แบบรายงานการจัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม
ธันวาคม  ๒๕๕๒ – มีนาคม  ๒๕๕๓


ประเภทสารบบข้อมูลทางวัฒนธรรม

ยอดยกมา

จำนวนจัดเก็บ

รวม

บุคคล/องค์การทางวัฒนธรรม

149

45

194

ศิลปิน

9

3

12

ปราชญ์ชาวบ้าน

26

5

31

บุคคลสำคัญทางศาสนา

20

9

29

นักเขียน/นักประพันธ์

1

-

1

สมาคม/มูลนิธิ/ชมรม

20

2

22

เครือข่ายทางวัฒนธรรม

45

16

61

นักบริหารทางวัฒนธรรม

19

10

29

สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม

237

39

276

เครื่องแต่งกาย

16

4

20

เครื่องมือเครื่องใช้

43

22

65

เอกสารหนังสือ

132

-

132

สื่อโสตทัศน์

-

-

-

ศิลปวัตถุ

7

3

10

โบราณวัตถุ

34

10

44

วิถีชีวิต

154

18

172

ศิลปะการแสดงและดนตรี

10

-

10

ประเพณี

6

3

9

ศาสนาและความเชื่อ

35

5

40

ทัศนศิลป์

5

-

5

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

101

10

111

ชาติพันธุ์

2

-

2

สถานที่ทางวัฒนธรรม

311

123

343

แหล่งโบราณคดี

10

15

25

โบราณสถาน

34

10

44

แหล่งท่องเที่ยว

74

12

86

พิพิธภัณฑ์

15

2

17

หอสมุด/ห้องสมุด

9

1

10

หอจดหมายเหตุ

-

-

-

ศาสนสถาน

88

71

159

อุทยานประวัติศาสตร์

1

-

1

อนุสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน

4

2

6

สถานศึกษาด้านวัฒนธรรม

35

5

40

สถานที่จัดแสดง

-

5

5

ประเภทเพิ่มเติม

-

-

-

อื่น ๆ

-

-

-

รวม

851

225

1,076