ความเป็นมา
 
นอดีตเมืองมุกดาหารเป็นเมืองชายแดนปลาย
พระราชอาณาเขต เคยถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงิน
เป็นเครื่องราชบรรณาการตั้งแต่สมัยรัชการที่ ๔
เป็นต้นมาถือเสมือนหนึ่งเป็นเมือง ประเทศราช ซึ่งเคยมีสองเมืองเท่านั้น ในภาคอีสาน
(เมืองนครพนมและเมืองมุกดาหาร) เมืองมุกดาหารในอดีตเมื่อร้อยปีก่อน
(ก่อน ร.ศ. ๑๑๒ หรือก่อน พ.ศ. ๒๔๓๖) เคยมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลครอบคลุม
ทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง จนจรดแดนญวน (รวมแขวงสะหวันเขตของ าธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ในปัจจุบัน)
ต่อมาสูญเสียดินแดนทางฝั่งขวาแม่น้ำโขง
คือ ท้องที่จังหวัดมุกดาหารในปัจจุบัน จากความเป็นมาดังกล่าวชาวมุกดาหารจึงมีชาติพันธุ์ ดั้งเดิมถึงแปดเผ่าก่อนที่จะมารวมเป็น
จังหวัดมุกดาหารในปัจจุบัน

           เชิญ!!! คลิ๊ก เพื่ออ่านต่อ....

.