asean
fb
artandculture

สายด่วยวัฒนธรรม ๑๗๖๕

สายด่วนวัฒนธรรม ๑๗๖๕ ศูนย์ปฎิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ http://www.c-me.go.th/

     ภารกิจสายด่วนวัฒนธรรม ๑๗๖๕ ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านศาสนา ศิลปะ วัฒธรรมของชาติ รับข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ข้อร้อง เรียนต่างๆ เกี่ยวกับร้านเกม อินเตอร์เน็ต และคาราโอเกะ รวมถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม อันส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมที่เบี่ยงเบน นอกจากนั้นยังร่วมขจัดสื่อต่างๆ ที่ไม่เหมาะสม โดยจะมีการเชื่อมโยงไปยังวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ กรณีที่เกิดเหตุในจังหวัดนั้นๆ จะมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมและทันเหตุการณ์ ตลอด ๒๔ ชม.

     รายละเอียดสายด่วนวัฒนธรรม ๑๗๖๕ ศูนย์ปฎิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแล ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม โดยมีบทบาทภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

     ๑. เฝ้าติดตามเหตุการณ์ความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมในสังคม ซึ่งเกิดจากการกระทำของคนในสังคม และจากการเผยแพร่ของสื่อต่างๆ

     ๒. ศึกษาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม และเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ เป็นการเตือนถึงอันตรายต่อวัฒนธรรม

     ๓. แก้ไขและป้องกันความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม โดยประสานงานและขอความร่วมมือ กับ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดผลทางการปฏิบัติและเพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุมในทุกระบบของสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

VDO

สายด่วนวัฒนธรรม 1765

adminนางอุทัย พัฒนพิชัย
วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต

bundanthai

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

fapot

ปฏิทินผู้บริหาร

ในหลวงเสด็จเยือนภูเก็ต

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

127514

Your IP: 3.226.248.180
2020-09-19 05:56