โึีครงการสัมมนาภาษาถิ่นก็ำภาษาไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
วันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๑
ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

ภาพกิจกรรม

 

นายปรีชา  กันธิยะ  เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  ประธานในพิธี

ประธานในพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ใช้ภาษาโคราชอย่างถูกต้อง

รองศาสตราจารย์ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม                      พระธรรมวรนายก เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา                           ดร.เมตต์ เมตต์การุณจิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล ปิยะวิทย์ ผู้ดำเนินรายการ

สัมมานาเรื่อง ภาษาถิ่น (ภาษาโคราช) ก็ภาษาไทย

          นางปราณี วงษ์ชวลิตกุล                          นายบุญสม สังข์สุข นายกสมาคมเพลงโคราช           นายบุญกลับ คำัพันดุง (ช้างน้อย วรต้อ)

นายผดุง จตุรภักดิ์  ผู้ดำเนินรายการ

เสวนาเรื่อง ภาษาโคราชกับศิลปินท้องถิ่น

       นางติยาพรรณ ประพันธ์วิทยา  ผู้ดำเนินรายการ                          นายกำปั่น ข่อยนอก                                           นายคุณช่วย ปิยะวิทย์   

การแสดงเพลงกล่อมลูก ของชมรมผู้สูงอายุวัดศาลาลอย

เสวนาเรื่อง ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน "พูดกั๋นภาษาโคราชบ้านเอ๋ง"

การแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

การแสดงจากสมาคมเพลงโคราช

ทีมงานจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

 

 

หน้าแรก