๘  มกราคม  ๒๕๕๔   วันเด็กแห่งชาติ


รอบคอบ  รู้คิด  จิตสาธารณะ  คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้มีการจัดกิจกรรม
ดังนี้
- เกมธรรมะ
- เกมตอบปัญหา
- ฉายวีดิทัศน์เรื่องสั้นเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ
- จัดแสดงหุ่นชุดการแต่งกายชนเผ่า
- เล่นเกมนันทนาการ

มีเด็ก นักเรียน  นักศึกษา ู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน

งบประมาณ การดำเนินงาน จำนวน ๕,๐๐๐.- บาท

หน้าหลัก