asean
fb
artandculture

บุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต

นางอุทัย พัฒนพิชัย
นางอุทัย พัฒนพิชัย
วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต สป.วธ.

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางวิมลรัตน์ ชูคันหอม
นางวิมลรัตน์ ชูคันหอม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 รกต.
นางสาวนิภาพร   ชื่นอารมณ์
นางสาวนิภาพร ชื่นอารมณ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  สป.วธ.
นางสุชาดา กลับอำไพ
นางสาวสุพจนี รตะเสรี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
นางนงค์ลักษณ์ ถิ่นเกาะยาว
นางนงค์ลักษณ์ ถิ่นเกาะยาว์
พนักงานทำความสะอาด  

กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

นางพวงผกา เชาวน์ไวย
นางพวงผกา เชาวน์ไวย
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
สป.วธ.
น.ส.ศิริวรรณ ตั้นพันธ์
นางสาวศิริวรรณ ตั้นพันธ์
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
(ผู้ประสานงานวัฒนธรรมประจำอำเภอเมืองภูเก็ต)
สป.วธ.
นางณุฐาภรณ์ ชัยศรี
นางณุฐาภรณ์ ชัยศรี
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
(ผู้ประสานงานวัฒนธรรมประจำอำเภอกะทู้)
สป.วธ.

กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

นางพูนสุข สุวรรณรัฐภูมิ
นางพูนสุข สุวรรณรัฐภูมิ

นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

สป.วธ.
นางปัทมา  รุจีวงศ์
นางปัทมา รุจีวงศ์
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
สป.วธ.
นายจักรพงศ์ บุญสว่าง
นายจักรพงศ์ บุญสว่าง
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
(ผู้ประสานงานวัฒนธรรมประจำอำเภอถลาง)
สป.วธ.
น.ส.กิตติมา ทิพรัตน์
นางสาวกิตติมา ทิพรัตน์
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ  สป.วธ.
น.ส.ศศิวิภา อิสระโชติ
นางสาวศศิวิภา อิสระโชติ
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
(ผู้ประสานงานวัฒนธรรมประจำอำเภอเมืองภูเก็ต)
 สป.วธ.
นายศิวทัศน์     วุฒิศักดิ์
นายศิวทัศน์ วุฒิศักดิ์
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
(ผู้ประสานงานวัฒนธรรมประจำอำเภอกะทู้)
 สป.วธ.

สภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต

นางสาวศศิวรรณ  แสงทอง
นางสาวศศิวรรณ แสงทอง
อาสาสมัครวัฒนธรรม  

กลุ่มยุทธศาสตร์

logo moc M
นายกชนัฑ สุขสวัสดิ์
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ