ggg
หน้าหลัก       โครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม   ผู้ประสานงานนักวิชาการวัฒนธรรมประจำอำเภอ      
                         
         
โครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม
         
     

 นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง
วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม

 

 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
 
กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม


นางสุวารี         แสบงบาล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นายสาธิต       ด้วงคำภารักษ์
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน


นายวีรชัย คำหงษา
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม


นางเมตตา เมืองบาล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาววิภารัตน์ ไชยต้นเทือก
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ


นางอุไร ขวัญเจริญศรี
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
หัวหน้างานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

     นางสาวพรพิมล จองลีพันธ์
นักวิชการวัฒนธรรมชำนาญการ


นายนคร แสงประทุม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
     นายวีระศักดิ์ ไผ่รุ่ง
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

 

 


นางสาธกา ศุขวัฒน์
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

   
                       
 

 

นายภาณุพงศ์   เสนานิคม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

           
   

นายวิทยา ลาดศิลา
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ             
   

นางติลาพร สานุศิษย์
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ