นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ขอเชิญชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ระหว่างวันที่ ๒ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

หนังสือสุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

สุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

หนังสือสุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

-> ดูผ่านคอมพิวเตอร์

-> ดูผ่านโทรศัพท์มือถือ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่ | Tagged | Leave a comment

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 9 รายการ

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

หลักเกณฑ์การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะประจำปี พ.ศ.2561

หลักเกณฑ์การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะประจำปี พ.ศ.2561

 

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ชุมชนวัดทุ่งกลาง

ชุมชนวัดทุ่งกลาง (ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ กลุ่มจิตอาสาของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวัดทุ่งกลาง ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมปลูกต้นดอกดาวเรืองตามจุดต่าง ๆ ภายในชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์

569 879

————————-

วันที่ 27 กันยายน 2560 ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วัดทุ่งกลาง ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิถีพุทธให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งกลาง เพื่อศึกษาหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา น้อมนำหลักคำสอนมาประยุกต์ใช้ในการเรียนของนักเรียน และเพื่อให้นักเรียนมีศีลธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต โดยมีบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมเข้าค่ายจำนวน 82 คน
52222414(ผู้ประสานงาน นายภาคภูมิ ชุมภูวร นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และนางสาวจันทิรา ทวิสุวรรณ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ)
———————————-

วันที่ 25 กันยายน 2560 ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วัดทุ่งกลาง ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาช่วยเก็บขยะภายในศูนย์การเรียนรู้สัมมาชีพชุมชน และช่วยกันปลูกและดูแลพืชผักสวนครัวของชุมชน โดยเยาวชนภายในชุมชนแบ่งหน้าที่เพื่อกันช่วยดูแลฐานการเรียนรู้สัมมาชีพของชุมชนวัดทุ่งกลาง

5255ice_screenshot_๒๐๑๗๑๑๐๖-๑๖๔๕๔๓
———————————–

Posted in ชุมชนคุณธรรม 2560 | Tagged | Leave a comment

บุคลิกภาพ มารยาท และภาษาไทย

เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บุคลิกภาพ มารยาท และภาษาไทย” ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 2 กันยายน 2560 ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

-การแสดงความเคารพ (PPT ขนาด 17.2 MB)

-วีดีโอการแสดงความเคารพแบบสากล (MP4 ขนาด 21.3 MB)

-วีดีโอมารยาทไทย การไหว้ (MP4 ขนาด 46.1 MB)

-ความหมายความสำคัญอากัปกิริยาที่สง่างาม (PPT ขนาด 10.5 MB)

 

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เอกสารเผยแพร่ | Tagged , , | Leave a comment

ประกวดนิทรรศการภาพถ่าย

          กระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จะจัดนิทรรศการภาพถ่าย “ASEAN people and countries” ในเดือนสิงหาคม 2560 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จึงขอความร่วมมือกระทรวงวัฒนธรรมและสถานอัครราชทูตของประเทศสมาชิกอาเซียน สมาคมถ่ายภาพ ช่างภาพอาชีพและช่างภาพสมัครเล่นในประเทศสมาชิกอาเซียน ประชาสัมพันธ์การส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด เพื่อจัดแสงในนิทรรศการ โดยสามารถจัดส่งผลงานได้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2560

รายละเอียดนิทรรศการภาพถ่าย

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

การดำเนินโครงการเนื่องในเทศกาลอาสาฬบูชาและเข้าพรรษา

           สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญร่วมโครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๓ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดและพุทธศาสนสถานใกล้บ้าน ด้วยการหล่อเทียน ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ทำบุญตักบาตร นุ่งชุดขาว ปฏิบัติธรรม เวียนเทียน ลด ละ เลิก อบายมุขตลอดพรรษา และร่วมประดับธงธรรมจักร บริเวณรอบชุมชน สถานศึกษา หน่วยงาน หรือตามความเหมาะสม เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมไทยให้มั่นคง ยั่งยืนสืบไป

แบบรายงานกิจกรรมเนื่องในเทศกาลอาสาฬบูชาและเข้าพรรษา

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีนโยบายที่จะสนับสนุนทุนวิจัยทางวัฒนธรรม ประเภททุนทั่วไป โดยแบ่งกรอบการวิจัยทางวัฒนธรรม ออกเป็น 3 เรื่อง ได้แก่ (1) การนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ (2) ประชาคมอาเซียนกับงานวัฒนธรรม และ (3) การอนุรักษ์และสืบทอดความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ผู้สนใจให้ส่งโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย โดยส่งแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยส่งแบบเสนอโครงการวิจัย พร้อมแนบไฟล์โครงการวิจัยในรูปแบบ MS  Word และ PDF มาที่ research.docp@gmail.com

ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการวิจัยฯ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

โครงการศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กเยาวชนและประชาชน “รักถิ่นเกิด แดนกำเนิดเมืองเก่า”

โครงการศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กเยาวชนและประชาชน “รักถิ่นเกิด แดนกำเนิดเมืองเก่า”

          สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดจัดโครงการศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กเยาวชนและประชาชน “รักถิ่นเกิด แดนกำเนิดเมืองเก่า” ขึ้น โดยบูรณาการดำเนินงานร่วมกับโครงการประจวบคีรีขันธ์ เมืองท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ : ถนนสายท่องเที่ยววิถีไทยใจเป็นสุข ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2560 ณ ถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึก (ชุมชนหัวบ้าน) อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักเรียนในสังกัดที่มีความสนใจในศิลปะ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกทักษะและประกวดผลงานด้านศิลปะ ในระหว่างวันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณศาลหลักเมืองเก่า ถนนสู้ศึก ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม

          สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม “เทศกาล การแสดง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี” เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรวบรวมเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในเทศกาลและประเพณีไทยที่มีสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน ให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดถึงคุณค่าความงดงามของกรุงรัตนโกสินทร์ ให้ปรากฎแก่สายตาชาวไทยและชาวต่างประเทศ และส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้านภาพถ่าย โดยเปิดรับผลงานภาพถ่าย ที่เป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ในเทศกาลประเพณีไทยที่มีสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560

ดาวน์โหลดรายละเอียดพร้อมใบสมัครได้ที่

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

การดำเนินโครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ปี ๖๐

การดำเนินโครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ปี ๖๐

ด้วยกรมการศาสนา ร่วมกับคณะสงฆ์ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยฯ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2560 ระหว่างวันที่ 4 – 10 พฤษภาคม 2560 พร้อมกันทั่วประเทศ

เอกสารดาวน์โหลด

 

 

 

 

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

การประกวดคลิปวีดีโอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ ตามรอยเท้าพ่อ ปี 2560

การประกวดคลิปวีดีโอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ ตามรอยเท้าพ่อ ปี 2560

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญนักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่อ” ปีงบประมาณ 2560 ความยาว 60 วินาที ส่งผลงานภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

หลักเกณฑ์การประกวดคลิปวีดิโอหัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่อ” ประจำปีงบประมาณ 2560 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

1.1 มีสถานภาพเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า – ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
1.2 สามารถส่งผลงานในนามบุคคล (ประเภทบุคคล) หรือเป็นทีม (ประเภททีม ๆ ละไม่เกิน 3 คน) ส่งผลงานได้เพียงคน/ทีม ละ 1 ผลงาน

2.เกณฑ์การประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่อ

2.1 เนื้อหาคลิปวีดิโอ มีความยาว 60 วินาที รวมไตเติ้ล (ถ้ามี)
2.2. ขอบเขตของเนื้อหาในคลิปที่ส่งเข้าประกวดภายใต้ หัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่อ”     จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยการน้อมนำพระบรมราโชวาท พระราชดำรัสมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต และเป็นการปลูกจิตสำนึกด้านการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ การรู้ทันเท่าสื่อ  และเลือกบริโภคสื่ออย่างถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป นำไปสู่การร่วมกันป้องกัน แก้ไขปัญหา และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สังคมต่อไป โดยไม่จำกัดเทคนิคในการนำเสนอผลงาน ชื่อคลิปผลงานขึ้นอยู่กับผู้สมัครเอง โดยต้องมีชื่อและโลโก้ของกระทรวงวัฒนธรรม ในท้ายเครดิต
2.3. ผู้สมัครจะต้องคิดคำขวัญ หรือสโลแกนที่ง่ายต่อการจดจำผลงานที่ส่งเข้าประกวด
2.4. ผลงานคลิป ต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำ ที่เป็นการดูถูก   ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม รวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2.5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์   และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลัง จะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน
2.6. ความละเอียดของไฟล์ผลงานไม่ต่ำกว่า 720 p (1280 x 720) ประเภทไฟล์ wmv, mpg, mp4, mov, flv
2.7. กระทรวงวัฒนธรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.8. ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของกระทรวงวัฒนธรรม และผู้สร้างสรรค์งาน โดยกระทรวงวัฒนธรรมพึงมีสิทธ์ที่จะแก้ไข ดัดแปลง โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตผู้สร้างสรรค์ผลงาน
2.9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

3.หลักเกณฑ์การให้คะแนนผลงาน

หัวข้อการให้คะแนน  คะแนน
1. ความคิดสร้างสรรค์ 20
2. เนื้อหา 20
3. เทคนิคการเล่าเรื่อง 20
4. การใช้ภาษาและดนตรี 20
5. คุณภาพในการผลิต 20
รวม 100

 

4.รางวัลการประกวด

4.1 รางวัลชนะเลิศ                                              5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

4.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                          4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

4.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                          3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

4.4 รางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท    3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รวม  15,000 บาท

รางวัลที่ 1 – 3 ได้รับสิทธิ์ในการส่งเข้าประกวดระดับประเทศ ซึ่งจัดโดยสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

5.ระยะเวลาดำเนินการ

5.1 ส่งใบสมัครเพื่อเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่อ” พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรนักศึกษา และรูปถ่ายเจ้าของผลงาน ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป  ได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

5.2 ผู้ส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวดสามารถเข้าร่วมกิจกรรม workshop ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2560    ณ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

5.3 ผู้เข้าประกวดส่งผลงานในรูปแบบของการ Linked File มาที่ อีเมล์ prachuapculture@yahoo.com หรือส่งในรูปแบบ DVD มาที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

5.4 ประกาศผลการตัดสินคลิปวีดีโอในเดือนกุมภาพันธ์ 2560

5.5 จังหวัดส่งผลงานคลิปวีดีโอที่ได้รับรางวัลที่ 1 –  3  ไปที่ส่วนกลางเพื่อเข้าประกวด ในระดับประเทศ

***********************

ผลการประกวดคลิปวีดีโอ “ตามรอยเท้าพ่อ” ปี 2560 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย สนง.วัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ จัดประกวดคลิปวีดีโอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่อ” ปีงบประมาณ 2560 โดยมีสถานศึกษาส่งผลงานคลิปวีดีโอเข้าร่วมประกวด จำนวน 27 คลิป มีผลการประกวด ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม The Best ชื่อผลงาน “สานต่อจากพ่อ” จากวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย
– นางสาวธิญาดา จุนสันติกุล
– นายณัฐพงษ์ แพ่งหร่าย
– นางสาวอังคณา หงษา

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ได้แก่  ทีม 4 วิธี ชื่อผลงาน “ประหยัดตามรอยเท้าพ่อ 4 วิธี” จากวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย
– นายคฑาวุธ ดีเลิศ
– นายอนวัช น้อยเมือง
– นายณัฐพล อุดมวัฒนานันท์

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายวรัณญู จิดอน  ชื่อผลงาน “ก้าวแรก…ตามรอยเท้าพ่อ” จากโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2

4. รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่
4.1 ทีม Crazy Shutter ชื่อผลงาน “ใช้ให้หมด- อดออมไว้” จากโรงเรียนประจวบวิทยาลัย  ประกอบด้วย
– เด็กหญิงนีรชา โพนจ้อย
– นายจิรกิตติ์ มณีล้วนสกุล
– นางสาวพิมพ์ระพี แก้วบวร

4.2 ทีม Pinkpenter Team ชื่อผลงาน  “ตามรอยพ่อ-แบบพอเพียง”  จากโรงเรียนบ้านสวนหลวง  ประกอบด้วย
– นางสาวสุภนิดา วงษ์จันทร์
– นางสาวรุ่งนภา พิมลรัตน์

4.3 ทีม Poppy ชื่อผลงาน “รู้จักคิด” จากวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  ประกอบด้วย
– นายศักดิ์ณรงค์ สมัครราษฎร์
– นายชยกร เกิดชาวนา
– นายสิทธิพงษ์ ผายม

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๐

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๐

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๐

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๐

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๐

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๐

หนังสือนำส่ง

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๐

ใบสมัคร

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประชาสัมพันธ์สปอตโทรทัศน์ส่งเสริมความเป็นไทยสู่สากล


กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำสปอตโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล โดยพิจารณาให้นางสาวรัชนก อินทนนท์ นักกีฬาแบดมินตันของไทย ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย โดยเป็นผู้ชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันรายการระดับซุปเปอร์ซีรีย์ 3 รายการติดต่อกัน และได้รับการจัดอันดับ เป็นนักกีฬาแบดมินตันมือ 1 ของโลกเป็นทูตวัฒนธรรม ในการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment