ภาพกิจกรรมกฐินสามัคคีอำเภอนาหมื่น  วันที่  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ ณ  วัดคำเรือง อำเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน

 

 

 

 

       
   
       

 

                                                                 กฐินสามัคคีอำเภอนาหมื่น  

                                 วันที่  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓   ถวาย ณ วัดคำเรือง  ตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน

                                   อำเภอนาหมื่น  โดยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอนาหมื่น  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบล/อำเภอ   กำนันทุกตำบล   ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ และประชาชนทุกหมู่บ้าน  ได้กำหนดให้มีการจัดงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีอำเภอนาหมื่น  ประจำปี  ๒๕๕๓  ขึ้น  เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงาม และจัดหาปัจจัยถวายแก่วัดที่ไม่มีผู้มาจองกฐินในแต่ละปีให้มีโอกาสได้รับการถวายกฐินและนำปัจจัยไปบูรณะเสนาสนะของวัดทุกวัดในอำเภอนาหมื่น     โดยนำทอดถวาย ณ วัดคำเรือง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน  ในวันที่  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓   ซึ่งได้รับยอดบริจาคทั้งสิ้น  ๑๖๒,๓๖๓  บาท  และเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  คือ  ค่าพิมพ์ซองฏีกากฐิน  ค่าอาหารวันห้างดา สมโภชน์ และวันถวายกฐิน (หลังเลิกประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) ค่าบริวารกฐิน และอื่น ๆ  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  ๑๒,๖๘๐ บาท   เหลือยอดสุทธิ  ๑๔๙,๖๘๓ บาท  (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)   โดยคณะสงฆ์อำเภอนาหมื่นได้นำเงินจำนวน  ๑๔๙,๖๘๓ บาท  ถวายวัด/ที่พักสงฆ์/สำนักงานเจ้าคณะอำเภอนาหมื่น    ดังนี้

                                   ๑)    ถวายที่พักสงฆ์  ๕  แห่ง ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท                              ๑๗,๕๐๐ บาท

                                   ๒)    ถวายวัด  ๑๔ วัด ๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท                                         ๙๘,๐๐๐ บาท

                                   ๓)    ถวายวัดคำเรือง  (๑๓,๙๒๓ +๗,๐๐๐+๒,๗๒๐)                       ๒๓,๖๔๓ บาท

                                   ๔)    ถวายสำนักงานเจ้าคณะอำเภอนาหมื่น                                    ๑๐,๕๔๐ บาท

 

 

สรุปยอดกฐินสามัคคีอำเภอนาหมื่น  ถวายวัดคำเรือง เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

ที่

ชื่อหน่วยงาน  หมู่บ้าน และผู้จิตศรัทธา เป็นเจ้าภาพกฐิน

จำนวนเงิน

นายเสนีย์  จิตตเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

๒,๐๐๐

นายอำเภอนาหมื่น   (ท่านสุรพันธุ์ ตรีมงคล และครอบครัว)

๕๔,๐๐๐

รับบริจาคการแห่งองค์กฐินอำเภอ และการสมโภชน์องค์กฐินในวันที่ ๑ พ.ย.๕๓

๒,๕๕๕

นายธิตินันท์ - นางพัฒนา  ชัยกิตติศิลป์ (สัปทน/บาตร/กระติกน้ำร้อน/สังฆทาน)

๒,๑๙๙

คณะ อบจ.น่าน (ณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ ๕๐๐บ./พงษ์สวัสดิ์ ๒๐๐ บ. และคณะ)

๑,๘๐๐

คณะครูนักเรียนโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม

๑,๗๑๔

นายกฤชทิพ  ชะนิดไทย  ปลัดอำเภอ หน.ฝ่ายบริหารฯ  (ผ้าไตรรอง)

๑,๕๐๐

นายนิคม  ใจทา  ประธาน วธอ./นายก อบต.นาทะนุง  (ผ้าไตรรอง)

๑,๕๐๐

ส.จ.ทองทรัพย์  โนทะ  สมาชิกสภา  อบจ.น่าน

๑,๕๐๐

๑๐

น.ส.ชุติมณ สีเหลือง  (ผ้าไตรรอง)  ปลัด อบต.นาทะนุง

๑,๕๐๐

๑๑

คณะจากเชียงใหม่ (คุณลำดวน ๑,๐๐๐ บ + เครือวัลย์ +หญิง+ธัญญาเรศ+นพดล)

๑,๔๕๐

๑๒

นายบรรเจิด  ติ๊บตุ้ย  วัฒนธรรมอำเภอ  พร้อมครอบครัว

๑,๑๒๐

๑๓

นายประดิษฐ์  ปิ่นชัยพัฒน์  นายก อบต.ปิงหลวง พร้อมครอบครัว (สัปทน)

๑,๒๐๐

๑๔

นายพายัพ  สารเถื่อนแก้ว    กำนันตำบลบ่อแก้ว

๑,๐๐๐

๑๕

นายวิชิต  บัตริยะ  นายก อบต.เมืองลี และคณะ อบต.เมืองลี  (กาน้ำไฟฟ้า)

๑,๐๐๐

๑๖

นายสมบูรณ์  ขันใจ  ม. ๓ ต.นาทะนุง   (หมอนกราบ / มุ้ง)

๑,๐๐๐

๑๗

นายจงจิต  ปินศิริ  พร้อมครอบครัว  สนง.สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น

๑,๐๐๐

๑๘

นายสมคิด  ปวนยา  พร้อมครอบครัว  สนง.สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น

๑,๐๐๐

๑๙

คณะจาก จ.ลำปาง (น.ส.สุวภัทร์ กันชวะ ๕๐๐ +คุณกมลชนก+ชิดชไม+วัลภาฯ)

๑,๐๐๐

๒๐

คณะ อบต.ปิงหลวง

๘๓๙

๒๑

คณะผู้จัดการ ธกส.นาน้อย (๕๐๐ + นางชนินทร์พร รัตนภักดีพัฒน์ ตาลปัตร ๓๐๐)

๘๐๐

๒๒

นางโชติกา  วัฒนชัยประเสริฐ  พร้อมครอบครัว   (บาตร ๓๙๐ บ.+ บริจาค ๓๕๘ บ)

๗๔๘

๒๓

คณะ อบต.นาทะนุง

๗๓๐

๒๔

คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านปิงหลวง

๗๒๐

๒๕

นายวิศิษฐ์ -มารศรี-นิรชิต  สายสูง (หลอดไฟฟ้า/หมอนกราบ/ร่ม)

๗๐๙

๒๖

คณะครู/ลูกจ้าง กศน.นาหมื่น

๗๐๐

๒๗

คณะเทศบาลตำบลบ่อแก้ว

๗๐๐

๒๘

นายชวลิต  รวมศิลป์  (ปิ่นโต / มุ้ง / ไฟฉาย / เครื่องกรองน้ำ)

๖๘๐

๒๙

นางระเบียบ - นายประเสริฐ  วิชัยต๊ะ (ตาลปัตร/สังฆทาน)

๕๕๐

๓๐

คณะข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอนาหมื่น  

๕๐๐

๓๑

นายสมชาย  สมบัติวรรณทนา  ปศุสัตว์อำเภอนาหมื่น  (สังฆทาน ๒ ชุด)

๕๐๐

๓๒

นายสำราญ อินเสาร์ -นัฐกานต์ - จิรัชชญา หลวงใจ (สังฆทาน/ธูปเทียน/ผ้าห่ม)

๕๐๐

๓๓

นายสุเทพ  แก้วกัน   ปลัดอำเภอ   (พรม)

๕๐๐

๓๔

นายวินัย น้อยอินต๊ะ - นางสาวเนตรนภา  น้อยอินต๊ะ พร้อมครอบครัว

๔๐๐

๓๕

นางประทุมทิพย์  เดือนเป็ง   สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอนาหมื่น  (บาตร)

๓๙๙

๓๖

นางศรีเรือน สารเถื่อนแก้ว  พร้อมครอบครัว  

๓๙๐

๓๗

นายเจริญ  สอนศิริ  พร้อมครอบครัว  สนง.เกษตรอำเภอนาหมื่น  (บาตร)

๓๙๐

๓๘

คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านนาทะนุง

๓๙๐

๓๙

นางสมหมาย  เมฆแสน  สนง.สำนักงานสาธารณสุขอ.นาหมื่น(ผ้าเช็ดตัว/ไฟฉาย)

๓๒๐

๔๐

นายกิติกร  มั่งมี  ปลัดอำเภอ  (ตาลปัตร)

๓๐๐

๔๑

นางพิชญา  นิธิธนพร   เจ้าหน้าที่ปกครอง  พร้อมครอบครัว  

๓๐๐

๔๒

นางกุหลาบ  รัตนะ  (ตาลปัตร)

๓๐๐

๔๓

นางศิริลักษณ์  คำอ้ายด้วง  (ตาลปัตร)

๓๐๐

๔๔

คณะสถานีอนามัยนาทะนุง/เมืองลี/รจนา  ธิเขียว

๓๐๐

๔๕

นางศิริพร - น.ส.รมิตา  โขนงนุช     กศน.นาหมื่น

๒๘๐

๔๖

นายผดุงศักดิ์   วงศ์นันท์  ปลัดอำเภอนาหมื่น  (กาน้ำ / ร่ม)  

๒๗๙

๔๗

ร.ท.ประสิทธิ์  กอนมนต์  หน่วยสัสดีอำเภอนาหมื่น

๒๕๐

๔๘

นายแดนชัย - วนิดา-อฐิพันธ์  สนง.เกษตรอำเภอนาหมื่น  (สังฆทาน)

๒๕๐

๔๙

ม.ญ.อดินันท์  บุญทา      อ.ส.นาหมื่น

๒๕๐

๕๐

น.ส.อุดมพร  ใหม่เทวิน  (ผ้าห่ม)

๒๒๐

๕๑

นางสาวมารี   แก้วคำปิก  พร้อมครอบครัว  (ไฟฉาย/ธูปเทียน/ปากกา)

๒๒๐

๕๒

นายชลธาร  มูลศิริ   สนง.เกษตรอำเภอนาหมื่น

๒๐๐

๕๓

นายปฏิพัฒน์  พวงแก้ว   สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอนาหมื่น

๒๐๐

๕๔

คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านนายาง

๒๐๐

๕๕

คณะสหกรณ์การเกษตรนาหมื่น  จำกัด

๒๐๐

๕๖

นางวาสนา  ตันมาดี  กศน.นาหมื่น

๒๐๐

๕๗

นายฉัตรดวง  ชาญวิทย์การ   จาก กทม.

๒๐๐

๕๘

คณะครู ร.ร.บ้านค้างอ้อย ๑๐๐ บ + คณะครู ร.ร.ชุมชนบ้านบ่อแก้ว ๑๐๐บ

๒๐๐

๕๙

คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า  นน. ๒

๒๐๐

๖๐

นายอินปัญ - นางมุ้ง  เดือนเป็ง   (เทียนไฟฟ้า)

๑๘๙

๖๑

นายชัยวรรณ  รัตนวีระพันธุ์  ท้องถิ่นอำเภอ  (ธงตะขาบ)

๑๗๐

๖๒

นางทฤษฏี  จีใจ   ที่ดินอำเภอนาหมื่น  (ร่ม)

๑๕๙

๖๓

น.ส.พรกมล  เสนนะ  ปลัดอำเภอ   (ร่ม)

๑๕๙

๖๔

นางสาวดาวผกา  โพธิขาว  (ไฟฉาย/ธูปเทียน)

๑๕๐

๖๕

น.ส.จงกลนี  พานสอน   ลูกจ้างเครือข่าย กทบ. (เครื่องกรองน้ำ/ธูปเทียน)

๑๓๐

๖๖

นายสถาพร  แสงแจ่ม  หน่วยสัสดีอำเภอนาน้อย  (หมอน)

๑๒๐

๖๗

นายกิติการณ์  สารเถื่อนแก้ว  ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลบ่อแก้ว

๑๒๐

๖๘

ม.ญ. ถนัด  โพธิขาว  สมาชิก  อ.ส. นาหมื่น   (หมอน)

๑๒๐

๖๙

นายอุดม - เกศรินทร์  อิต๊ะอินทร์  (ไฟฉาย)

๑๒๐

๗๐

นางดวงดาว  ยอดตา   ม.๑๔  ต.นาทะนุง  

๑๒๐

๗๑

จ.ส.ต.สนธยา  มาลาคำ ๑๐๐ บ /นายณรงค์ สารกา ๑๐๐บ./อ.ส.เผ่า บุญกาวิน ๑๐๐ บ.

๓๐๐

๗๒

อ.ส.ประดิษฐ์ สารเถื่อนฯ ๑๐๐ บ.นายดำเนิน บุญชูศักดิ์ ๑๐๐ บ./อ.ส.โพธิ์ เพชรสุก

๓๐๐

๗๓

บ้านคำเรือง              หมู่  ๑         ต.บ่อแก้ว

๑,๔๕๙

๗๔

บ้านไก่เถื่อน            หมู่  ๒      ต.บ่อแก้ว

๑,๒๕๔

๗๕

บ้านนาบอน              หมู่  ๓     ต.บ่อแก้ว

๑,๐๐๐

๗๖

บ้านปง                      หมู่   ๔     ต.บ่อแก้ว

๑,๒๕๐

๗๗

บ้านบ่อแก้ว               หมู่  ๕     ต.บ่อแก้ว

๑,๕๐๐

๗๘

บ้านป่าเป้า                 หมู่  ๖      ต.บ่อแก้ว

๑,๑๕๐

๗๙

บ้านนายาง                หมู่  ๗     ต.บ่อแก้ว

๒,๒๒๐

๘๐

บ้านนาหวาย             หมู่  ๘     ต.บ่อแก้ว

๒,๓๐๐

๘๑

บ้านหัวทุ่ง                 หมู่  ๙        ต.บ่อแก้ว

๔๙๐

๘๒

บ้านดอยงาม             หมู่  ๑๐     ต.บ่อแก้ว

๑,๔๕๐

๘๓

บ้านป่าค่า                  หมู่   ๑๑    ต.บ่อแก้ว

๑,๗๑๐

๘๔

บ้านทุ่งรวงทอง        หมู่   ๑๒  ต.บ่อแก้ว

๑,๘๗๐

๘๕

บ้านตระกล้า            หมู่   ๑๓   ต.บ่อแก้ว

๑,๐๗๐

๘๖

บ้านป่าแพะ               หมู่   ๑๔  ต.บ่อแก้ว

๔๔๐

๘๗

บ้านหลักหมื่น             หมู่ ๑   ต.นาทะนุง

๑,๖๒๐

๘๘

บ้านห้วยเสียม              หมู่ ๒  ต.นาทะนุง

๙๖๐

๘๙

บ้านนาทะนุง               หมู่ ๓  ต.นาทะนุง

๑,๐๐๐

๙๐

บ้านหนองบัว               หมู่ ๔  ต.นาทะนุง

๑,๒๔๐

๙๑

บ้านหัวทุ่ง                     หมู่ ๕  ต.นาทะนุง

๒๓๕๐

๙๒

บ้านค้างอ้อย                 หมู่ ๖  ต.นาทะนุง

๑,๘๔๐

๙๓

บ้านนาตอง                   หมู่๗  ต.นาทะนุง

๑,๓๐๐

๙๔

บ้านห้วยเลา                 หมู่ ๘ ต.นาทะนุง

๑,๑๐๐

๙๕

บ้านห้วยนาย                หมู่ ๙ ต.นาทะนุง

๘๕๕

๙๖

บ้านน้ำกึ๋น                    หมู่ ๑๐ ต.นาทะนุง

๘๘๐

๙๗

บ้านสันติสุข                หมู่ ๑๑ ต.นาทะนุง

๘๑๐

๙๘

บ้านห้วยฮ้อ                   หมู่ ๑๒ ต.นาทะนุง

๑,๒๔๐

๙๙

บ้านทุ่งศรี                      หมู่ ๑๓ ต.นาทะนุง

๙๔๐

๑๐๐

บ้านดอนมูล                  หมู่ ๑๔ ต.นาทะนุง

๘๐๐

๑๐๑

บ้านเขาแก้ว                   หมู่ ๑๕ ต.นาทะนุง

๘๔๐

๑๐๒

บ้านสันป่าสัก                หมู่ ๑๖ ต.นาทะนุง

๑,๒๐๓

๑๐๓

บ้านปากนาย                 หมู่ ๑๗  ต.นาทะนุง

๕๐๐

๑๐๔

บ้านดอนมูล              หมู่ ๑         ต.ปิงหลวง

๑,๒๐๐

๑๐๕

บ้านปิงหลวง           หมู่ ๒         ต.ปิงหลวง

๑,๑๐๐

๑๐๖

บ้านปิงใน                หมู่ ๓      ต.ปิงหลวง

๒,๑๕๐

๑๐๗

บานห้วยเย็น             หมู่ ๔         ต.ปิงหลวง

๑,๑๐๐

๑๐๘

บ้านต้นต้อง              หมู่ ๕         ต.ปิงหลวง

๑,๖๕๐

๑๐๙

บ้านน้ำแพะ              หมู่ ๖         ต.ปิงหลวง

๑,๐๙๐

๑๑๐

บ้านน้ำเคิม                หมู่ ๗         ต.ปิงหลวง

๙๒๐

๑๑๑

บ้านน้ำลีใต้               หมู่ ๘         ต.ปิงหลวง

๑,๔๔๐

๑๑๒

บ้านน้ำทา                   หมู่  ๙         ต.ปิงหลวง

๕๐๐

๑๑๓

บ้านมะค่างาม             หมู่ ๑๐         ต.ปิงหลวง

๓๗๒

๑๑๔

บ้านน้ำอูน                     หมู่ ๑  ต.เมืองลี

๑,๖๒๐

๑๑๕

บ้านป่าซาง                    หมู่ ๒  ต.เมืองลี

๑,๐๐๐

๑๑๖

บ้านนาหมอ                   หมู่ ๓  ต.เมืองลี

๑,๔๓๐

๑๑๗

บ้านนาคา                       หมู่ ๔  ต.เมืองลี

๑,๐๐๐

๑๑๘

บ้านวังน้ำเย็น                หมู่ ๕  ต.เมืองลี

๗๐๐

๑๑๙

บ้านน้ำแขว่ง                  หมู่ ๖  ต.เมืองลี

๑,๗๓๖

๑๒๐

บ้านนาม่วง                     หมู่ ๗ ต.เมืองลี

๗๒๐

๑๒๑

ผู้จิตศรัทธาบริจาค  ณ วัดคำเรือง

๒,๐๐๙

๑๒๒

ผู้จิตศรัทธาบริจาคทั่วไป

๓,๔๗๖

 

รวมได้รับบริจาคทั้งสิ้น

๑๖๒,๓๖๓

   หัก  ค่าใช้จ่าย ค่าพิมพ์ซอง ฎีกากฐิน /อาหาร /เครื่องอัฐบริขาร/อื่น ๆ 

-๑๒๖๘๐

 

จำนวนเงินที่ถวายวัดทั้งสิ้น

๑๔๙,๖๘๓

การถวายวัด/ที่พักสงฆ์/สำนักงานเจ้าคณะอำเภอนาหมื่น    ๑๔๙,๖๘๓ บาท ดังนี้
๑) ถวายที่พักสงฆ์  ๕  แห่ง ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท                            ๑๗,๕๐๐ บาท
๒) ถวายวัด  ๑๔ วัด ๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท                                        ๙๘,๐๐๐ บาท
 ๓)ถวายวัดคำเรือง  (๑๓,๙๒๓ +๗,๐๐๐+๒,๗๒๐)                 ๒๓,๖๔๓ บาท
๔) ถวายสำนักงานเจ้าคณะอำเภอนาหมื่น                                  ๑๐,๕๔๐ บาท

 

สรุปจำนวนหลังคาเรือน/จำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ และจำนวนเงินที่ได้รับจริง แต่ละหมู่บ้านในการบริจาคกฐินสามัคคีอำเภอนาหมื่น ปี ๒๕๕๓

ที่

 ชื่อบ้าน/หมู่ที่

  จำนวหลังคาเรือน      จำนวนเงิน        จำนวนเงิน
          ที่คาดว่าจะได้รับ  ที่ได้รับบริจาคจริง

บ้านคำเรือง             หมู่  ๑         ต.บ่อแก้ว

๘๕

๒๐

๑,๗๐๐

๑,๔๕๙

บ้านไก่เถื่อน            หมู่  ๒      ต.บ่อแก้ว

๗๒

๒๐

๑,๔๔๐

๑,๒๕๔

บ้านนาบอน              หมู่  ๓     ต.บ่อแก้ว

๑๐๐

๒๐

๒,๐๐๐

๑,๐๐๐

บ้านปง                      หมู่   ๔     ต.บ่อแก้ว

๘๒

๒๐

๑,๖๔๐

๑,๒๕๐

บ้านบ่อแก้ว               หมู่  ๕     ต.บ่อแก้ว

๑๘๓

๒๐

๓,๖๖๐

๑,๕๐๐

บ้านป่าเป้า                 หมู่  ๖      ต.บ่อแก้ว

๑๓๗

๒๐

๒,๗๔๐

๑,๑๕๐

บ้านนายาง                หมู่  ๗     ต.บ่อแก้ว

๑๑๖

๒๐

๒,๓๒๐

๒,๒๒๐

บ้านนาหวาย             หมู่  ๘     ต.บ่อแก้ว

๑๕๕

๒๐

๓,๑๐๐

๒,๓๐๐

บ้านหัวทุ่ง                 หมู่  ๙        ต.บ่อแก้ว

๓๑

๒๐

๖๒๐

๔๙๐

๑๐

บ้านดอยงาม             หมู่  ๑๐     ต.บ่อแก้ว

๗๑

๒๐

๑,๔๒๐

๑,๔๕๐

๑๑

บ้านป่าค่า                  หมู่   ๑๑    ต.บ่อแก้ว

๑๐๐

๒๐

๒,๐๐๐

๑,๗๑๐

๑๒

บ้านทุ่งรวงทอง        หมู่   ๑๒  ต.บ่อแก้ว

๙๓

๒๐

๑,๘๖๐

๑,๘๗๐

๑๓

บ้านตระกล้า            หมู่   ๑๓   ต.บ่อแก้ว

๑๐๒

๒๐

๒,๐๔๐

๑,๐๗๐

๑๔

บ้านป่าแพะ               หมู่   ๑๔  ต.บ่อแก้ว

๓๓

๒๐

๖๖๐

๔๔๐

๑๕

บ้านหลักหมื่น             หมู่ ๑   ต.นาทะนุง

๑๘๙

๒๐

๓,๗๘๐

๑,๖๒๐

๑๖

บ้านห้วยเสียม              หมู่ ๒  ต.นาทะนุง

๕๑

๒๐

๑,๐๒๐

๙๖๐

๑๗

บ้านนาทะนุง               หมู่ ๓  ต.นาทะนุง

๑๘๒

๒๐

๓,๖๔๐

๑,๐๐๐

๑๘

บ้านหนองบัว               หมู่ ๔  ต.นาทะนุง

๘๗

๒๐

๑,๗๔๐

๑,๒๔๐

๑๙

บ้านหัวทุ่ง                     หมู่ ๕  ต.นาทะนุง

๑๐๖

๒๐

๒,๑๒๐

๒๓๕๐

๒๐

บ้านค้างอ้อย                 หมู่ ๖  ต.นาทะนุง

๑๐๐

๒๐

๒,๐๐๐

๑,๘๔๐

๒๑

บ้านนาตอง                   หมู่๗  ต.นาทะนุง

๗๓

๒๐

๑,๔๖๐

๑,๓๐๐

๒๒

บ้านห้วยเลา                 หมู่ ๘ ต.นาทะนุง

๙๐

๒๐

๑,๘๐๐

๑,๑๐๐

๒๓

บ้านห้วยนาย                หมู่ ๙ ต.นาทะนุง

๔๓

๒๐

๘๖๐

๘๕๕

๒๔

บ้านน้ำกึ๋น                    หมู่ ๑๐ ต.นาทะนุง

๔๗

๒๐

๙๔๐

๘๘๐

๒๕

บ้านสันติสุข                หมู่ ๑๑ ต.นาทะนุง

๔๘

๒๐

๙๖๐

๘๑๐

๒๖

บ้านห้วยฮ้อ                   หมู่ ๑๒ ต.นาทะนุง

๖๗

๒๐

๑,๓๔๐

๑,๒๔๐

๒๗

บ้านทุ่งศรี                      หมู่ ๑๓ ต.นาทะนุง

๗๗

๒๐

๑,๕๔๐

๙๔๐

๒๘

บ้านดอนมูล                  หมู่ ๑๔ ต.นาทะนุง

๖๓

๒๐

๑,๒๖๐

๘๐๐

๒๙

บ้านเขาแก้ว                   หมู่ ๑๕ ต.นาทะนุง

๕๒

๒๐

๑,๐๔๐

๘๔๐

๓๐

บ้านสันป่าสัก                หมู่ ๑๖ ต.นาทะนุง

๖๐

๒๐

๑,๒๐๐

๑,๒๐๓

๓๑

บ้านปากนาย                 หมู่ ๑๗  ต.นาทะนุง

๑๐๕

๒๐

๒,๑๐๐

๕๐๐

๓๒

บ้านดอนมูล              หมู่ ๑         ต.ปิงหลวง

๔๘

๒๐

๙๖๐

๑,๒๐๐

๓๓

บ้านปิงหลวง           หมู่ ๒         ต.ปิงหลวง

๑๑๑

๒๐

๒,๒๒๐

๑,๑๐๐

๓๔

บ้านปิงใน                หมู่ ๓      ต.ปิงหลวง

๑๓๒

๒๐

๒,๖๔๐

๒,๑๕๐

๓๕

บานห้วยเย็น             หมู่ ๔         ต.ปิงหลวง

๗๔

๒๐

๑,๔๘๐

๑,๑๐๐

๓๖

บ้านต้นต้อง              หมู่ ๕         ต.ปิงหลวง

๑๐๘

๒๐

๒,๑๖๐

๑,๖๕๐

๓๗

บ้านน้ำแพะ              หมู่ ๖         ต.ปิงหลวง

๙๒

๒๐

๑,๘๔๐

๑,๐๙๐

๓๘

บ้านน้ำเคิม                หมู่ ๗         ต.ปิงหลวง

๕๘

๒๐

๑,๑๖๐

๙๒๐

๓๙

บ้านน้ำลีใต้               หมู่ ๘         ต.ปิงหลวง

๗๒

๒๐

๑,๔๔๐

๑,๔๔๐

๔๐

บ้านน้ำทา                   หมู่  ๙         ต.ปิงหลวง

๓๘

๒๐

๗๖๐

๕๐๐

๔๑

บ้านมะค่างาม             หมู่ ๑๐         ต.ปิงหลวง

๕๗

๒๐

๑,๑๔๐

๓๗๒

๔๒

บ้านน้ำอูน                     หมู่ ๑  ต.เมืองลี

๙๓

๒๐

๑,๘๖๐

๑,๖๒๐

๔๓

บ้านป่าซาง                    หมู่ ๒  ต.เมืองลี

๖๑

๒๐

๑,๒๒๐

๑,๐๐๐

๔๔

บ้านนาหมอ                   หมู่ ๓  ต.เมืองลี

๙๐

๒๐

๑,๘๐๐

๑,๔๓๐

๔๕

บ้านนาคา                       หมู่ ๔  ต.เมืองลี

๑๐๓

๒๐

๒,๐๖๐

๑,๐๐๐

๔๖

บ้านวังน้ำเย็น                หมู่ ๕  ต.เมืองลี

๓๘

๒๐

๗๖๐

๗๐๐

๔๗

บ้านน้ำแขว่ง                  หมู่ ๖  ต.เมืองลี

๘๒

๒๐

๑,๖๔๐

๑,๗๓๖

๔๘

บ้านนาม่วง                     หมู่ ๗ ต.เมืองลี

๔๐

๒๐

๘๐๐

๗๒๐

  จำนวนหลังคาเรือน/จำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ

๔,๐๙๗

 

๘๑,๙๔๐

๕๘,๓๖๙