กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม

ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๔

การศึกษาวิจัยเรื่องการบริโภคสื่อของเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภูและการศึกษาวิจัยเรื่องทัศนคติของเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภูต่อการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

คณะทำงานศูนย์ข้อมุลกลางทางวัฒนธรรมระดับจังหวัด

แผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

องค์ความรู้

องค์ความรู้ ด้านปราชญ์ชาวบ้าน นางสาคร คณาศรี (การทำข้าวฮาง)

องค์ความรู้ ด้านปราชญ์ชาวบ้าน นางบุญมี คำพิศาล (การทอผ้า)

องค์ความรู้ ด้านปราชญ์ชาวบ้าน นายคำดี รักษาพันธุ์ (หมอสูตรขวัญ)

องค์ความรู้ ด้านปราชญ์ชาวบ้าน นายบุญเฮียง ซาภักดี (การทอเสื่อจากต้นไหล)

องค์ความรู้ ด้านปราชญ์ชาวบ้าน นางรุ่งเรือง พันธ์ผาง (การทำเชื้อเห็ดและเพาะเห็ด)

องความรู้ด้านภาษาและวรรณกรรม ถ้ำเอราวัณ ตำนาน นิทาน "นางผมหอม"

องค์ความรู้ ด้านศาสนา พระศาสนดิรก (เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ฝ่ายธรรมยุต)

องค์ความรู้ ด้านประเพณีและพิธีกรรม นางเทียม พิธีกรรมเลี้ยงบ้าน "ศาลหลักเมือง พระวอพระตา"

โครงการตรวจสถานประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์พ.ศ.๒๕๕๑ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๕

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรมฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี ๒๕๕๕

องค์ความรู้วิธีการทำหม่ำ (แม่อ้อยเนื้อวัวสด)

องค์ความรู้ไซ (นายเรืองศักดิ์ เมฆวัน)

แผนปฏิบัติการปี ๒๕๕๖

แบบคำขออนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์002

งานพ.ร.บ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์

กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

การศึกษาวิจัย

การจัดการองค์ความรู้

งานวิจัย การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาหัตถกรรมพื้นบ้านเครื่องจักรสาน บ้านขาม ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

งานวิจัย การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่ม กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านกุดเต่า ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

สภาวัฒนธรรม

องค์ความรู้ การทำมาลัยสายรุ้ง

เครื่องปั้นดินเผาบ้านโค้งสวรรค์ ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

องค์ความรู้การทำโปงลาง

บทคัดย่อ การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อการความเข้มแข็งของกลุ่ม กรณีศึกษา

องค์ความรู้ เซิ้งแข่งเรือยาว

การประเมินผลโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๔ จังหวัดหนองบัวลำภู

องค์ความรู้ในการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม

บทคัดย่อ การถ่ายทอดภูมิปัญญท้องถิ่น สาขาหัตกรรมพื้นบ้านเครื่องจักสาน

การถ่ายทอดภูมิปัญญท้องถิ่น สาขาหัตกรรมพื้นบ้านเครื่องจักสาน

การทำเชื่อชนวนสำหรับจุดธูปเทียนบูชา

โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕

Powered by Phoca Download