แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

แหล่งเตาเวียงบัวอยู่ที่บ้านเวียงบัว หมู่ที่ ๗ ตําบลแม่กา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา อยู่ห่างจากกว๊านพะเยาไปทางทิศใต้ ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร และอยู่ตรงข้ามกับที่ ตั้งมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา บริเวณที่พบเตาเผาและ เศษเครื่องถ้วยชามอยู่ ตามที่ลาดเนินในพื้นที่เมืองโบราณ “ เวียงบัว ” และตามริมลําน้ำห้วยแม่ต๋ำ ในหมู่บ้าน เวียงบัว ตามไร่นา ในสวนของชาวบ้านก็พบเนินดินที่ตั้งเตาเผาอยู่ทั่วไปแหล่งเตาเวียงบัว อยู่ที่บ้านเวียงบัว หมู่ที่ ๗ ตําบลแม่กา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ชาวบ้านเวียงบัวช่วยกันเลือกพื้นที่ขุดคาน ๒ แห่งนอกหมู่บ้าน คือ แหล่งเตาในที่ดินของพ่ออุ้ยแต๋ง เครือวัลย์แห่งหนึ่ง กับในที่ ดินของพ่อจัน เฉพาะธรรม อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งทั้งสองบริเวณ ชาวบ้านเคยขุดพบเศษเครื่องถ้วยชาม และพบร่องรอยโครงสร้างเตาเผามาก่อน

ชาวบ้านเวียงบัวพบว่าเตาเผาและเศษถ้วยชามทําให้ หมู่บ้านของเขาเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในทางที่ดีความรู้สึกสมหวัง ปิติยินดีกับการที่ได้รับการยอมรับจากคนบ้านอื่น มีข่าวของหมู่บ้านลงหนังสือพิมพ์ ออกโทรทัศน์ทําให้ชาวบ้านเห็นคุณค่าที่แท้จริงของแหล่งโบราณคดี