ตลาดสินค้าอินโดจีน
                   ตลาดอินโดจีนเป็นศูนย์รวมสินค้าราคาถูก ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ สินค้าในประเทศจะมาจากทุกภาค เช่น ผ้าลายน้ำไหลจากภาคเหนือ เสื้อผ้าจากกรุงเทพ ผ้าโปร่งปาเต๊ะจากภาคใต้ นอกจากนี้ยังมีสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านที่ผลิตในจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดใกล้เคียง เช่น โต๊ะมุก ไม้แกะสลัก ไม้กวาด เครื่องใช้ในครัวเรือน และสินค้าอื่น ๆ สินค้าที่มาจากต่างประเทศ ได้แก่ จีน รัสเซีย เกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม และลาว มีสินค้าหลายประเภท เช่น อาหาร ผ้า เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องสำอาง ยารักษาโรค เครื่องประดับ เป็นต้น
                     ตลาดอินโดจีนมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศสมาจับจ่ายซื้อสินค้ามากมาย ทำให้กระแสการค้าหมุนสะพัด นำไปสู่การลงทุนในธุรกิจการค้า ในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น การพัฒนาที่ดิน ศูนย์การค้า ร้านอาหาร สถานเริงรมย์ และธุรกิจโรงแรม เป็นต้น

เส้นทางเข้าสู่ตลาดอินโดจีน
                   อยู่ในตัวเมืองมุกดาหารไปตามถนนสำราญชายโขงใต้ ตลาดอินโดจีนยาวไปตามแนวฝั่งแม่น้ำโขงประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร