นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร

 
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะ
และวัฒนธรรม

สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอ

ว่าที่พันตรี สุพิสิฐ แสนสุข
นักวิชการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ

นางสาวพนารัตน์ สุภาคาร
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

นางรัชดาวัลย์ สมโภชน์พงศ
นักวิชการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ

นายสิทธิชัย ผากา
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
อำเภอเมืองมุกดาหาร

นายนริศ ปัญาบุตร
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
อำเภอคำชะอี

งานเฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรม

งานยุทธศาสตร์
และแผนงาน

นางสาวเพ็ญพรรณ กลางประพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

งานส่งเสริมศาสนาศิลปะ
และวัฒนธรรม

นางรุ่งรัชนี ปลอบเมือง
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

นางสาวรัชนี ทำเลดี
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

 

นางธิรดา ปุระมงคล
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

นางสาวปรางทิพย์ ชมชูชื่น
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

นายมานะชาติ คล่องดี
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
อำเภอดอนตาล

นายสามัคคี วังวงค์
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
อำเภอดงหลวง

นางสาววรัญญา ศรีเนตร์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

นายสุพล คนขยัน
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

 

นางสาวสุธารัตน์ ทวีโคตร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

นางดวงเนตร เจริญจิตร์
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
อำเภอนิคมคำสร้อย

นางสาวประภาพรรณ นาคใหญ่
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
อำเภอหว้านใหญ่

 

นายกฤษณะ ลี้ไพบูลย์
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวณภัทร โคตรสมบัติ
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

 

 

นางสาวช่อเพชร วิเศษศรี
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
อำเภอหนองสูง

นายอภิรักษ์ ตรงดี
พนักงานทำงานสะอาดและบริการทั่วไป
นักวิชาการวัฒนธรรม (อสว.)