วัดยอดแก้วศรีวิชัย
                วัดยอดแก้วศรีวิชัย ชาวบ้านทัวไปเรียกวา " วัดกลาง " เพราะตั้งอยู่กลางดมืองในอดีต จนถึง พ.ศ. 2369 พระยาจันทร์สุริยวงษ์ (กิ่ง) เจ้าเมืองมุกดาหาร ในลำดับที่สองและเจ้านางยอดแก้ว ผู้เป็นภรรยาได้สร้างพัทธสีมาขึ้นในวัดกลาง ครั้นถึง พ.ศ. 2389 พระจันทร์สุริยวงษ์ (พรหม) เจ้าเมืองมุกดาหารลำดับที่ 3 ผู้เป็นบุตรได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดกลางอีกครั้งหนึ่ง และเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่เจ้านางยอดแก้ว จึงประกาศให้ขนานนามวัดกลางว่า " วัดยอดแก้วศรีวิชัย " ในวัดยอดแก้วศรีวิชัย ยังมี พระธาตุทีสร้างเลียนแบบพระธาตุพนมองค์เก่า สร้างเมื่อพ.ศ. 2514 และด้านหลังวัดก็จะมีพระธาตุเก่าอีก 1 องค์