รายงานผล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร


เดือนตุลาคม ๒๕๕๓
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓
เดือนธันวาคม ๒๕๕๓
เดือนมกราคม ๒๕๕๔
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
เดือนมีนาคม ๒๕๕๔
เดือนเมษายน ๒๕๕๔
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔
เดือนกรกฏาคม ๒๕๕๔
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔
เดือนกันยายน ๒๕๕๔
เดือนตุลาคม ๒๕๕๔
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔
เดือนธันวาคม ๒๕๕๔
เดือนมกราคม ๒๕๕๕Counters
ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา.

           วีดีโอ จากกระทรวงวัฒนธรรม
 

 
เมืองโบราณ
ตำนานเมืองพะเยา
ศาสนา พิธีกรรม ความเชื่อ
ความเป็นมาชาวไทลื้อ
อ้อผะหญา
ผีปู่ย่า
การสืบชะตา

 

 

คลิก ภูมิพะเยา ภูมิแผ่นดิน

แผนความต่อเนื่องของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา คลิก
การประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมค่านิยมพื้นฐานจังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก

เรื่องการคัดเลือกสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ดีเ่ด่น จังหวัดพะเยา ปี๒๕๕๖ รายละเอียด คลิก

เวลา ๙ เดือน หลังจากออกพรรษา ทำอะไรถึงจะดี คลิก

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช คลิก

การแต่งงานแบบล้านนา คลิก
เชิญชวนเด็ก เยาวชน ประชาชน ข้าราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ทุกภาคส่วน มาปฎิบัติธรรมเป็นพุทธบูชา คลิก

ใบสมัครการเรียนรู้ศิลปะ ณ ศูนย์เรียนรู้ศิลปะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเย ดาวน์โหลดใบสมัคร

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการคัดเลือก “ร้านเกมสีขาว  เพื่อเยาวชน” ดาวน์โหลดใบสมัคร
หอจดหมายเหตุแห่งชาติฯ พะเยา ส่งภาพถ่ายในหลวงทรงเสด็จฯ จังหวัดพะเยาพร้อมรายละเอียด ประกาศตามหาบุคคลในภาพถ่าย รายละเอียด   
ผลการประกวดโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ สัมพันธ์ ผลการประกวด  
   

 :::: หน่วยงานอื่นๆ ::::
 
 
 
 

 

 

 

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา โดยนายนที เมืองมา วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ได้จัดโครงการเจริญพระพุทธมนต์สืบพระชาตาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประกอบพิธี

 วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ศิลปินพะเยา พบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา โดย นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นผู้รับมอบรูปภาพ จากศิลปิน เพื่อสร้างสรรค์เด็กและเยาวชนให้ก้าวไกลด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยการขับเคลื่อน ๓ ลักษณะ ๑ สถานที่ การสร้างเตาเผาเซรามิก ๒ การถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะสาขาต่างๆ ๓ การวาดภาพการ์ตูน โดยมีนายนที เมืองมา วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา และศิลปินพะเยา นำโดย นายบุญชู ช่างคำ ,นายสุบรร ปัญญาดี , นายพลังกร สุรเดช , นายสมภพ ขันทะกิจ และหลังจากมอบรูปภาพเสร็จเดินทางไป โรงเรียนเทศบาล๓ เพื่อพบกับผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อการถ่ายทอดหุ่นสายกับโรงเรียนเทศบาล๓ เพื่อให้ภูมิปัญญาสู่ลูกหลานเมืองพะเยา

 


 

 

วันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเย า หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน นายนที เมืองมา วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการวัฒนธรรม จังหวัดพะเยาได้ตักบาตรข้าว สารอาหารแห้ง ในวันอาสาฬหบูชา และในตอนเย็นร่วมพิธีเวียนเ ทียนทางน้ำ รอบวัดติโลกอาราม เนื่องในเนื่องในวันอาสาฬหบ ูชาประจำปี ๒๕๕๖ พร้อมทั้งสักการะหลวงพ่อศิล า พระประธานวัดติโลกอารามที่ม ีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี ที่ประดิษฐานอยู่กลางกว๊านพ ะเยา จากนั้น ร่วมนั่งขบวนเรือพายเวียนเท ียนทางน้ำ รอบวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา จำนวน ๓ รอบ เป็นอันเสร็จพิธี
 

กลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

โครงการศิลปะกับธรรมชาติ
โครงการประกวดบรรยายธรรม
โครงการบรรพชาอุสมบทพระภิกษุสามเณร บวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน
โครงการสัปดาห์ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา
โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
•โครการแข่งขันสวดมนต์ หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
โครการแข่งขันสวดมนต์ หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับภาค
โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย
โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและการเสริมสร้างคุณธรรม
ความซื้อสัตย์ สุจริต จังหวัดพะเยา ประจำปี ๒๕๕๔
• โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธี จังหวัดพะเยา ประจำปี ๒๕๕๔
โครการอบรมมัคุเทศก์ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน จังหวัดพะเยา ประจำปี ๒๕๕๔

          กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

• โครงการร้านเกมส์สีขาว
• โครงการออกตรวจสถานประกอบการเทปและวัสดุโทรทัศน