แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง
   
   


 
 
ผู้นำทางศาสนา
๑. พระครูอนุเขตคณาภิบาล (ศรีนวล  สิริวณโณ  น.ธ.เอก)ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ นาน้อย   อดีตเจ้าคณะอำเภอนาน้อย

. พระครูวิสุทธิ์นันทวิทย์ (ศรีมา   กตปุญโญ  น.ธ.เอก)เจ้าคณะอำเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน

 
 
 
ข้อมูลจาก หนังสือรู้เรื่องอำเภอนาน้อย
นางรัตนา สวัสดิผล นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ (ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอนาน้อย)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐
email : nan-culture@hotmail.com