asean
fb
artandculture

ประวัติความเป็นมาของจังหวัดภูเก็ต

 

history

 

      " ภูเก็ต " ได้มีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีที่บ้านกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้ขุดพบเครื่องมือหินและขวานหินเป็นการแสดงให้ทราบว่ามี มนุษย์อาศัยในดินแดนแถบนี้ไม่ต่ำกว่า 3,000 ปี มาแล้วและได้มีหลักฐานการ กล่าวถึงดินแดนในแถบนี้อีกครั้ง เมื่อปี พ .ศ.700 หรือ คริสต์ศตวรรษที่ 2 ในบันทึกของนักเดินเรือ ชื่อ คลอดิอุส ปโตเลมี กล่าวถึงผืนดินหรือแผ่นดินในส่วนนี้ว่า แหลมตะโกลา เป็นผืนดินที่ถูกดันออกมาทางใต้กลายเป็นแหลมยาวๆ อยู่ส่วนปลายสุดของจังหวัดพังงา อันเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวของรอยเลื่อน ของเปลือกโลกขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า รอยเลื่อนคลองมารุย (Klong Marui Fault) ซึ่งวางตัวเป็นแนวยาวจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพังงา ลงมาทางทิศตะวันออกของภูเก็ต ต่อมาได้ถูกคลื่นลมในทะเลกัดเซาะ และตัดพื้นที่ดังกล่าวนี้ ออกจากผืนแผ่นดินใหญ่ จนกลายเป็นเกาะโดยเกิดร่องน้ำระหว่างจังหวัดภูเก็ตและพังงาขึ้น ที่เรียกว่า ช่องแคบปากพระ (เป็นร่องน้ำแคบ ๆ โดยส่วนที่ลึกที่สุดลึกเพียง 8-9 เมตร ) ในปัจจุบัน

      สำหรับการเรียกขานภูเก็ตของชาวต่างประเทศ ในอดีตนอกจากจะมีปรากฎในบันทึก เมื่อปี พ .ศ.700 ของนักเดินเรือ คลอดิอุส ปโตเลมี ที่เรียกผืนดินในบริเวณนี้ว่า แหลมตะโกลา แล้ว ได้มีปรากฎหลักฐานการกล่าวถึง ผืนดินในบริเวณนี้อีกครั้ง จากบันทึก และแผนที่การเดินเรือมาเอเชียตะวันออก ของชาติยุโรป ระหว่างพ.ศ.2054-2397 เรียกผืนดินนี้ว่า จังซีลอน นอกจากนี้ ได้มีหลักฐานเกี่ยวกับการเรียกขาน ผืนดินนี้ของชาวทมิฬ์ในปี พ.ศ.1568 ว่า มณิคราม หมายถึง เมืองแก้ว ซึ่งมีความหมายตรงกับชื่อ ภูเก็จ ที่ปรากฎในจดหมายเหตุเมืองถลาง ฉบับที่ 1 ในปีพ.ศ .2328 และได้มีการเรียกขานเรื่อย ๆ จนกลายเป็น ภูเก็ต ซึ่งได้ปรากฎในราชกิจจานุเบกษา มาตั้งแต่ พ.ศ.2450 เป็นต้นมา ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ชื่อของจังหวัดภูเก็ตที่ได้มีการกล่าวขานตั้งแต่ในอดีตจนกระทั่งปัจจุบันนั้น ประกอบด้วย แหลมตะโกลา มณิคราม จังซีลอน ภูเก็จ และภูเก็ต ซึ่งในบางครั้งได้มีการเรียกขานว่า สิลัน ถลาง และทุ่งคาร่วมด้วย

 

ประวัติความเป็นมาของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต

   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตจัดตั้งขึ้นจากพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๔ และมาตรา ๑๒๐ จากบทบัญญัติภารกิจที่เกี่ยวกับการศาสนาศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งอัตรากำลังและข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการส่วนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเฉพาะที่เกี่ยวกับฝ่ายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมได้ถูกตัดโอนงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ ประกอบกับกระทรวงวัฒนธรรมมีคำสั่งที่ สป. ๕๙/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ กำหนดให้วัฒนธรรมจังหวัดเป็นหน่วยงานเทียบเท่ากองในสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมปฏิบัติราชการของกระทรวงทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ และมอบหมายให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่ราชการของจังหวัดต่างๆ โดยตำแหน่งเลขที่ลำดับต้น(นักวิชาการวัฒนธรรม) ในแต่ละจังหวัดเป็นหัวหน้าสำนักงาน และผู้บังคับบัญชาข้าราชการของ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการกองโดยให้ข้าราชการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัด หรืออำเภอปฏิบัติอยู่เดิม มีข้าราชการในจังหวัด หรืออำเภอตามที่เคยปฏิบัติอยู่เดิม

   มีข้าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมดตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมที่ วธ ๐๒๐๒/๒๒๕ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ แจ้งเรื่องสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นราชบริหารส่วนภูมิภาคโดยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม เล่มที่ ๑๒๓ ตอนที่ ๖๕ ก ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยกำหนดให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค

ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต

   (ก) ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค รวมทั้งดำเนินการประสานและสนับสนุน การปฏิบัติงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด
   (ข) ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด
   (ค) ดำเนินการป้องกันและแก้ไขการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม โดยประสานหรือร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
   (ง) จัดทำแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด
   (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอำเภอ และสภาวัฒนธรรมตำบล รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่ดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด
   (ฉ) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   (ช) ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ที่ตั้งปัจจุบัน เลขที่ ๓๘/๑๙๕ ถนนรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ ๘๓๐๐๐