อำเภอเมืองมหาสารคาม

Untitled Document ๑. ลักษณะสภาพทั่วไป
๑.๑ ลักษณะที่ตั้ง
อำเภอเมืองมหาสาราคาม จังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่ที่บริเวณพื้นที่กึ่งกลางของ
จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งตั้งอยู่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากกรุงเทพมหานคร ๔๓๐ กิโลเมตร
๑.๒ เนื้อที่
อำเภอเมืองมหาสารคาม มีเนื้อที่ประมาณ ๖๐๔ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
๓๗๓,๕๐๐ ไร่
๑.๓ อาณาเขต
อำเภอเมืองมหาสารคาม มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่าขอนยางและตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม และติดต่อกับตำบลกุดฆ้องไชย อำเภอฆ้องไชย จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลสีแก้วและตำบลม่วงลาด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเสือโก้ก ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุมและอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย และตำบลบ่อใหญ่
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
๑.๔ ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ไม่มีภูเขา เป็นเนินสูง ๆ ต่ำ ๆ ทั่วไป ที่ดินบางส่วนเป็นดินเค็ม มีแม่น้ำชีไหลผ่านซึ่งเป็นแม่น้ำที่สำคัญ นอกจากนี้ยังมีลำห้วยสายยาว ซึ่งเป็นประโยชน์ในด้านการเกษตร คือ ห้วยแอ่ง ห้วยตาหลุง และห้วยคะคาง
๑.๕ พื้นที่และการใช้ประโยชน์
อำเภอเมืองมหาสารคาม มีพื้นที่ทั้งหมด ๒๗๗,๕๐๐ ไร่ เป็นเนื้อที่ทำการเกษตร ๑๙,๕๔๑ ไร่ หรือร้อยละ ๕๑.๗๖ ของพื้นที่ทั้งหมด ร้อยละ ๘๕ เป็นพื้นที่ทำนา ๑๖๖,๙๓๐ ไร่ รองลงมาเป็นทำไร่ ๑๓,๗๒๓ ไร่ ไม้ผล ๑๓,๑๑๙ ไร่ ปลูกผัก ๑,๖๔๐ ไร่ เฉลี่ยเกษตรกรมีพื้นที่ทำการเกษตรครัวเรือน ๑๑.๑๒ ไร่ ท นาเฉลี่ย ๙.๗๐ ไร่ ต่อครัวเรือน ที่เหลือเป็นการทำไร่และไม้ผลสภาพดินเป็นดินชุดต่าง ๆ หลายชุด เช่น ดินชุดโคราช ดินชุดพิมาย ดินชุดราชบุรี ดินชุดร้อยเอ็ด และพบดินเค็มบ้างในบางตำบล ซึ่งจะต้องหาแนวทางแก้ไขและรณรงค์ให้เกษตรกรได้ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพดินต่อไป