แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

Untitled Document
  • วิสัยทัศน์
  • พันธกิจ
  • ยุทธศาสตร์
  • แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๕๓
วิสัยทัศน์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
เป็นองค์กรหลักในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปลูกฝังค่านิยมอันดีงามบนพื้นฐานคุณธรรม นำสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
พันธกิจ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
๑. ทำนุงบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และสนองงานสำคัญสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้มีการสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน
๒. ปลูกฝั่งค่านิยมและส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีงาม
๓. นำมิติทางวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมส่งเสริมอุสาหกรรมทางวัฒนธรรม
๔. บริหารจัดการองค์กรความรู้และมรดกศิลปวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยและสังคมโลก

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติประกอยด้วยสาระสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔)และนโยบายของรัฐบาลด้านสังคมที่เกี่ยวข้อง
๑.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ มีสาระสำคัญดังนี้
(๑) พัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่ชุมชนแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
(๒) สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมเป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ
(๓) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน
(๔) พัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
(๕) เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ
๑.๒ นโยบายรัฐ มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกับงานด้านวัฒนธรรมดังนี้
ข้อ ๓.๖ สร้างความเข้าแข็งของทุกชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคมให้สามารถจัดการตนเองเกี่ยวกับความเป็นอยู่ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ฯ
ข้อ ๓.๗ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ยั้งยืน บนฐานของวัฒนธรรมไทยและใช้สื่อทุกรูปแบบในการสร้างสรรค์สังคมรักษาสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติ และความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเชิดชูคุณค่าทางจิตวิญญาณของความเป็นไทย ตลอดจนสร้างความสามัคคี เอื้ออาทรสมานฉันท์ของสังคมละประเทศชาติ

ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓ กลยุทธ์ดังนี้
ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ ๑ รักษาสืบทอดวัฒนธรรมของชาติและความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่นให้อยู่อย่างมั่นคง
ยุทธศาสตร์ ๒ สร้างค่านิยม จิตสำนึก และภูมิปัญญาคนไทย
ยุทธศาสตร์ ๓ นำทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ ๔ บริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม
กลยุทธ์
๑. สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และปลูกจิตสำนึกค่านิยมอันดี
๒. สร้างสิ่งจูงใจและส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรม
๓. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ และเพิ่มบทบาทภาคีความร่วมมือ

ยุทธศาสตร์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
๑. รักษาสืบทอดวัฒนธรรมของชาติและความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่นให้อยู่อย่างมั่นคง
๒. สร้างค่านิยม จิตสำนึก และภูมิปัญญาคนไทย
๓. นำทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
๔. บริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม
- กลยุทธ์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
ยุทธศาสตร์ที่
๑ รักษาสืบทอดวัฒนธรรมของชาติและความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่นให้อยู่อย่างมั่นคง
กลยุทธ์
๑. รักษาสืบทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
๒. ศึกษาค้นคว้าศิลปะวัฒนะธรรมท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่
๒ สร้างค่านิยม จิตสำนึก และภูมิปัญญาคนไทย
กลยุทธ์
๑. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
๒. สร้างเครือข่ายด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่
๓ นำทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
กลยุทธ์
๑. สนับสนุนกิจกรรมสำคัญในวันสำคัญทางศาสนาและในโอกาสพิเศษ
๒. ส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๓. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มาใช้ในการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่
๔ การบริหารจัดการความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
กลยุทธ์
๑. นำการจัดการความรู้ (KM : Knowledge Managment) มาใช้ในงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๒. พัฒนาระบบข้อมูลสาระสนเทศด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๓. พัฒนาบุคลากรด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
- พันธกิจสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
๑. ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๒. เพิ่มศักยภาพแหล่งศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้
๓. เผยแพร่แหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสู่ประชาชนเพื่อเป็รรากฐานในการพัฒนาสังคม
เป้าหมาย
๑. ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่
๒. ประชาชนได้รับความรู้ในเรื่องศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมเพื่อนำมาใช้ในการดำรงชีวิต
๓. เศรษฐกิจและสังคมได้รับการเพิ่มมูลค่าบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์กับต่างชุมชน จังหวัดได้รับการพัฒนาโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม
๔. องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการบริหารจัดการอย่างมีระบบ เพ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลผลิตที่ ๑ : เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง
กิจกรรมที่ ๒ : ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายทางด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม
(รวมทั้งงานภารกิจ พ.ร.บ. ภาพยนตร์วีดิทัศน์)
รวม ๔ โครงการ งบประมาณที่ใช้ดำเนินการทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสาร Word
ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสาร PDF