หนังสือสุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

สุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

หนังสือสุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

-> ดูผ่านคอมพิวเตอร์

-> ดูผ่านโทรศัพท์มือถือ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่ | Tagged | Leave a comment

การประกวดคลิปวีดีโอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ ตามรอยเท้าพ่อ ปี 2560

การประกวดคลิปวีดีโอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ ตามรอยเท้าพ่อ ปี 2560

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญนักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่อ” ปีงบประมาณ 2560 ความยาว 60 วินาที ส่งผลงานภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

หลักเกณฑ์การประกวดคลิปวีดิโอหัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่อ” ประจำปีงบประมาณ 2560 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

1.1 มีสถานภาพเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า – ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
1.2 สามารถส่งผลงานในนามบุคคล (ประเภทบุคคล) หรือเป็นทีม (ประเภททีม ๆ ละไม่เกิน 3 คน) ส่งผลงานได้เพียงคน/ทีม ละ 1 ผลงาน

2.เกณฑ์การประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่อ

2.1 เนื้อหาคลิปวีดิโอ มีความยาว 60 วินาที รวมไตเติ้ล (ถ้ามี)
2.2. ขอบเขตของเนื้อหาในคลิปที่ส่งเข้าประกวดภายใต้ หัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่อ”     จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยการน้อมนำพระบรมราโชวาท พระราชดำรัสมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต และเป็นการปลูกจิตสำนึกด้านการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ การรู้ทันเท่าสื่อ  และเลือกบริโภคสื่ออย่างถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป นำไปสู่การร่วมกันป้องกัน แก้ไขปัญหา และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สังคมต่อไป โดยไม่จำกัดเทคนิคในการนำเสนอผลงาน ชื่อคลิปผลงานขึ้นอยู่กับผู้สมัครเอง โดยต้องมีชื่อและโลโก้ของกระทรวงวัฒนธรรม ในท้ายเครดิต
2.3. ผู้สมัครจะต้องคิดคำขวัญ หรือสโลแกนที่ง่ายต่อการจดจำผลงานที่ส่งเข้าประกวด
2.4. ผลงานคลิป ต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำ ที่เป็นการดูถูก   ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม รวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2.5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์   และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลัง จะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน
2.6. ความละเอียดของไฟล์ผลงานไม่ต่ำกว่า 720 p (1280 x 720) ประเภทไฟล์ wmv, mpg, mp4, mov, flv
2.7. กระทรวงวัฒนธรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.8. ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของกระทรวงวัฒนธรรม และผู้สร้างสรรค์งาน โดยกระทรวงวัฒนธรรมพึงมีสิทธ์ที่จะแก้ไข ดัดแปลง โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตผู้สร้างสรรค์ผลงาน
2.9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

3.หลักเกณฑ์การให้คะแนนผลงาน

หัวข้อการให้คะแนน  คะแนน
1. ความคิดสร้างสรรค์ 20
2. เนื้อหา 20
3. เทคนิคการเล่าเรื่อง 20
4. การใช้ภาษาและดนตรี 20
5. คุณภาพในการผลิต 20
รวม 100

 

4.รางวัลการประกวด

4.1 รางวัลชนะเลิศ                                              5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

4.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                          4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

4.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                          3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

4.4 รางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท    3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รวม  15,000 บาท

รางวัลที่ 1 – 3 ได้รับสิทธิ์ในการส่งเข้าประกวดระดับประเทศ ซึ่งจัดโดยสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

5.ระยะเวลาดำเนินการ

5.1 ส่งใบสมัครเพื่อเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่อ” พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรนักศึกษา และรูปถ่ายเจ้าของผลงาน ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป  ได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

5.2 ผู้ส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวดสามารถเข้าร่วมกิจกรรม workshop ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2560    ณ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

5.3 ผู้เข้าประกวดส่งผลงานในรูปแบบของการ Linked File มาที่ อีเมล์ prachuapculture@yahoo.com หรือส่งในรูปแบบ DVD มาที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

5.4 ประกาศผลการตัดสินคลิปวีดีโอในเดือนกุมภาพันธ์ 2560

5.5 จังหวัดส่งผลงานคลิปวีดีโอที่ได้รับรางวัลที่ 1 –  3  ไปที่ส่วนกลางเพื่อเข้าประกวด ในระดับประเทศ

***********************

ผลการประกวดคลิปวีดีโอ “ตามรอยเท้าพ่อ” ปี 2560 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย สนง.วัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ จัดประกวดคลิปวีดีโอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่อ” ปีงบประมาณ 2560 โดยมีสถานศึกษาส่งผลงานคลิปวีดีโอเข้าร่วมประกวด จำนวน 27 คลิป มีผลการประกวด ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม The Best ชื่อผลงาน “สานต่อจากพ่อ” จากวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย
– นางสาวธิญาดา จุนสันติกุล
– นายณัฐพงษ์ แพ่งหร่าย
– นางสาวอังคณา หงษา

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ได้แก่  ทีม 4 วิธี ชื่อผลงาน “ประหยัดตามรอยเท้าพ่อ 4 วิธี” จากวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย
– นายคฑาวุธ ดีเลิศ
– นายอนวัช น้อยเมือง
– นายณัฐพล อุดมวัฒนานันท์

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายวรัณญู จิดอน  ชื่อผลงาน “ก้าวแรก…ตามรอยเท้าพ่อ” จากโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2

4. รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่
4.1 ทีม Crazy Shutter ชื่อผลงาน “ใช้ให้หมด- อดออมไว้” จากโรงเรียนประจวบวิทยาลัย  ประกอบด้วย
– เด็กหญิงนีรชา โพนจ้อย
– นายจิรกิตติ์ มณีล้วนสกุล
– นางสาวพิมพ์ระพี แก้วบวร

4.2 ทีม Pinkpenter Team ชื่อผลงาน  “ตามรอยพ่อ-แบบพอเพียง”  จากโรงเรียนบ้านสวนหลวง  ประกอบด้วย
– นางสาวสุภนิดา วงษ์จันทร์
– นางสาวรุ่งนภา พิมลรัตน์

4.3 ทีม Poppy ชื่อผลงาน “รู้จักคิด” จากวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  ประกอบด้วย
– นายศักดิ์ณรงค์ สมัครราษฎร์
– นายชยกร เกิดชาวนา
– นายสิทธิพงษ์ ผายม

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๐

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๐

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๐

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๐

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๐

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๐

หนังสือนำส่ง

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๐

ใบสมัคร

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประชาสัมพันธ์สปอตโทรทัศน์ส่งเสริมความเป็นไทยสู่สากล


กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำสปอตโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล โดยพิจารณาให้นางสาวรัชนก อินทนนท์ นักกีฬาแบดมินตันของไทย ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย โดยเป็นผู้ชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันรายการระดับซุปเปอร์ซีรีย์ 3 รายการติดต่อกัน และได้รับการจัดอันดับ เป็นนักกีฬาแบดมินตันมือ 1 ของโลกเป็นทูตวัฒนธรรม ในการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

การประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดตั้งสภาวัฒนธรรม ปี 2559

การประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดตั้งสภาวัฒนธรรม ปี 2559

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2553 เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางในการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมทุกระดับให้กับนักวิชาการวัฒนธรรม ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งสภาวัฒนธรรมแต่ละระดับ ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หนังสือเชิญประชุม

หนังสือเชิญประชุม

กำหนดการประชุม

กำหนดการประชุม

แบบตอบรับประชุม

แบบตอบรับประชุม

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชุมสัมมนาเครือข่าย, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

โครงการส่งเสริมค่านิยมไทย ความเป็นไทย 2559

โครงการส่งเสริมค่านิยมไทย ความเป็นไทย (วิถีถิ่น วิถีไทย) ปีงบประมาณ 2559

ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดจัดโครงการส่งเสริมค่านิยมไทย ความเป็นไทย (วิถีถิ่น วิถีไทย) ปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้-อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำสู่การถ่ายทอด ส่งเสริม สร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นชาติ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของจังหวัด วิถีชีวิตของคนประจวบคีรีขันธ์

หนังสือแจ้ง ศธจหนังสือแจ้งสถานศึกษาแบบตอบรับกำหนดการอบรม

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

การประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ระดับจังหวัด ปี 2559

การประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ระดับจังหวัด ปี 2559

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดทำโครงการประกวด     คลิปวีดีโอ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” ประจำปี 2559 โดยเชิญชวน      นักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า – ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า เข้าร่วม     ประกวดคลิปวีดีโอ ความยาว 60 วินาที ภายใต้หัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ”

การประกวดคลิปวีดิโอ 59

การประกวดคลิปวีดิโอ 59

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1.1 มีสถานภาพเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา – ระดับอุดมศึกษา
1.2 สามารถส่งผลงานในนามบุคคล (ประเภทบุคคล) หรือเป็นทีม (ประเภททีม ๆ ละไม่เกิน 3 คน)    โดยส่งผลงานได้เพียงคน/ทีม ละ 1 ผลงาน

2. เกณฑ์การประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ”
2.1 เนื้อหาคลิปวีดิโอ มีความยาว 60 วินาที รวมไตเติ้ล (ถ้ามี)
2.2 ขอบเขตของเนื้อหาในคลิปที่ส่งเข้าประกวดภายใต้ หัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ”  จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปลูกจิตสำนึกด้านการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ การรู้ทันเท่าสื่อ และเลือกบริโภคสื่ออย่างถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป นำไปสู่การร่วมกันป้องกัน แก้ไขปัญหา และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สังคมต่อไป โดยไม่จำกัดเทคนิคในการนำเสนอผลงาน ชื่อคลิปผลงานขึ้นอยู่กับผู้สมัครเอง โดยต้องมีชื่อและโลโก้ของกระทรวงวัฒนธรรม ในท้ายเครดิต
2.3 ผู้สมัครจะต้องคิดคำขวัญ หรือสโลแกนที่ง่ายต่อการจดจำผลงานที่ส่งเข้าประกวด
2.4 ผลงานคลิป ต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำ ที่เป็นการ       ดูถูก   ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม รวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2.5 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์   และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลัง จะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน
2.6 ความละเอียดของไฟล์ผลงานไม่ต่ำกว่า 720 p (1280 x 720) ประเภทไฟล์ wmv, mpg, mp4, mov, flv
2.7 กระทรวงวัฒนธรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ของ             การประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.8 ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของกระทรวงวัฒนธรรม และผู้สร้างสรรค์งาน
2.9 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

3. หลักเกณฑ์การให้คะแนน
3.1 ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
3.2 เนื้อหา 20 คะแนน
3.3 เทคนิคการเล่าเรื่อง  20 คะแนน
3.4 การใช้ภาษาและดนตรี 20 คะแนน
3.5 คุณภาพในการผลิต 20 คะแนน
รวม 100 คะแนน

4. รางวัลการประกวด
4.1 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
4.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
4.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
4.4 รางวัลชมเชย 5 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท   รวม  25,000 บาท
รางวัลที่ 1 – 3 ได้รับสิทธิ์ในการส่งเข้าประกวดระดับประเทศ ซึ่งจัดโดยสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

5.  ระยะเวลาดำเนินการ
5.1 ส่งใบสมัครเพื่อเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรนักศึกษา และรูปถ่ายเจ้าของผลงาน ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป  ได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์/โทรสาร 032-604307
5.2 ผู้ส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวดต้องเข้าร่วมกิจกรรม workshop ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2559    ณ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
5.3 ผู้เข้าประกวดส่งผลงานในรูปแบบของการ Linked File มาที่ อีเมล์ prachuapculture@yahoo.com หรือส่งในรูปแบบ DVD มาที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000  โทรศัพท์/โทรสาร 032-604307  ** ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2559 **
5.4 ประกาศผลการตัดสินคลิปวีดีโอในเดือนเมษายน 2559
5.5 จังหวัดส่งผลงานคลิปวีดีโอที่ได้รับรางวัลที่  1- 3  ไปที่ส่วนกลางเพื่อเข้าประกวด ในระดับประเทศ

เอกสารดาวโหลด

->> ใบสมัครประกวดคลิปวีดีโอ 59

->> หลักเกณฑ์การประกวดคลิปวีดีโอ 59

->> โลโก้ สำหรับใช้ในการประกวดคลิปวิดีโอ 59 “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ”

->> เว็บไซต์สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ผู้จัดประกวดคลิปวีดีโอระดับประเทศ

Depend on…? ผลงานของนายนุติ ตราบุรี และนายนิธิกร หินทอง นักเรียนโรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ โครงการประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” ประจำปี 2559

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและพื้นที่บริการภายในพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี 2559

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและพื้นที่บริการภายในพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี 2559

เอกสารดาวน์โหลด

-> แบบ BOQ (Excel)

-> Spec (pdf)

-> ประกาศประกวดราคา (pdf)

-> ราคากลาง (pdf)

-> เอกสารประกวดราคา (pdf)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment