แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง
   
   

 

 

อำเภอทุ่งช้าง

คำขวัญอำเภอทุ่งช้าง

“พิพิธภัณฑ์เรืองรอง  ส้มสีทองเรืองนาม

สาวงามพริ้มพราย ผ้าลายน้ำไหลไทลื้อ ยึดถือธรรมะ
พระพุทธรูปเจ็ดร้อยปี   อนุสรณีย์ทุ่งช้าง"

 

ประวัิติอำเภอ             
อำเภอทุ่งช้างในอดีตมีฐานะเป็นแขวง เรียกว่า “แขวงขุนน่าน” ผู้ครองแขวง ชื่อ เจ้าพรหม ณ น่าน   ปกครองแขวงขุนน่าน  ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๖๖ และต่อมาแขวงขุนน่าน ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอ มีชื่อว่า “อำเภอและ” โดยมีอาคารที่ว่าการอำเภอ  ตั้งอยู่ ณ บ้านเฟือยลุง หมู่ที่ ๙ ตำบลและ    ต่อมา ได้ย้ายอาคารที่ว่าการอำเภอมาตั้งใหม่ ณ ที่ปัจจุบัน 
เมื่อปี ๒๕๐๔ ซึ่งเป็นเขตบ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งช้าง จึงได้เปลี่ยนชื่ออำเภอใหม่จาก “อำเภอและ” มาเป็น “อำเภอทุ่งช้าง” จนถึงปัจจุบันนี้    
ปัจจุบัน มีนายเกียรติศักดิ์ ป้อมทองคำ ดำรงตำแหน่ง  นายอำเภอทุ่งช้าง

ภูมิศาสตร์
อำเภอทุ่งช้างตั้งอยู่ทางเหนือสุดของจังหวัดน่าน    บนทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๐    ระยะทางห่างจากจังหวัดน่าน   ๙๐   กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ๘๐๖.๗๓๑  ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๐๔,๒๐๖.๘๗๕ ไร่ โดยมีอาณาเขตดังนี้               
ทิศเหนือ             ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว               
ทิศตะวันออก       ติดกับอำเภอเฉลิมพระเกียรติ,อำเภอบ่อเกลือ               
ทิศใต้                ติดกับอำเภอเชียงกลาง               
ทิศตะวันตกตก    ติดกับกิ่งอำเภอสองแคว,สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว               

ลักษณะทั่วไป
เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน พื้นที่เป็นภูเขาถึง ร้อยละ ๙๐ อากาศร้อนจัดในฤดูร้อน หนาวจัดในฤดูหนาว และฝนตกชุกในฤดูฝน  
แม่น้ำสำคัญที่ไหลผ่าน คือ
๑.  แม่น้ำน่าน  
๒.  ลำน้ำและ   
๓.  ลำน้ำเลียบ   
๔.  ลำน้ำงอบ             
๕.  ลำน้ำหลุ 
๖.  ลำน้ำแงน  
๗.  ลำน้ำปอน  
๘.  ลำน้ำเลียบ          

การปกครอง
อำเภอทุ่งช้าง  แบ่งการปกครองออกเป็น  ๔ ตำบล ๔๐ หมู่บ้าน  ดังนี้                      
๑.  ตำบลทุ่งช้าง ๗   หมู่บ้าน   
๒.  ตำบลและ   ๑๔  หมู่บ้าน  
๓.  ตำบลงอบ    ๑๑ หมู่บ้าน  
๔.  ตำบลปอน  ๘ หมู่บ้าน     

อำเภอทุ่งช้างมีหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ๕ แห่ง  คือ เทศบาล ๑ แห่ง  องค์การบริหารส่วนตำบล ๔ แห่ง ดังนี้
.   องค์การบริหารส่วนตำบล และ
.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง
.  องค์การบริหารส่วนตำบลงอบ
.  องค์การบริหารส่วนตำบลปอน
.  เทศบาลตำบล                   
อำเภอทุ่งช้างเป็นอำเภอเล็ก ๆ  ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพื้นราบ  นับถือศาสนาพุทธ แต่มีบางส่วนเป็นชาวไทยภูเขา  เช่น  ถิ่น  ม้ง  ขมุ  เหาะ    นับถือผีและศาสนาคริสต์ 

สถานศึกษา ในอำเภอทุ่งช้าง จำนวน ๑๓ แห่ง
๑. โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน  ๕๕๑๓๐
๒. โรงเรียนมณีพฤกษ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลงอบ  อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ๕๕๑๓๐
๓. ชุมชนบ้านเฟือยลุง หมู่ที่ ๙  ตำบลทุ่งช้าง  อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน ๕๕๑๓๐
๔. บ้านแพะกลาง หมู่ที่ ๖  ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ๕๕๑๓๐
๕. บ้านน้ำพิ หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งช้าง  อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน ๕๕๑๓๐
๖. บ้านเวียงสอง หมู่ที่ ๔ ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ๕๕๑๓๐
๗. บ้านน้ำสอด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ๕๕๑๓๐
๘. บ้านปางแก หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งช้าง  อำเภอทุ่งช้าง จังหวัด ๕๕๑๓๐
๙. ไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ้านงอบ) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน  ๕๕๑๓๐
๑๐. บ้านห้วยสะแตง หมู่ที่ ๒ ตำบลงอบ  อำเภอทุ่งช้าง จังหวัด ๕๕๑๓๐
๑๑. บ้านน้ำลาด หมู่ที่ ๗ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ๕๕๑๓๐
๑๒. บ้านปอน หมู่ที่ ๗ ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ๕๕๑๓๐
๑๓. บ้านน้ำเลียง หมู่ที่ ๑  ตำบลปอน  อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ๕๕๑๓๐ข้อมูลวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖
รวมรวมข้อมูล ผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอทุ่งช้าง
 
 
 
 
 
 
 


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐-๑ ต่อ ๑๓-๑๘ : โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๑๖๕๐
email : nan-culture@hotmail.com