กลุ่มพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    เป็นการนำศาสนา และจริยธรรมไปสู่เด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบล     และยังเป็นศูนย์ความร่วมมือการดำเนินงานและกิจกรรมทางด้านศาสนา  ขนบธรรมเนียมประเพณี  จารีตต่าง  ๆ ในชุมชน ทำให้กระบวนการถ่ายทอดคุณค่าทางศาสนา  ความเชื่อและวัฒนธรรมต่าง ๆ  ในท้องถิ่นเป็นระบบที่ได้รับการกรองจากชุมชน มีแบบแผนไม่ผิดเพี้ยนไปจากค่านิยมชุมชน  รายละเอียดของแหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ภายในกลุ่มมีดังนี้

๑.  วัดถ้ำรงค์

สถานที่ตั้ง ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ ๐๓๒ ๔๙๑๑๒๔

๑. กิจกรรมที่ได้มีการปฏิบัติ
๑.๑. จัดให้มีการแสดงธรรมเทศนาในวันพระ
๑.๒ จัดให้มีการทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนา
๑.๓ เป็นสำนักเรียนพระปริยัติธรรม
๑.๔ จัดพระไปสอนวิชาพุทธศาสนาทุกวันพุธในโรงเรียนวัดถ้ำรงค์จำนวน ๕ รูป
๑.๕ จัดงานประจำปี (วันที่ ๑๒ - ๑๔ เมษายน ของทุกปี)
๑.๖ ใช้เป็นที่อบรมค่ายพุทธบุตร แก่โรงเรียนในเขตอำเภอบ้านลาดและอำเภอใกล้เคียง
๒. วัตถุประสงค์การดำเนินการจัดกิจกรรม
๒.๑ เพื่อให้ประชาชน เยาวชน เข้าวัดฟังธรรมและประกอบพิธีทางศาสนา
๒.๒ เพื่อนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
๒.๓ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชน
๓. ผลการดำเนินงาน
๓.๑ มีประชาชนมาร่วมประกอบพิธีในวันพระและวันสำคัญทางพุทธศาสนา
๓.๒ วัดเป็นศูนย์กลางในการสร้างความสามัคคีในชุมชน
๓.๓ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่ประภิกษุสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา
๔. แผน/ความต้องการ
๔.๑ ทำห้องสมุด
๔.๒ เปิดสอนคอมพิวเตอร์
๒.  โรงเรียนวัดถ้ำรงค์

สถานที่ตั้ง ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
๑. กิจกรรมที่ได้มีการปฏิบัติ
๑.๑. เข้าค่ายพุทธบุตร
๑.๒ พบพระทุกสิ้นเดือน โดยจัดให้มีพระแสดงพระธรรมเทศนาทุกสิ้นเดือน
๑.๓ จัดพระมาสอนธรรมในสถานศึกษา
๑.๔ จัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา
๑.๕ จัดมุมจริยธรรมในห้องสมุดของโรงเรียน
๑.๖ ให้ใช้สนามโรงเรียนเป็นสถานที่ออกกำลังกายแก่เล่นและกีฬาแก่ประชาชน
๒. วัตถุประสงค์การดำเนินการจัดกิจกรรม
๒.๑ เพื่อให้นักเรียน เข้าวัดฟังธรรมและประกอบพิธีทางศาสนา
๒.๒ เพื่อนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
๒.๓ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชน
๒.๔ เพื่อให้ครูเป็นผู้นำในการถ่ายถอดคุณธรรม จริยธรรม
๓. ผลการดำเนินงาน
๓.๑ นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการประกอบพิธีในวันพระและวันสำคัญทางพุทธศาสนา
๓.๒ โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน
๓.๓ การจัดพระสอนในสถานศึกษาดำเนินการไปได้ดี วัดและโรงเรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
๓.  วัดเขาพรหมชะแง้
สถานที่ตั้ง ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร. ๐ ๗๐๐๔ ๑๘๑๙
๑. กิจกรรมที่ได้มีการปฏิบัติ
๑.๑. วันพระจัดให้มีเทศน์
๑.๒ วันสำคัญทางศาสนาจัดให้มีการทำบุญตักบาตร
๑.๓ เป็นสำนักเรียนพระปริยัติธรรม
๒. วัตถุประสงค์การดำเนินการจัดกิจกรรม
๒.๑ เพื่อให้ประชาชน เยาวชน เข้าวัดฟังธรรมและประกอบพิธีทางศาสนา
๒.๒ เพื่อนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
๒.๓ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชน
๓. ผลการดำเนินงาน
๓.๑ มีประชาชนมาร่วมประกอบพิธีในวันพระและวันสำคัญทางพุทธศาสนา
๓.๒ วัดเป็นศูนย์กลางในการสร้างความสามัคคีในชุมชน
๓.๓ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่ประภิกษุสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา
๔. ปัญหาอุปสรรค  ไม่มีโรงเรียนอยู่ใกล้วัด
๔.  สำนักสงฆ์เขาน้อย
สถานที่ตั้ง ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร. ๐ ๓๒๔๙ ๑๒๓๖,๐ ๓๒๔๙ ๒๐๐๙
๑. กิจกรรมที่ได้มีการปฏิบัต
๑.๑. วันพระจัดให้มีการแสดงธรรมเทศนา
๑.๒ วันสำคัญทางศาสนาจัดให้มีการทำบุญตักบาตร
๑.๓ เป็นศูนย์ในการปฏิบัติธรรมแก่คณะสงฆ์จากทุกแห่ง
๑.๔ เป็นสถานที่บำบัดผู้ติดยาเสพติด โดยใช้สมุนไพร (ส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างจังหวัด)
๒. วัตถุประสงค์การดำเนินการจัดกิจกรรม
๒.๑ เพื่อให้ประชาชน เยาวชน เข้าวัดฟังธรรมและประกอบพิธีทางศาสนา
๒.๒ เพื่อนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
๒.๓ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชน
๓. ผลการดำเนินงาน
๓.๑ มีประชาชนมาร่วมประกอบพิธีในวันพระและวันสำคัญทางพุทธศาสนา
๓.๒ วัดเป็นศูนย์กลางในการสร้างความสามัคคีในชุมชน
๓.๓ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่ประภิกษุสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา
๔. ปัญหาอุปสรรค  ไม่มีวัดอยู่ใกล้เคียง
๕.  วัดขลุบ
สถานที่ตั้ง ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ ๐๓๒ ๔๔๐๒๖๘ และ๐๖ ๑๖๑๗๓๔๒
๑.. กิจกรรมที่ได้มีการปฏิบัต
๑.๑. จัดให้มีการแสดงธรรมเทศนาในวันพระ
๑.๒ จัดให้มีการทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนา
๑.๓ จัดเทศน์มหาชาติ (บางปี)
๒. วัตถุประสงค์การดำเนินการจัดกิจกรรม
๒.๑ เพื่อให้ประชาชน เยาวชน เข้าวัดฟังธรรมและประกอบพิธีทางศาสนา
๒.๒ เพื่อนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
๒.๓ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชน
๓. ผลการดำเนินงาน
๓.๑ มีประชาชนมาร่วมประกอบพิธีในวันพระและวันสำคัญทางพุทธศาสนา
๓.๒ วัดเป็นศูนย์กลางในการสร้างความสามัคคีในชุมชน
๓.๓ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่ประภิกษุสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา
๖.  วัดม่วงงาม

สถานที่ตั้ง ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ ๐๓๒ ๕๘๘๐๙๙,๐๑ ๑๙๐๘๙๒๑
๑. กิจกรรมที่ได้มีการปฏิบัต
๑.๑. จัดให้มีการแสดงธรรมเทศนาในวันพระ
๑.๒ จัดให้มีการทำบุญตักบาตร และเวียนเทียน ในวันสำคัญทางศาสนา
๑.๓ จัดให้มีเทศน์มหาชาติหลังออกพรรษา
๑.๔ จัดส่งพระไปสอนวิชาพุทธศาสนาในโรงเรียน
๑.๕ เป็นสำนักเรียนพระปริยัติธรรม
๑.๖ จัดให้มีการถืออุโบสถศีลในวันพระ
๑.๗ ส่งเรือยาวของวัดเข้าร่วมแข่งขันทุกเทศกาล
๒. วัตถุประสงค์การดำเนินการจัดกิจกรรม
๒.๑ เพื่อให้ประชาชน เยาวชน เข้าวัดฟังธรรมและประกอบพิธีทางศาสนา
๒.๒ เพื่อนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
๒.๓ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชน
๓. ผลการดำเนินงาน
๓.๑ มีประชาชนมาร่วมประกอบพิธีในวันพระและวันสำคัญทางพุทธศาสนา
๓.๒ วัดเป็นศูนย์กลางในการสร้างความสามัคคีในชุมชน
๓.๓ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่ประภิกษุสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา
๔. ปัญหาอุปสรรคขาดงบประมาณ

๕. แผน/ความต้องการ
๕.๑ สร้างศาลาการเปรียญ
๕.๒ สร้างพิพิธภัณฑ์
๗.  โรงเรียนวัดม่วงงาม

สถานที่ตั้ง ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
๑. กิจกรรมที่ได้มีการปฏิบัต
๑.๑. จัดให้มีการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะทุกวันศุกร
์๑.๒ จัดนักเรียนร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา
๑.๓ จัดกีฬากลุ่มโรงเรียน
๑.๔ ส่งคณะครู – อาจารย์เข้ารับการอบรมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
๒. วัตถุประสงค์การดำเนินการจัดกิจกรรม
๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนตามแนวทางของชาวพุทธ
๒.๒ เพื่อเป็นการสร้างคุณธรรมด้านความสามัคคี
๒.๓ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชน
๒.๔ เพื่อให้ครูเป็นผู้นำในการถ่ายทอดคุณธรรม จริยธรรม
๓. ผลการดำเนินงาน
๓.๑ นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการประกอบพิธีในวันพระและวันสำคัญทางพุทธศาสนา
๓.๒ โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน
๓.๓ การจัดพระสอนในสถานศึกษาดำเนินการไปได้ดี วัดและโรงเรียนมีการปฏิสัมพันธ์สัมพันธ์ร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
๘.  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์

สถานที่ตั้ง ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
๑. กิจกรรมที่ได้มีการปฏิบัติ
๑.๑. โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และจริยธรรม
            - จัดงานประเพณีวันสำคัญต่าง ๆ
            -  ส่งเสริมการศึกษาด้านศาสนา และหลักการปฏิบัติธรรม
๑.๒ จัดงานวันแม่แห่งชาติ
๑.๓ จัดงานวันพ่อแห่งชาติ
๑.๔ จัดการวันเด็กแห่งชาติ
๒. วัตถุประสงค์การดำเนินการจัดกิจกรรม
๒.๑ เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการและประชาชน
๒.๒ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในชุมชน
๓. ผลการดำเนินงาน
๓.๑ ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
๓.๒ เด็กเกิดความซาบซึ้งในพระคุณบิดาร มารดา
๓.๓ เป็นการปลูกฝังให้เด็กมีความมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง
๔. ปัญหาอุปสรรคขาดงบประมารณสนับสนุนการดำเนินงาน
๕. แผน/ความต้องการ
๕.๑ จัดหางบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน
๕.๒ ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม