จังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรมจังหวัดหนึ่ง ซึ่งปัจจุบัน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินงานวัฒนธรรมประสบผลสำเร็จได้โดยอาศัยองค์กรเครือข่ายด้านวัฒนธรรม ส่วนหนึ่ง โดยมีข้อมูลจากเครือข่าย ดังนี้
สภาวัฒนธรรม
สภาวัฒนธรรมจังหวัด มี ๑ แห่ง   คือ   สภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี  ประธานสภาวัฒนธรรม  ชื่อ   นายกัมพล  สุภาแพ่ง
  สภาวัฒนธรรมอำเภอมี ๘ แห่ง  ดังนี้
    ๑.  สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเพชรบุรี    
    ๒.  สภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านแหลม   
    ๓.  สภาวัฒนธรรมอำเภอเขาย้อย    
    ๔.  สภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านลาด  
    ๕.  สภาวัฒนธรรมอำเภอท่ายาง   
    ๖.  สภาวัฒนธรรมอำเภอชะอำ
    ๗.  สภาวัฒนธรรมอำเภอหนองหญ้าปล้อง
     ๘.  สภาวัฒนธรรมอำเภอแก่งกระจาน
สภาวัฒนธรรมตำบล มี ๑๐ แห่ง  ดังนี้
    ๑.  สภาวัฒนธรรมตำบลไร่ส้ม   อ.เมืองฯ
    ๒.  สภาวัฒนธรรมตำบลบางครก  อ.บ้านแหลม
    ๓.  สภาวัฒนธรรมตำบลหนองปรง  อ.เขาย้อย
    ๔.  สภาวัฒนธรรมตำบลไร่โคก  อ.บ้านลาด
    ๕.  สภาวัฒนธรรมตำบลถ้ำรงค์  อ.บ้านลาด
    ๖.  สภาวัฒนธรรมตำบลมาบปลาเค้า  อ.ท่ายาง
    ๗.  สภาวัฒนธรรมตำบลบางเก่า  อ.ชะอำ
    ๘.  สภาวัฒนธรรมตำบลท่าตะคร้อ  อ.หนองหญ้าปล้อง
    ๙.  สภาวัฒนธรรมตำบลแก่งกระจาน  อ.แก่งกระจาน
  ๑๐. สภาวัฒนธรรมตำบลสระพัง อ.เขาย้อย
  ทำเนียบผู้บริหารสภาวัฒนธรรม   ใน จังหวัดเพชรบุรี

 

ศูนย์วัฒนธรรม
๑. ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี อยู่ที่ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
๒. ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นวัดภาคกลาง อยู่ที่ วัดมหาธาตุวรวิหาร
๓. ศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนคงคาราม อยู่ที่ โรงเรียนคงคาราม อำเภอเมืองเพชรบุรี
๔. ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ อำเภอเขาย้อย
กลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษาทางศิลปวัฒนธรรม(อส.มศ.)

๑. กลุ่ม อส.มศ.ที่จัดตั้ง ปี ๒๕๓๗   มีจำนวน  ๓ กลุ่ม    คือ กลุ่มอส.มศ.อำเภอเมืองฯ ,อำเภอเขาย้อย,อำเภอชะอำ
๒.   กลุ่ม อส.มศ.ที่จัดตั้ง ปี ๒๕๔๖   มีจำนวน  ๒ กลุ่ม  คือ กลุ่มอส.มศอำเภอท่ายาง,อำเภอบ้านลาด
โดยมีทะเบียน อส.มศ. ดังนี้
อำเภอเมืองเพชรบุรี

ที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่
นางสาวสมพร พุ่มพวง
นางถวิล โพรงทอง
นางสมปอง เกษจำรัส
นางสาวสุภาพ สะคราญ
นางบุญช่วย ลอยพโยม
นางทองใบ ผลจันทร์
นางย่อย ศรศิลป์
นายสมชาย ละอออินทร์


ประธาน


๑๐๑ ถ.พระทรง ต.ท่าราบ อ.เมืองฯ
๕๑ ถ. คีรีรัฐยา ต.คลองกระแชง อ.เมืองฯ
๒๑ ซ.ศิริมิตร ถ.ราชวิถี อ.เมืองฯ
๔๖ ซ.วัดพระนอน ๑ ถ.คีรีรัฐยา อ.เมืองฯ
๒๙ ซ.๑ วัดพระนอน ถ.คีรีรัฐยา อ.เมือง ฯ
๑/๑ ซ.๑ ราชดำเนิน ถ.ราชดำเนิน อ.เมืองฯ
ถ.คีรีรัฐยา ต.คลองกระแชง อ.เมือง ฯ
๔ ซ.ราชดำเนิน ๑ ถ.ราชดำเนิน


อำเภอบ้านลาด

ที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
นายเผื่อน แย้มยืนยง
ด.ต.จรัส จรัสดี
นายบรรพต กำไลแก้ว
นายวิรัช แทนคุณ
นายพล จีวะ
นางสายหยุด พงษ์เผือก
นายนิสันติ จับใจ
นายมานพ ทองเก่า
นายอำพล วัดวิลัย
นายเรียน ชมภูทอง
นายณรัชต์ พิมพ์ทอง
นางสาวตติยา แย้มยืนยง
นางณัฎฐวดี กายเพชร
นายอำพล นุชจ้อย
นายบุญส่ง ประกอบผล
นายพร โฉมงาม
นายสุริยะ ชูวงศ์
นายเรือง พวงดอกไม้
นายไพฑูรย์ ชุ่มชมชัย
นายเสริ่น รวยรื่น
ประธาน
๘๓ หมู่ที่ ๔ ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด
๗/๑ หมู่ที่ ๓ ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด
๔๙ หมู่ที่ ๔ ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด
๔๓ หมู่ที่ ๔ ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด
๓๑ หมู่ที่ ๔ ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด
หมู่ที่ ๔ ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด
๑๔ หมู่ที่ ๔ ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด
๒๐ หมู่ที่ ๔ ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด
๕๐ หมู่ที่ ๔ ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด
๖/๑ หมู่ที่ ๔ ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด
๘๘ หมู่ที่ ๕ ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด
๔ หมู่ที่ ๔ ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด
๓๔ หมู่ที่ ๖ ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด
๕๙ หมู่ที่ ๓ ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด
๖๘ หมู่ที่ ๖ ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด
๑๗ หมู่ที่ ๒ ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด
๒๑ หมู่ที่ ๒ ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด
๗๘ หมู่ที่ ๒ ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด
๑๐๑/๒ หมู่ที่ ๕ ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด
๖๐ หมู่ที่ ๕ ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด

อำเภอชะอำ

ที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
นายวัน เขียวชะอุ่ม
นายซ้ง แซ่โง้ว
นายเชือง จันทร์วิจิตร
นายอภิวัฒน์ สบายดี
นายมิตร พรามณี
นายชม อบแย้ม
นายสมบูรณ์ งามคล้าย
นายประสิทธิ์ จันทร์แจ่ม
นายเวียน จันทร์แจ่ม
นายไสว สุขสำราญ
นายหลำ ทัศน์แก้ว
นายสงคราม จันทร์แจ่ม
นายเอกฉัตร์ พุดทัดสี
นายวีลชัย พุดทัดสี
นายไพฑูรย์ สุขเปลี่ยน
ประธาน
๒ หมู่ที่ ๒ ต.นายาง อ.ชะอำ
๖ หมู่ที่ ๙ ต.นายาง อ.ชะอำ
๑๙ หมู่ที่ ๙ ต.นายาง อ.ชะอำ
๕๑ หมู่ที่ ๙ ต.นายาง อ.ชะอำ
๔๖ หมู่ที่ ๙ ต.นายาง อ.ชะอำ
๓๘ หมู่ที่ ๙ ต.นายาง อ.ชะอำ
๖๖ หมู่ที่ ๒ ต.นายาง อ.ชะอำ
๔๗ หมู่ที่ ๙ ต.นายาง อ.ชะอำ
๖๒ หมู่ที่ ๙ ต.นายาง อ.ชะอำ
๑๐๖ หมู่ที่ ๓ ต.นายาง อ.ชะอำ
๔๑ หมู่ที่ ๓ ต.นายาง อ.ชะอำ
๖๒ หมู่ที่ ๙ ต.นายาง อ.ชะอำ
๒๓/๑ หมู่ที่ ๙ ต.นายาง อ.ชะอำ
๒๓/๑ หมู่ที่ ๙ ต.นายาง อ.ชะอำ
๘๕/๑ หมู่ที่ ๒ ต.นายาง อ.ชะอำ

อำเภอเขาย้อย

ที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่
๑๐
๑๑
๑๒
น.ส.นงนุช คำมินเสก
นางเยาวพานี ขำทุเรียน
นางประนอม เพชรน้อย
นางเครือมาศ ทองมา
นางอุไร โป๊ะเงิน
นางวรรณา โมรากุล
นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว
นางวิไลวรรณ ชิระมณี
นายวินิจ ชิระมณี
นางเพ็ญศรี มนต์ขลัง
นายสายัณ นกขุนทอง
นางสวาท พูนทรัพย์ประธาน
๑๔๗ หมู่ที่ ๕ ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย
๑๐๕ หมู่ที่ ๖ ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย
๘๓ หมู่ที่ ๖ ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย
๓๙ หมู่ที่ ๒ ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย
๑๙๗ หมู่ที่ ๔ ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย
๑๒๘ หมู่ที่ ๕ ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย
๒๓๔ หมู่ที่ ๔ ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย
๑/๓ หมู่ที่ ๑ ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย
๑/๓ หมู่ที่ ๑ ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย
๑๙๗ หมู่ที่ ๒ ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย
๑๗ หมู่ที่ ๒ ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย
 

อำเภอท่ายาง

ที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
นางกุหลาบ เจรจา
นายสมร คำโคม
นายถวิล คำข้อง
นายอนันต์ ทหารเพียง
นายธีระ สารสุ
นายเลียบ อ่อนละมูล
นายสุวัฒน์ วัดสุวรรณ
นายจเร ศรีเที่ยง
นางสำรวล เชื้อเพชร
นางบุญรวม สามารถ
นางปราณี สุมกระจิว
นางแหวน เชื้อเพชร
นางสาวอำพร นาล้วน
นางสาวลำดวน คำโคม
นางสาวบุญชู สระสวย
นางฉลวย สินเสริฐ
นางศตพร คำโคม
นางชูชีพ บัวงาม
น.ส.นิรัญดร กลมป้าน
นางสุภางค์ ปิ่นแก้ว
ประธาน
๓๙/๑ หมู่ที่ ๖ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง
๓๘ หมู่ที่ ๖ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง
๓๗ หมู่ที่ ๖ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง
๘๙ หมู่ที่ ๖ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง
๖๔/๖ หมู่ที่ ๖ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง
๓๗/๒ หมู่ที่ ๖ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง
๓๒ หมู่ที่ ๖ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง
๖๐/๑ หมู่ที่ ๖ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง
๑๒๑ หมู่ที่ ๖ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง
๘๘/๑ หมู่ที่ ๖ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง
๗๐ หมู่ที่ ๖ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง
๒๓/๑ หมู่ที่ ๖ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง
๖๓ หมู่ที่ ๖ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง
๔๐/๒ หมู่ที่ ๖ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง
๓๘ หมู่ที่ ๖ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง
๑๐๓ หมู่ที่ ๖ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง
๖๔ หมู่ที่ ๖ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง
๕๑ หมู่ที่ ๖ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง
๑๒ หมู่ที่ ๖ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง
๗๙/๑ หมู่ที่ ๖ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง