asean
fb
artandculture

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

    เป็นองค์กรในการบูรณาการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสู่ประชาชน เพื่อความภูมิใจในความเป็นไทย และมีวิถีชีวิตที่ดีงามบนพื้นฐานวัฒนธรรม นำสู่สังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

    ๑. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ และสนองงานสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้มีการสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน
    ๒. บูรณาการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสู่ประชาชนและชุมชน
    ๓. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งระดับชุมชน ท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติด้วยมิติทางวัฒนธรรม
    ๔. บูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการองค์ความรู้ และมรดกศิลปวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์ แก่สังคมไทยและสังคมโลก

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต

   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างค่านิยมและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายทางวัฒนธรรม
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างสมรรถนะองค์กร

นโยบาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

   ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การทำงาน ด้านความบันเทิง รวมทั้งอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศมีหลายรูปแบบ ได้แก่ Software (ซอฟท์แวร์) Hardware (ฮาร์ดแวร์) Network (เน็ตเวิร์ค) Security (ระบบรักษาความปลอดภัย) เป็นต้น ซึ่งแต่ละชนิดก็จะแตกต่างกันไป สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค มีหน้าที่ในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการทั้งภาครัฐ และเอกชน เป็นจำนวนมาก และจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีด้านสารสนเทศในการทำงาน ส่งผลให้อุปกรณ์ดังกล่าวเสื่อมสภาพหรือชำรุดโดยเร็ว

   จึงได้จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ (KM) ให้แก่บุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ได้ศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น เพื่อที่จะได้นำไปปรับใช้ในการทำงาน หรือการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ขั้นต้นด้วยตนเอง และเป็นการพัฒนาระดับความรู้ของบุคลากรให้สูงขึ้น ทันกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน

สามารถติดวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ได้ตามที่อยู่
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
๓๘/๑๙๕ ถ.รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๘๙ ๙๗๓ ๙๘๓๖
โทรสาร : ๐๗๖ ๒๒๓ ๖๕๔
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. '; document.write(''); document.write(addy_text87437); document.write('<\/a>'); //-->\n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

logophuket banner16 banner15 banner17 585 preview content banner19 banner18 hor-movie thumb50712162914