ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ดังนี้
๑.   งานบริหารทั่วไป
๒.   งานบริหารงานบุคคล
๓.   งานด้านวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์  
๔.   งานด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
๕.   งานการเงินและบัญชี 
๖.   งานพัสดุ และอาคารสถานที่   
๗.   งานประชาสัมพันธ์  
๘.   งานสวัสดิการและนันทนาการ 
๙.   งานประสานราชการทั่วไป และงานที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ   
๑๐.  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

งานบริหารทั่วไป

หมายเลขโทรศัพท์ระบบเครือข่ายกระทรวงวัฒนธรรม (IP Phone)

งานบุคคล

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕

พระราชกฤษฎีกาปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕

พระราชบัญญัติระเีบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑

งานการเงินการบัญชี

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑

การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

งานพัสดุ

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference: TOR)
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ก่อสร้างอาคารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

 

หน้าแรก