แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง
   

หน้าหลัก

ติดต่อ

   

 

 
อำเภอภูเพียง
 
คำขวัญอำเภอูภูเพียง
 
“ภูเพียงแช่แห้ง เรือแข่งล้านนา วังปลา มะไฟจีน ศิลปินพื้นบ้าน”
 
ประวัติอำเภอภูเพียง
 

อำเภอภูเพียง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดน่าน  โดยแยกออกจากอำเภอเมืองน่าน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่ ๑  มิถุนายน  ๒๕๔๐ มีผลตั้งแต่วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๔๐ 

และได้รับยกฐานะเป็นอำเภอตามพระราชกฤษฎีกา  ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๖ ก. ลงวันที่  ๒๔   สิงหาคม ๒๕๕๐ โดยมีผลบังคับเมื่อพ้นสิบห้าวัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งส่งผลมีฐานะเป็นอำเภอตั้งแต่วันที่ ๘  กันยายน  ๒๕๕๐  
 
 
 
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขาและริมฝั่งแม่น้ำ   พื้นที่ส่วนใหญ่    ๖๕ %   เป็นภูเขา   ๓๕ %  เป็นพื้นที่อยู่อาศัยและใช้ประกอบอาชีพทางการเกษตร   สำหรับส่วนที่เป็น ที่ราบลุ่มอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำน่าน  ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดน่าน เนื้อที่/พื้นที่    ๕๐๘.๒๓๖  ตร.กม.
 
ที่ตั้งและอาณาเขต อำเภอภูเพียงตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอเมืองน่านและอำเภอสันติสุข
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอแม่จริม
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอเวียงสา
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอเมืองน่าน
 
การนับถือศาสนา ศาสนาพุทธ  , ศาสนาคริสต์
 

การแบ่งเขตการปกครอง การปกครองของอำเภอภูเพียงมี ๗  ตำบล  ๖๑  หมู่บ้าน ดังนี้        

   
  
๑. ตำบลม่วงตึ๊ด          ๕    หมู่บ้าน  
๒. ตำบลนาปัง            ๖      หมู่บ้าน
 
๓. ตำบลน้ำแก่น         ๑๐     หมู่บ้าน   
       
๔. ตำบลน้ำเกี๋ยน        ๕      หมู่บ้าน   
     
๕. ตำบลเมืองจัง        ๑๑      หมู่บ้าน   
    
๖. ตำบลท่าน้าว          ๗       หมู่บ้าน  
        
๗. ตำบลฝายแก้ว      ๑๗      หมู่บ้าน
 
 
การปกครองส่วนท้องถิ่น   มีองค์การบริหารส่วนตำบล   ๗  แห่ง
๑. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงตึ๊ด  ตำบลม่วงตึ๊ด  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง   ตำบลนาปัง  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่น   ตำบลน้ำแก่น  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน   ตำบลน้ำเกี๋ยน  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๕. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง   ตำบลเมืองจัง  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๗. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว   ตำบลท่าน้าว  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐

๘. องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว   ตำบลฝายแก้ว  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐

 
สถานศึกษา

๑. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอภูเพียง              
๒. ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูเพียง                      
๓. โรงเรียนปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง      

๔. โรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาน่าน เขต ๑ จำนวน ๒๑ แห่ง
 

๑. โรงเรียนบ้านก้อด  ตำบลท่าน้าว  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๒. โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย  ตำบลฝายแก้ว   อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๓. โรงเรียนบ้านท่าล้อ   ตำบลฝายแก้ว  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๔. โรงเรียนบ้านนาเหลืองม่วงขวา  ตำบลน้ำแก่น  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๕. โรงเรียนบ้านน้ำลัดสบแก่น   ตำบลน้ำแก่น  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๖. โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน   ตำบลน้ำเกี๋ยน   อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๗. โรงเรียนบ้านน้ำแก่นกลาง  ตำบลน้ำแก่น  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๘. โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ  ตำบลน้ำแก่น  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๙. โรงเรียนบ้านบุปผาราม  ตำบลฝายแก้ว   อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๑๐. โรงเรียนบ้านป่าสัก   ตำบลฝายแก้ว  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๑๑. โรงเรียนบ้านฝายแก้ว  ตำบลฝายแก้ว   อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๑๒. โรงเรียนบ้านม่วงใหม่  ตำบลนาปัง  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๑๓. โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107   ตำบลท่าน้าว  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๑๔. โรงเรียนบ้านหัวนา   ตำบลนาปัง  อำเภอภูเพียง   จังหวัดน่าน   ๕๕๐๐๐
๑๕. โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ   ตำบลฝายแก้ว   อำเภอภูเพียง   จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๑๖. โรงเรียนบ้านหาดเค็ด   ตำบลเมืองจัง   อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๑๗. โรงเรียนบ้านห้วยคำ    ตำบลฝายแก้ว   อำเภอภูเพียง   จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๑๘. โรงเรียนบ้านห้วยไฮ    ตำบลฝายแก้ว  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๑๙. โรงเรียนบ้านเมืองจัง   ตำบลเมืองจัง   อำเภอภูเพียง   จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๒๐. โรงเรียนวัดพระธาตุแช่แห้ง  ตำบลม่วงตึ๊ด   อำเภอภูเพียง   จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๒๑. โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด    ตำบลม่วงตึ๊ด  อำเภอภูเพียง   จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐

   
๕. โรงเรียนในสังกัด สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗    
  ๑. โรงเรียนน่านนคร    ตำบลนาปัง   อำเภอภูเพียง   จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐
๒. โรงเรียนศรีนครน่าน  ตำบลเมือจัง   อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
   
๕. โรงเรียนในสังกัด สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ    
  ๑. โรงเรียนน่านปัญญานุกูล    ตำบลม่วงตึ๊ด   อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐    
       
 
 
ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖
แหล่งข้อมูล ผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอภูเพียง
 
 

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐
email : nan-culture@hotmail.com