สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี กราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี วันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางวชิราภรณ์ เพ็ชรล้อม
วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี เข้ากราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี และนำข้าราชการ
ปรึกษาหารือการทำงานร่วมกับคณะสงฆ์ในจังหวัดลพบุรี ณ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ ๒ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี