ประวัติความเป็นมาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ( สวจ.มค.) ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ตามคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ สป. ๕๘/๒๕๔๕ เรื่อง การกำหนดให้มีหน่วยงานภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นหน่วยงานส่วนกลาง มีฐานะเทียบเท่ากองในสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปฏิบัติราชการของกระทรวงทั้งในระดับ
ระยะเริ่มแรกสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามมี ที่ทำการชั่วคราว อยู่ที่กลุ่มส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ต่อมาในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖ จึงย้ายมาอยู่ที่ศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒ ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม – ร้อยเอ็ด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม (๔๔๐๐๐) ) ซึ่งมีพื้นที่ จำนวน ๓๒๔ ตารางเมตร
หัวหน้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามคนแรก คือ นางกรกมล เพชรล้อมทอง ซึ่งตัดโอนมาพร้อมกับข้าราชการในขณะนั้น จำนวน ๓๐ คน ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการ บริหาร และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ มาตรา ๔ และมาตรา ๑๒๐ บัญญัติให้โอนกิจการ อำนาจ หน้าที่ทรัพย์สิน งบประมาณ

หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังให้กับกระทรวงที่ จัดตั้งขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕

นักวิชาการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการอำเภอที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม คือ ข้าราชการที่ต้องตัดโอนมา สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ เป็นต้นมา ซึ่งเป็นวันที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้นักวิชาการศึกษาของสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการอำเภอที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม คือ ข้าราชการที่ต้องตัดโอนมา สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ เป็นต้นมา ซึ่งเป็นวันที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้