ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา      

 


นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 แบบขอลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 แบบขอลาพักผ่อน
 แบบขอยกเลิกวันลา 
แบบขอเบิกการศึกษาบุตร
 เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 แบบขอค่าเบิกรักษาพยาบาลจำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม

frontpage hit counter

 

ผู้ประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (ร้านเกม) ในจังหวัดนครราชสีมา
ที่ได้รับใบอนุญาตแล้วให้ติดต่อขอรับสติกเกอร์ติดร้านแบบใหม่
ที่วัฒนธรรมอำเภอของท่าน
(ร้านที่อยู่อำเภอเมืองนครราชสีมาให้มารับได้ที่ สนง.วัฒนธรรมจังหวัด ได้เลยนะค่ะ)

ผู้ประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (ร้านเกม) ในจังหวัดนครราชสีมา
ติดตามข่าวสารข้อมูล / แจ้งข่าว / ร้องเรียนเรื่องต่างๆ
ได้ในทาง Facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
ชื่อ วัฒนธรรมนครราชสีมา

ผู้ประกอบกิจการส่งคำร้องขอเป็นเพื่อนกับเราได้ตลอดเลยนะค่ะ
++++++++++++++++++++


รายการการประชุมข้าราชการ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
ประจำเดือน

++++++++++++++++++++++++++++

 แบบคำขออนุญาต / ขอต่ออายุใบอนุญาติ ประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ (รภ.๑)
แบบคำขออนุญาต/ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่าแลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายภาพยนตร์
แบบคำขออนุญาต / ขอต่อายุใบอนุญาต ประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ ร้านเกม , ร้านคาราโอเกะ(รว๑)
แบบฟอร์มแผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการทุกประเภท
แนวทางการปฎิบัตการขออนุญาติใบประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ. ภาพยนต์และวี
ีทัศน์
แบบบันทึกโครงการรากวัฒนธรรม

 

ประกาศนายเบียนกลาง เรื่องกำหนดการปิดภาคการศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและ
การประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ เอกสารยื่นขออนุญาตประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติภาพยนต์และวีดีทัศน์ พ.ศ.2551
ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.044-220898 กด 2   

 

 

 

 

 

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
ถ.เพชรมาตุคลา ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๒ ๐๘๙๘ โทรสาร ๐ ๔๔๒๒ ๐๘๙๘ กด ๕
Website : http://province.m-culture.go.th/nakhonratchasima   
 mailto:korat@m-culture.go.thนายสมพงษ์ วิริยะจารุ
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา


ข้อมูลบุคลากร