สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช วันที่ ๒๓ ต.ค. ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น.
นางวชิราภรณ์ เพ็ชรล้อม วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ ์จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๘ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี