หน้าที่ << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ต่อไป >>
นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ณ องค์พระปฐมเจดีย์ และร่วมพิธีเปิดงานมหัศจรรย์ ๘ ชาติพันธุ์จอมบึง ฯ ณ วัดวาปีสุทธาวาส อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิง ณ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน และร่วมพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา ณ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครปฐม
นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม และร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยนครปฐม ณ องค์พระปฐมเจดีย์
นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมข้าราชการ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม และร่วมสัมมนาเรื่องการพัฒนาระยะ/กลไก และขีดสมรรถนะในการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของจังหวัด ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ประชุมคัดเลือกร้านเกมสีขาว ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดหนังสั้นค่านิยม ๑๒ ประการ ณ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษาคาร)
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ผ่านระบบ Video-Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงานโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวฯ ณ วัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี
นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ให้ความรู้เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่เครือข่ายผู้ปกครอง ฯ ณ โรงแรมริเวอร์
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โครงการทำบุญทั้งจังหวัด นครปฐมวัดร่มเย็น และโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ณ วัดลำเหย
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครปฐมเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม ณ บริษัทยูนิเพรสซิเดนท์
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานวันท้องถิ่น ณ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ หน้าศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมเตรียมการจัดพิธีไถ่ชีวิตโคเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรมนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ณ เซ็นทรัลศาลายา
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุม ผ่านระบบ Video-Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมสภากาแฟ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง กำหนดเวลาการปิดภาคการศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๒
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการวางแผนและบริหารกำลังคนในส่วนราชการ ระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม กับสำนักงาน ก.พ. ผ่านระบบ Video-Conference
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านการศาสนา และวัฒนธรรม ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โรงเรียนวัดลำเหย เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานวันสื่อมวลชนแห่งชาติ ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตามรอยเส้นทางตำนานพญากงพญาพาน ณ ชั้น ๕ ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๘
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา ณ องค์พระปฐมเจดีย์
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเวล นครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกสภาวัฒนธรรมดีเด่น ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรุงเทพฯ
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีชัยมงคลบูชาเทพยดานพเคราะห์ฉบับหลวงทรงเครื่อง ณ วิหารเทวสถิตย์ อำเภอเมืองนครปฐม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดโครงการครอบครัวสัมพันธ์ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม โรงเรียนวัดมะเกลือ ณ พิพิธภัณฑ์หุ่งขี้ผึ้งไทย อำเภอพุทธมณฑล
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการทาวัฒนธรรม ผ่านระบบ videoconference
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou) ในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา จังหวัดนครปฐม และประชุมคณะกรมการจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีตำ่ขนมจีนโบราณตำบลมาบแค ณ วัดพะเนียงแตก
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายจรูญ นราคร
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและนครปฐมวัดร่มเย็น ณ วัดบางหลวง อำเภอบางเลน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์สั้นเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานคืนความสุข เดินหน้าประเทศไทย ร่วมใจปฏิรูป ณ สนามยิงปืน องค์พระปฐมเจดีย์
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีมอบอาคาร
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานมงคลสมรสบุตรสาวพี่จริยา ชูรอด ณ บ้านพักตำบลวังตะกู
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมทางไกลเตรียมการจัดงาน ๒๓๓ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีทอดผ้าป่า ฯ ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงานโครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะระดับจังหวัด
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลอาหาร ผลไม้และของดีจังหวัดนครปฐม ณ องค์พระปฐมเจดีย์
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลตรุษจีน ณ ตลาดบางหลวง อำเภอบางเลน
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานฌาปนกิจศพ บิดาของนางภาณี ภัทรพิทักษ์ ข้าราชการในสำนักงาน ณ วัดหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบฯ
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม รับเข็มพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ณ พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองฯ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดโครงการครอบครัวสัมพันธ์ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ณ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ อำเภอนครชัยศรี
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ถวายมุทิตาสักการะพระธรรมเสนานี ในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ณ วัดวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีอุปสมบทบุตรชายนายอำเภอบางเลน ณ วัดห้วยพระ อำเภอดอนตูม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดงาน
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ของเทศบาลตำบลธรรมศาลา และเทศบาลนครนครปฐม
โครงการครอบครัวสัมพันธ์ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม (cyber kid ตอนที่ 1-20 และเด็กไทยทันสื่อ ict 1-20)
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม ฯ ณ ห้องประชุม๑ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมือ ว่าด้วยการป้องกันแลัแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และเยี่ยมชมโครงการต่างๆ ณ กรมการสัตว์ทหารบก
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ณ สนามกอล์ฟยูนิแลนด์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภาพยนตร์สั้นเสริมสร้างค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ไทยพื้นถิ่นจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมหารือกับเจ้าอาวาส ปลัดอบต.กระตีบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์งาม และกรรมการ เกี่ยวกับโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์วัดโพธิ์งาม ณ วัดโพธิ์งาม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข ณ คลองต้อยติ่ง หลังศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการทางวัฒนธรรม ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาสำหรับเยาวชน ณ วัดบางช้างเหนือ
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ทำหน้าที่พิธีกรในงานพระราชทานดินฝังศพ คุณลุงสวัสดิ์ สุวรรณนที อดีตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารและสุสานไร่สุวรรณนที
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานราตรีน้ำเงินเหลือง รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ ณ วัดบางช้างเหนือ
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดและร่วมเสวนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี
สำนักงานวัฒนธรรมงหวัดนครปฐม ร่วมการประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงาน ๑๐๕ ปี ชาตกาล ครูเอื้อ สุนทรสนาน ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานแถลงข่าวปลาสวยงาม ณ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานวันครู รำลึกถึงพระคุณคุณครู ณ ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานประกวดกล้วยไม้
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานสมโภชหิรัญบัฏรองสมเด็จพระราชาคณะ พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ณ กองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการทำบุญทั้งจังหวัดนครปฐมวัดร่มเย็น และจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ณ วัดสว่างชาติประชาบำรุง อำเภอกำแพงแสน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ผ่านระบบ videoconference
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดงานบรรยายแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และโครงการลานธรรมลานวิถีไทย
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม มอบเกียรติบัตรครูผู้มีจริยธรรมและนักเรียนดีเด่นด้านต่าง ๆ ณ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ภาพชุดสัญลักษณ์ของขวัญปีใหม่ (Info graphic)
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม ขอความอนุเคราะห์ เผยแพร่ข้อมูลและแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับงานเพลงที่แจ้งจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ซ้ำซ้อน
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ประชุมข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กราบขอพรคุณสวัสดิ์ สุวรรณนที อดีตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ถวายสักการะพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร และถวายสักการะพระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ขอพรปีใหม่ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ถวายสักการะพระราชวิริยาลังการ รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมทางไกลผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ผ่านระบบ Video Conference
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด ร่วมอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๘ ให้กับ นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางเลน ปลัด ฯ รองปลัดฯ และประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบางเลน ร่วมอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๘ ให้กับ นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานเลี้ยงส่งท่านท้องถิ่นจังหวัดนครปฐมไปรับตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ พระราชวังสนามจันทร์
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมคณะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมถวายสักการะขอพรปีใหม่ จากพระเดชพระคุณพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค ๑๕ วัดพระปฐมเจดีย์ ฯ และพระเดชพระคุณพระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ จัดพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะและพิธีสงฆ์ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงาน THANK YOU PARTY & HAPPY NEW YEAR ของจังหวัดนครปฐม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมทางไกลผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เปิดงานมหาธีรราชเจ้ารำลึก มหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๘
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ประชุมคณะกรมการจังหวัดนครปฐม และมอบโล่ผู้ชนะการประกวดขับร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย ระดับจังหวัด
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ณ โรงเรียนโสตศึกษานครปฐม อำเภอนครชัยศรี
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงานพิธีเปิดโครงการเยาวชนกับการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ณ วัดท่าพูด อำเภอสามพราน
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานมุทิตาสักการะพระครูภาวนาเจติยคุณ ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดโครงการเสวนารวมพลัง บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงละครแห่งชาติ
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมอำนวยความสะดวกการฝึกซ้อมแสดงแบบแต่งกายย้อนยุค ณ เวทีด้านหน้าองค์พระปฐมเจดีย์
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ถวายมุทิตาสักการะพระพิพัฒน์ศึกษากร เจ้าอาวาสวัดบางช้างเหนือ เจ้าคณะตำบลยายชา
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมเยี่ยมชมโรงงานพีพีแพคเก็จจิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา ณ พุทธมณฑล
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี ณ สนามกอล์ฟยูนิแลนด์
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เปิดอบรมมารยาทไทย ณ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่น เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดงาน OTOP ณ หน้าที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานมหาธีรราชเจ้ารำลึก มหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๘
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมให้กำลังใจเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐมซึ่งประสบอุบัติเหตุ
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และนครปฐมวัดร่มเย็น ณ วัดหอมเกร็ด อำเภอสามพราน
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมทั้งสองท่าน ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และต้อนรับท่านปลัดจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ประชุมข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ และเลี้ยงส่งนางสาวพินทุอร จำเล ข้าราชการในสำนักงานย้ายไปดำรงตำแหน่งที่จังหวัดราชบุรี
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพบิดาของภริยาเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมทางไกลผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมเตรียมการจัดแสดงแบบแต่งกายย้อนยุค ในงานมหาธีรราชเจ้ารำลึก มหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๘
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วม(เช้า)ฟังบรรยายจากคณะมณฑลทหารบกที่ ๑๑ (บ่าย)ร่วมพิธีเททองหล่อหลวงพ่อวัดไร่ขิงจำลอง พระพุทธรูปสำคัญ และพระเกจิอาจารย์
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานถวายมุทิตาสักการะพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ฯ ณ ลานหน้าองค์พระปฐมเจดีย์
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ณ พระราชวังสนามจันทร์
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายราชสดุดี ณ กองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานหน้าองค์พระปฐมเจดีย์
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการรณรงค์ปลูกข้าวครบวงจร ปลูกวันแม่ สิหาคม 2557 เกี่ยววันพ่อ ธันวาคม 2557 เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดโคกเขมา
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมคนใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ประชุมเตรียมการจัดงานมหาธีรราชเจ้ารำลึก มหกรรมวัฒนธรณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของกระทรวงวัฒนธรรม ณ สนามหลวง
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของกระทรวงวัฒนธรรม ๓๐ พฤศจิกายน ถึง ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สนามหลวง
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระราชวินยาภรณ์ อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม (ธ.) และพระกิตติสารสุธี อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม-สุพรรณบุรี (ธ.) ณ วัดเสนหา
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมชั้น ๔ ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดนครปฐม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสที่ปลัดจังหวัดนครปฐมย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ณ ร้านข้าวสารข้าวสวย อำเภอเมืองนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานฌาปนกิจศพมารดา นางนุจรินทร์ พระภูมี ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ณ วัดธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการนครปฐมวัดร่มเย็น ณ วัดห้วยตะโก อำเภอนครชัยศรี
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีบวงสรวงเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระราชวังสนามจันทร์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุม สำนักงนาบริหารกลาง ผ่านระบบ video conference
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เปิดโครงการค่ายศีลธรรม ธรรมศึกษาพัฒนาชีวิต ณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบางช้างเหนือ
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีลห้าจังหวัดนครปฐม เมื่อวันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ วัดไร่ขิง
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานวัฒนธรรม ณ โรงแรมใบหยกสกาย
ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมแสดงความยินดีต่อท่านผอ.ปิยะ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงแสนวิทยาคนใหม่
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมแสดงความยินดีต่อ นายจาตุรงค์ อินทร์รุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยคนใหม่
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ประชุมข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันนวาคม ๒๕๕๗
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและหัวหน้าส่วนราชการบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ ในงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ณ องค์พระปฐมเจดีย์
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานเทศน์มหาชาติในงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ร่วมถวายมุทิตาสักการะหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดรางหมัน
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนา
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พิธีเปิดงานลอยกระทง
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประเพณีตักบาตรท้องน้ำในวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗ ณ คลองมหาสวัสดิ์ วัดสุวรรณาราม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ณ วัดม่วงตารศ
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดเกษตรกร ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมจัดพิธีเปิดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ โดยมีพระพรหมเวที เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ประสานการนำ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ถวายสักการะพระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค ๑๕ และพระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานกฐินพระราชทาน กระทรวงวัฒนธรรม ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานกฐินพระราชทาน ณ วัดพระประโทน
รณรงค์ การปล่อยโคมลอย เนื่องในเทศกาลลอยกระทง
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จฯมาทรงถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานมาทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมแสดงความยินดีต่อท่านธานี ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
วัฒนธรรมงหวัดนครปฐม ร่วมประชุมการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (ไตรมาส ๑) ของกรมการศาสนา ผ่านระบบ Video Conference
วัฒนธรรมงหวัดนครปฐม ให้สัมภาษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดโพธ์ิงาม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีตักบาตรท้องน้ำวัดสุวรรณาราม ณ ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีมอบป้าย หมู่บ้านศีล ๕ จังหวัดนครปฐม และโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉนท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนคปฐม ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมปลูกต้นไม้หน้าศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการ
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๗ (กลุ่มทวารวดี) ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีตักบาตรท้องน้ำวัดสุวรรณาราม ณ อบต.ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานรับป้ายหมู่บ้านรักษาศีลห้า ณ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อเตรียมการจัดงานคล้ายวันประสูติเสด็จเตี่ย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์
บริหารความเสี่ยงกรณีพิเศษ
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ถวายมุทิตาพระราชวิริยาลังการ รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม วัดไร่ขิง
สำนักงาานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดการประชุมข้าราชการสำนักงาานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเวล โดยมีนายสุนทร แก้วพิจิตร ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในการประชุม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมแสดงมุทิตาสักการะพระธรรมเสนานี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม และแสดงมุทิตาแด่คุณป้าทัศนีย์ ไผทฉันท์ เจ้าของโรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานครบรอบสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ๑๒ ปี และร่วมพิธีมอบรางวัลวัฒนคุณาธรแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์ว
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมแสดงมุทิตาแด่ท่านวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และคุณนายสว่างศรี วงษ์ชัยชนะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ในโอกาสเกษียณอายุราชการ
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเททองพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ จำลอง ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมทำบุญโครงการนครปฐมวัดร่มเย็น ณ วัดญาณเวศกวัน
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีทำบุญศาลากลางจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีทำบุญและปลูกต้นไม้มงคล ณ วัดชุมนุมศรัทธา
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานเกษียณอายุราชการข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมงานเกษียณอายุราชการข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ท่านไชยา สะสมทรัพย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการการทรวงพาณิชย์
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งงาน OTOP ภูมิภาค รอบชิงชนะเลิศ
วัฒนธรรมงหวัดนครปฐม ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งงาน otop ภูมิภาค
นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ประชุมข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 7/2557 และประชุมเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมconference รับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมรดน้ำศพโยมบิดาพระครูปุริมานุรักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ณ วัดทะเลบก
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมหมู่บ้านรักษาศีลห้า ณ วัดไร่ขิง
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ถวายมุทิตาสักการะ เจ้าคณะอำเภอพุทธมณฑล
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จััดการประชุมสัมมนา โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติด้วยมิติทางศาสนา
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการทำบุญทั้งจังหวัดนครปฐมวัดร่มเย็น ณ วัดตุ๊กตา อำเภอนครชัยศรี
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมเดินรณรงค์หมู่บ้านรักษาศีลห้า ณ ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม
นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมจัดศาสนพิธีงานพระราชทานเพลิงศพบิดาภรรยา นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานสวดพระอภิธรรมน้องชายประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม นายอรรถกร แก้วพิจิตร
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมดำเนินรายการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมสภากาแฟ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ถวายมุทิตาสักการะ หลวงพ่อเสงี่ยม อริโย เจ้าอาวาสวัดห้วยจระเข้ ณ วัดห้วยจระเข้
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ถวายมุทิตาสักการะเจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม
วัฒนธรรมงหวัดนครปฐม ร่วมงานสวดพระอภิธรรมบิดาของภรรยาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
วัฒนธรรมงหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 8/2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมบันทึกเทปรายการรอบภูมิภาค ตอนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่วัดวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมงหวัดนครปฐม ร่วมงานเวที 3 สัญจร คืนความสุขให้ประชาชน ณ องค์พระปฐมเจดีย์
วัฒนธรรมงหวัดนครปฐม ร่วมเสวนาในการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์และปกป้องพระพุทธศาสนา ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดโครงการอพม.จังหวัดนครปฐม รวมพลัง สร้างความสุขให้คนในสังคม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการของกระทรวงวัฒนธรรม ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และกล่าวรายงานการมอบโล่สถานศึกษาดีเด่นด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการเทิดพระเกียรติ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ให้คัดเลืิอกนักเรียน นักศึกษาเข้ารับทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ในจังหวัดนครปฐม ๗๐๕ ทุน ทั่วประเทศอีก ๔๕๖ ทุน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการครอบครัวสัมพันธ์ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ณ วัดมะเกลือ
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีทอดผ้าป่าซื้อที่ดินถวายวัดชุมนุมศรัทธา อำเภอบางเลน
วัฒนธรรมงหวัดนครปฐม ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ณ กุฏิเจ้าจอมมารดาชุ่ม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมดำเนินรายการ
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงานพิธีเปิดโครงการครอบครัวสัมพันธ์ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมสื่อปลอดภัย ครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการทำบุญทั้งจังหวัดนครปฐมวัดร่มเย็น ณ วัดพะเนียงแตก
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการสามพรานโมเดล ณ สวนสามพรานริเวอร์ไซด์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมการประชุมข้าราชการ และพนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 7/2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมการอบรมนักเรียนแกนนำแหล่งการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ปีที่ 14
นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ต้อนรับ นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถพิ
วัฒนธรรมงหวัดนครปฐม ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
วัฒนธรรมงหวัดนครปฐม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 ณ กองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 ณ ลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมการประชุมทางไกลศูนย์ดำรงธรรม ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมจัดงานมหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ณ องค์พระปฐมเจดีย์
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมและสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครปฐม จัดงานมอบเกียรติยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นแม่ดีเด่นของสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครปฐม และมอบเกียรติผู้ชนะการประกวดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2557
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญ ลูกๆ สร้างความสุข สานสายใยรัก ความอบอุ่นในครอบครัว กราบ กอด บอกรักแม่
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ประชุมข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมงหวัดนครปฐม ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
สำนักงานวัฒนธรรมงหวัดนครปฐม ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานแถลงข่าว
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผ่านระบบ Video Conference
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เพื่อน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ เรือนจำกลางนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ดูสถานที่ร่วมกับรองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เพื่อเตรียมการจัดงานคืนความสุขสู่ประชาชน ณ องค์พระปฐมเจดีย์
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดโครงการครอบครัวสัมพันธ์ (วอล์กแรลลี่) ณ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมแสดงมุทิตาจิตพระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ นครปฐม 57 ณ พุทธมณฑล
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมการประชุมหมู่บ้านรักษาศีลห้า ณ วัดไร่ขิง
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม นำการแสดงโซ่งอิ้นกอนของวิทยาลัยนาฏศิลป กระทรวงวัฒนธรรม แสดงในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม ณ สำนักงานจังหวัดนครปฐม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลของดีชายแดนใต้ ศอ.บต. ณ องค์พระปฐมเจดีย์
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และประชุมจัดงานปรองดองสมานฉันท์ ณ กรมการสัตว์ทหารบก
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ณ วัดห้วยพลู
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด คุณสุภาพร ไหลธนานน กรรมการสภาวัฒนธรรม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมการประชุมงานสำรวจถนนสายแยก กรมทางหลวงชนบท
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินินาถ
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานปรองดองสมานฉันท์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 6/2557
วัฒนธรรมงหวัดนครปฐม ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เข้ารับพระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรม โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และผ้าไตร เพื่อใช้ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ
วัฒนธรรมงหวัดนครปฐม ร่วมเสนอความคิดเห็นงานวิจัยแนวทางในการจัดการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคตะวันตก เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
วัฒนธรรมงหวัดนครปฐม ประชุมชี้แจงโครงการ
นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการปรองดองสมานฉันท์ ณ พระราชวังสนามจันทร์
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีแถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางพุทธศาสนา
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคคลกรในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ณ ศาลากองอำนวยการวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา หล่อเทียนพรรษา และนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมข้าราชการพร้อมข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมแสดงความยินดี ท่านอภินันท์ โปษยานนท์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ณ สำนักงานปลัดกระทรวง วัฒนธรรม ชั้น 21 กระทรวงวัฒนธรรม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพพระศรีปริยัติมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม เจ้าอาวาสวัดพระงาม ณ วัดพระงาม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการคืนความสุขสู่ประชาชนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ องค์พระปฐมเจดีย์
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานทำบุญโรงเรียนสหศึกษาบาลี ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ณ วัดศีรษะทอง
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการเสริมพลังเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการตั้งครรค์ไม่พร้อมในเด็กและเยาวชน
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 4/2557 ผ่านระบบ Video Conference
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมเวทีปรองดองสมานฉันท์ ปฏิรูปประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดอาคารใหม่โรงแรมริเวอร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 06 กรกฎาคม 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีถวายสัตยาบันปรองดองสามัคคี ณ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า ณ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการทำบุญทั้งจังหวัด นครปฐมวัดร่มเย็น ณ วัดบ้านหลวง อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานนครชัยครี สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน รณรงค์กำจัดผักตบชวา
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมวิพากษ์การแสดงปฐมนาฏกรรม ผลงานสร้างสรรค์ของวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ พระราชวังสนามจันทร์
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมการประชุมบูรณาการ
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมเปิดงานมหกรรมสินค้ากลุ่มทวารวดี ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. - 3 ก.ค. 57
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานฉลอง ๒๕ ปี พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานเปิดศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีปิดอบรมพระวิปัสนาจารย์คณะสงฆ์ธรรมยุต ณ วัดสระกะเทียม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการทำบุญทั้งจังหวัดนครปฐมวัดร่มเย็น ณ วัดสาลวัน อำเภอพุทธมณฑล
วััฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ประชุมเตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานแถลงข่าวมหกรรมสินค้ากลุ่มทวารวดี ณ โรงแรมเวล
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ กรมศิลปากร และโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จัดโครงการปรองดองสมานฉันท์ กิจกรรมเยาวชนรักดนตรี
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีบวงสรวงในวาระดาวพฤหัส ดาวครูผู้มีคุณย้ายราศีเป็นมหาอุจจ์ ณ วัดไผ่ล้อม
วัฒนธรรมงหวัดนครปฐม ร่วมโครงการคืนความสุขให้คนในชาติ สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ร่วมป้องกันยาเสพติด
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธมหาจักรพรรดิ
แผนที่ยุทธศาสตร์
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการสร้างความสมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชนชาวนครปฐม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ประชุมข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 5/2557 ประจำเดือน มิถุนายน
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ณ วัดบางช้างใต้
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมทำบุญและถวายมุทิตาสักการะพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ถวายรายงานผู้เข้ารับประทานของที่ระลึก ในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงตัดหวายลูกนิมิตเอก ณ วัดทุ่งกระพังโหม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต ๘ กาญจนบุรี
นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม และประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดงานฉลองเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมผ่านระบบ video conference การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้มีประสิทธิภาพสำหรับข้าราชการในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ถวายมุทิตาสักการะ พระศรีวิสุทธิวงศ์ เจ้าคณะอำเภอบางเลน ณ กุฏิเจ้าจอมมารดาชุ่ม วัดพระปฐมเจดีย์
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการทำบุญทั้งจังหวัดนครปฐมวัดร่มเย็น ณ วัดไร่ขิง
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผ่านระบบ video conference
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงาน Nakhon Pathom EXPO 2014 วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557
สำนักงาานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อสรุปผลการประเมินสถานประกอบกิจการตามโครงการร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชน จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2557
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุม ผ่านระบบ videoconference ประชุมชี้แจงขั้นตอนการอนุมัติข้อมูลองค์ความรู้โครงการรากวัฒนธรรม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีปิดค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ณ บริเวณ ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานบรรยายและมอบเกียรติบัตรตามโครงการอบรมคุณธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่1-15 ประชุมผ่าน Video Canference
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมแสดงมุทิตาสักการะพระราชวิริยาลังการ รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการลอกคลองต้อยติ่ง ด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ประชุมข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ขอแสดงความยินดี นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
วัฒนธรรมงหวัดนครปฐม ร่วมแสดงความยินดีต่อท่าน พเยาว์ เนี๊ยะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในโอกาสเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ถวายมุทิตาสักการะเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557
จังหวัดนครปฐม โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม และ วัดใหม่สุคนธาราม ร่วมจัดงาน 121 ปี อัฏฐมีบูชาเมื่อวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พะเจ้าบรมวงเธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ปีที่ 91
ขอเชิญร่วมงาน 121 ปี อัฏฐมีบูชา ในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงานพิธีเปิดในการแข่งขันชกมวยป้องกัน แชมป์โลก PABA ศึก M150 สะท้านโลก
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการทำบุญทั้งจังหวัด นครปฐมวัดร่มเย็น เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557
วัฒนธรรมงหวัดนครปฐม ร่วมโครงการปฏิบัติธรรรมบวชเนกขัมมะ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ บริเวณวิหารหลวง องค์พระปฐมเจดีย์
สำนักงานวัฒนธรรมจงหวัดนครปฐม ร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา ในวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลพระครูปลัดสมควร วชิรปญฺโญ ณ วัดเสนหาพระอารามหลวง
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานฉลองกุฏิ ดร.ทัศนีย์ ไผทฉันท์ ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ นางสวย แช่มทองดี มารดานายพนม แช่มทองดี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม นางสวย แช่มทองดี มารดานายพนม แช่มทองดี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการทำบุญทั้งจังหวัดนครปฐมวัดร่มเย็น ณ วัดห้วยจระเข้
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 4/2557
สำนักวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีอุปสมบทหมู่เนื่องในวันฉัตรมงคลรำลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน ณ วัดลาดหญ้าไทร
นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนางสุกุมล คุณปลื้ม ภริยา ร่วมชมเต็นท์ อู่อารยธรรมทราวดี ศรีรัตนโกสินทร์ ถิ่นวัฒนธรรมสองลุ่มน้ำ
ดร.ปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมชมงาน ณ เต็นท์ อู่อารยธรรมทราวดี ศรีรัตนโกสินทร์ ถิ่นวัฒนธรรมสองลุ่มน้ำ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดงาน ใต้ร่มพระบารมี 232 ปี กรุงรัตนโกสิน
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการทำบุญทั้งจังหวัดนครปฐมวัดร่มเย็น ณ วัดประชาราษฎร์บำรุง
วัฒนธรรมงหวัดนครปฐม ร่วมพิธีรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ ในงานเทศกาลสงกรานต์ ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีรดน้ำขอพรท่าน สุนทร แก้วพิจิตร ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
ข้าราชการสำนักงาานวัฒนธรรม จัดพิธีรดน้ำขอพร นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557
สำนักงาานวัฒนธรรม พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ในวันที่ 09 เมษายน ประจำปี 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 06 เมษายน 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 06 เมษายน 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี วัฒนธรรมจังหวัดกสุพรรณบุรี วัฒนธรรมจังหวัดกราชบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมงาน ใต้ร่มพระบารมี 232 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ในวันศุกร์ที่ 04 เมษายน 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานบุญประเพณีอัฏฐมีบูชา ในวันพฤหัสบดีที่ 03 เมษายน 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการทำบุญทั้งจังหวัดนครปฐมวัดร่มเย็น ในวันพฤหัสบดีที่ 03 เมษายน 2557
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราขกุมารี
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ขอเชิญร่วมสืบสานเพณีอันดีงามของเทศกาลสงกรานต์ ถึงสิ่งที่ควรและไม่ควรกระทำ เพื่อลดพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่ไม่เหมาะสมในเทศกาลสงการนต์
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ในวันที่ 1 เมษายน 2557 ณ
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานเทศน์มหาชาติ ณ วัดสำโรง อำเภอนครชัย ในวันที่ 31 มีนาคม 25557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการร่วมพิธีถวายราชสักการะ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ประชุมข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ประจำเดือน มีนาคม เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557
กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญร่วมงาน ใต้ร่มพระบารมี 232 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ในวันที่ 19- 21 เมษายน 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการทำจังหวัดพบประชาชน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการทำบุญทั้งจังหวัดนครปฐมวัดร่มเย็น ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2557 วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2557 วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557
โครงการประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๕๗ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
แบบรายงานผลการคัดเลือกสินค้าและบริการด้านวัฒนธรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดอบรมเรียนภาษาอังกฤษตามนโยบายปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในวันพฤหสบดีที่ 13 มีนาคม 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมโครงการร้านเกมส์สีขาว เมื่อวันพุธที่ 12 มีนาคม 2557
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 6/2557 วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุวรรณศุภกิจ อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม ในวันที่ 6 มีนาคม 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีบวงสรวงราชรถก่อนดำเนินการซ่อมบูรณะ ในวันที่ 6 มีนาคม 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการทำบุญทั้งจังหวัดนครปฐมวัดร่มเย็น ในวัน 6 มีนาคม 2557
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมแสดงความยินดีกับสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์นครปฐม เนื่องในงาน
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2/2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมแสดงมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลครบ ๘๐ ปี พระครูถาวรศีลวัตร เจ้าคณะอำเภอบางเลน
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/2557 วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมหน่วยงานราชการ ร่วมงานโครงการจังหวัดพบประชาชน วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 4/2557 วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมเปิดงาน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาสำหรับการเรียนรู้ วัดบางช้างเหนือ อำเภอสามพราน
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนแต่งกายชุดชาว ปฎิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดพระพุทธศาสนา ใน วันมาฆบูชา ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย - อาเซียน ในวันศุกร์ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมทำบุญโครงการทำบุญทั้งจังหวัดนครปฐมวัดร่มเย็น วัดบางพระ และ โครงการอำเภอเคลื่อนที่ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2557 (ระดับจังหวัด)ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ขอเชิญชวนชมการแสดงทางวัฒนธรรมทางกลุ่มอาเซียน จำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ บรูไน สิงค์โปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย และนิทรรศการทางศิลปะและวัฒนธรรม ของประเทศ ในกลุ่มอาเซียน ตามโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อาเซียน
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2557 วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีสวดนพเคราะห์เทวสถิตย์ ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานเทศกาลประจำปีพระวิหารเทวสถิตย์ สักการะขอพร พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงค์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 133 ปี ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดหุ่นขี้ผึ้ง พระพุทธเจ้าปางปฐมเทศนา ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการ ต้อนรับการตรวจราชการ ดร.ปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในวันศุกร์ที่่ 31 มกราคม 2557
ดร.ปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยข้าราชการจังหวัดนครปฐม สักการระพระร่วงโรจนฤทธิ์ ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557
วัฒนธรรมนครปฐม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100วัน) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ถวายมุทิตาสักการะและร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล พระธรรมเสนานี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมทำบุญโครงการทำบุญทั้งจังหวัดนครปฐมวัดร่มเย็น ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมประชุมข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมโครงการ มหกรรมภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผ่านระบบ Video-Conference
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมทำบุญโครงการทำบุญทั้งจังหวัดนครปฐมวัดร่มเย็น ในวันที่ 16 มกราคม 2557
วัฒนธรรมนครปฐม ร่วมงานวันครู 2557 เฉลิมพระเกียรติ พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน ในวันที่ 16 มกราคม 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผ่านระบบ Video-Conference ครั้งที่ 2/2557 วันที่14 มกราคม 2557
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ขอเรียนเชิญท่านร่วมไว้อาลัยแด่ นางสุนทรี เรืองสังข์ มารดาของ นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และประชุมขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์ประเทศ ผ่าน Video Canference วันที่ 07 มกราคม 2557
วัฒนธรรมนครปฐม ชมงานประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งและมอบรางวัลในงานมหาธีรราชเจ้ารำลึก มหกรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 12
วัฒนธรรมนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีทำบุญทั้งจังหวัดนครปฐมวัดร่มเย็น วันที่ 03 มกราคม 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุม ผ่านระบบ Video-Conference กับ สำนักงานวัฒนธรรมอีก 37 จังหวัด เพื่อชี้แจงเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กราบขอพรปีใหม่ท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 1 มกราคม 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีถวายมุทิตาสักการะในโอกาสวันขึ้นปีใหม่แด่ พระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค 15
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีบวงสรวงถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในวันที่ 1 มกราคม 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดงาน มหาธีรราชเจ้ารำลึก มหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2556 ถึง 5 มการคม 2557
Hacked By Intruder
Hacked By Intruder
Hacked By Intruder
Hacked By Intruder
Hacked By Intruder
Hacked By Intruder
Hacked By Intruder
Hacked By Intruder
Hacked By Intruder
Hacked By Intruder
Hacked By Intruder
Hacked By Intruder
Hacked By Intruder
หน้าที่ << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ต่อไป >>
  ศูนย์ข้อมูลกลาง
  สำนักภาพยนตร์และวีดิทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
  เพลงมาร์ทนครปฐม
  เพลงภูมิแผ่นดินนวมินทร์มหาราชา
  เพลงมหาชัย
  เพลงมหาฤกษ์
  เพลงสดุดีมหาราชา
  เพลงแม่แห่งแผ่นดิน
  เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน
  เพลงชาติ
  เพลงสรรเสริญพระบารมี
  แบบตัวหนังสือที่กระทรวงให้ใช้
  ผู้ดูแลระบบ
  ค้นหาข้อมูล
  สนง.ประชาสัมพันธ์

 
 
Copyright © 2008-3000 yourdomainname.com All rights reserved.
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐ โทร,โทรสาร ๐-๓๔๓๔-๐๓๔๙