วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก
 
 
 
ลายไทย
 
 
 
 
หน้าแรก สำนักงานวัฒนธรรมนครนายก
นครนายก... เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติปราศจากมลพิษ

 

“ ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก... ”

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายกเป็นศูนย์กลางในการบริการและการจัดการ การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้นำด้านข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งให้ชาวจังหวัดนครนายก ได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย มีคุณธรรม จริยธรรม ประชาชนอยู่ดีมีสุข นำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ลายไทย

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาปลูกสร้างบ้านไทยพวน แบบ ๒ ชั้น

ด้วยจังหวัดนครนายก  โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปลูกสร้างบ้านไทยพวน แบบ ๒ ชั้น  จำนวน ๑ หลัง  บริเวณศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง ตำบลเกาะหวาย  อำเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)  ... อ่านต่อ >>
   
   
เชิญเที่ยวชม หอศิลป์ จังหวัดนครนายก เชิญเที่ยวชม หอศิลป์ จังหวัดนครนายก

จังหวัดนครนายก ได้จัดตั้งหอศิลป์ประจำจังหวัดขึ้น เพื่อเป็นสถานที่สำหรับจัดแสดงภาพเขียนของหอศิลปิน ซึ่งสื่อถึงเอกลักษณ์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทรัพยกรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญต่างๆ ของจังหวัดนครนายก ... อ่านต่อ >>

   
   
เชิญเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เขื่อนขุนด่านปราการช เชิญเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เขื่อนขุนด่านปราการชล

พิพิธภัณฑ์เขื่อนขุนด่านปราการชล ตั้งอยู่ภายในเขื่อนขุนด่านปราการชล อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก อาคารพิพิธภัณฑ์เขื่อนขุนด่านปราการชล จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา ปฐพีวิทยา รวมไปถึงพืชและน้ำ อันเป็นลักษณะโดยทั่วไปของจังหวัดนครนายก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ... อ่านต่อ >>

   
   
 
 
ข่าวกิจกรรม
 

 

กระทรวงวัฒนธรรมประชาสัมพัธ์เชิญชวนบุคคลและการเสนอชื่อจากองค์กรสาธารณะประโยชน์ที่เป็นนิติบุคคล โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง www.m-culture.go.th
   

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายกขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข ในดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อ่านต่อ >>

   

จังหวัดนครนายกจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัด ... อ่านต่อ >>

   
   

จังหวัดนครนายกจัดกิจกรรม Cuiture Vaccine  
จังหวัดนครนายก  โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรม Cutture Vaccine ในพื้นที่ ๔ อำเภอ จังหวัดนครนายก (อำเภอปากพลี องครักษ์ ปากพลี และเมืองนครนายก) ระหว่างเดือน มีนาคม– มิถุนายน ๒๕๕๗   ประกอบด้วยเด็กเยาวชนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม โดยได้จัดกิจกรรม Cutture Vaccine นำร่องอำเภอละ ๑ แห่ง  ในพื้นที่ ๔ อำเภอ อ่านต่อ >>

   
   
 
 
 
  กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สถาบันบัฒฑิตพัฒนศิลป์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร หอภาพยนต์ (องค์การมหาชน) ศูนย์คุณธรรม จังหวัดนครนายก  
    สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก
ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 3
ถ.สุวรรณศร ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทร 037-315050 โทรสาร 037-321442

Copyright by สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก

Created by : janjung_naja@hotmail.com
Portfolio : http://www.moryongsan.com/port/index.html