asean
fb
artandculture

ดาวน์โหลดเอกสาร

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย

 1. หนังสือประทับตรา
 2. หนังสือภายนอก
 3. หนังสือภายใน

ดาวน์โหลด : พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

คู่มือ

แบบฟอร์ม 

 1. แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ
 2. แบบฟอร์มการเขียนโครงการ กิจกรรม
 3. บัญชีรายชื่อสมาชิกสภาวัฒนธรรมตำบล ( แบบ คข.สวธ.๐๑ (ก) หรือ (ข))
 4. แบบบันทึกการปรึกษาหารือ การคัดเลือกกรรมการสภาวัฒนธรรม (แบบ คข.สวธ.๐๒ (ก) หรือ (ข) )

 

แบบคำขอและใบอนุญาต

 1. แบบคำขออนุญาต / คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์
 2. แบบคำขออนุญาต / คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์
 3. แบบใบอนุญาต ประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ 
 4. แบบ ใบอนุญาต ประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์
 5. แบบใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงภาพยนตร์
 6. แบบใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์
 7. แบบบันทึกการตรวจสอบคุณสมบัติการขออนุญาตฯ