หน้าหลัก               

สรุปการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรม
งานประชาสัมพันพันธ
ทำเนียบคณะกรรมการบริหารสภาฯ
กิจกรรมงานสภาฯ
อำเภอท่าอุเทน อำเภอธาตุพนม อำเภอเรณูนคร อำเภอนาหว้า อำเภอนาแก อำเภอเมืองนครพนม อำเภอวังยาง อำเภอนาทม อำเภอโพนสวรรค อำเภอศรีสงคราม อำเภอบ้านแพง อำเภอปลาปาก

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตำบล/แขวง และหมู่บ้าน
โครงการติดตามและประเมินผลการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตำบลและหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๕๒

อำเภอนาหว้า

๑. จังหวัดนครพนมมี ๑๒ อำเภอ ๙๗ ตำบล ๑,๑๒๓ หมู่บ้าน เทศบาลเมือง ๑ แห่ง เทศบาลตำบล ๙ แห่ง อบต. ๙๗ แห่ง

๒. ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ   นายสวาท อุดมเดชาเวทย์     โทร ๐๘๑  ๙๖๕ ๗๕๓๒

๓. นักวิชาการวัฒนธรรมที่รับผิดชอบตำบล คือ   นายสุริยา   ธำรงวงศ์วิทย์     

๔. จำนวนตำบลทั้งหมด   ๖   ตำบล

         ๔.๑ จัดตั้งแล้ว     ๖   ตำบล

         ๔.๒ ยังไม่ได้จัดตั้ง    -    ตำบล

๕. จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด   ๖๘   หมู่บ้าน

         ๕.๑ จัดตั้งแล้ว   ๑  หมู่บ้าน

         ๕.๒ ยังไม่ได้จัดตั้ง   ๖๗  หมู่บ้าน

                    ผู้รายงาน  นายสุริยา ธำรงศ์วงวิทย์

                    ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ประจำอำเภอ โพนสวรรค์
                         ณ วันที่ ๑๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒