สรุปการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมจังหวัด/อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน

จังหวัดนครพนม

สภาวัฒนธรรมจังหวัด
สภาวัฒนธรรมอำเภอ
สภาวัฒนธรรมตำบล
สภาวัฒนธรรมหมู่บ้าน
แห่ง

คณะกรรมการ

(คน)

แห่ง

ณะกรรมการ

(คน)

แห่ง

คณะกรรมการ

(คน)

แห่ง

คณะกรรมการ

(คน)

๔๕
๑๒
๕๒๑
๙๗
๒,๖๒๗
๓๗๗
๕,๓๐๐

หน้าหลัก