นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ขอเชิญชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

หนังสือสุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

สุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

หนังสือสุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

-> ดูผ่านคอมพิวเตอร์

-> ดูผ่านโทรศัพท์มือถือ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่ | Tagged | Leave a comment

ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดเขาไม้รวก

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดเขาไม้รวก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมต่อเนื่องโครงการศึกษาธรรมชาวต่างประเทศมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นชาวต่างประเทศรวม ๔๕ คน ซึ่งเป็นการขยายผลของการดำเนินงานไปสู่ผู้ที่สนใจทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

491625

491626

491627

491628

491629

491630

491631

491632

491633

491634

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ชุมชนคุณธรรม 2561 | Tagged | Leave a comment

การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย

ด้วยจังหวัดได้อนุมัติให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวการพัฒนาบุคลากร สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยบูรณาการด้านศิลปะวัฒนธรรม กิจกรรม ประจวบคีรีขันธ์เมืองท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ : ถนนท่องเที่ยววิถีไทยใจเป็นสุข ลานวัฒนธรรม (๑๐ ลานArt ๑๐ Actไทย) ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ และถนนก้องเกียรติเพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้แสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ นำทุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดมาสร้างสรรค์และต่อยอด ตลอดจนส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด กำหนดจัดกิจกรรมเดือนละ ๑ ครั้ง สำหรับเดือน มกราคม ๒๕๖๑ จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ จึงขอเชิญชวนสถานศึกษาส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น๕ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๒-๖๐๔๓๐๗

002004 003005_0 006

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ความสำคัญกับเยาวชนต้นแบบที่ได้ปฏิบัติตามวิถีวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม รวมทั้งเปิดโอกาสและสร้างแรงบรรดาลใจให้เยาวชนได้เผยแพร่การปฏิบัติทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย ตลอดจนขยายผลให้สอดรับกับนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ให้เด็กไทยทุกคนเล่นดนตรีไทยเป็นอย่างน้อยคนละ ๑ ชนิด ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมอบหมายให้จังหวัดดำเนินการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จังหวัดละ ๓ คน คือ ระดับประถมศึกษา ๑ คน ระดับมัธยมศึกษา ๑ คน และระดับอุดมศึกษา ๑ คน

จึงขอความร่วมมือคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ส่งข้อมูลประวัติและผลงานพร้อมหลักฐานประกอบ เข้ารับการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในรูปแบบเอกสารพร้อมไฟล์ข้อมูล CD ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑001 002 (2) 003 (2) 004 (2) 005 (2) 006 (2) 007 (2) 008 (2) 009 010 (2) 011 (2)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

โครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม น้อมใจภักดิ์ถวายความจงรักภักดี

ขอเชิญร่วมงานตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม น้อมใจภักดิ์ถวายความจงรักภักดี และกิจกรรมลานวัฒนธรรม (๑๐ ลานART ๑๐ ACTไทย) ตอนลานต้อนรับปีใหม่วิถีไทย วันที่ ๒๙-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ และถนนก้องเกียรติ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์001

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

การคัดเลือกเด็กทีมีความประพฤติดี เพื่อรับเกียรติบัตรในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วยกระทรวงวัฒรธรรม ได้กำหนดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และได้กำหนดให้มีการยกย่องเด็กดีเพื่อสนับสนุนให้เด็กมีความประพฤติดีมีค่านิยมตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อเด็กดี จังหวัดละ ๑ คน เป็นตัวแทนเข้ารับเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม

จังหวัด จึงขอความร่วมมือคัดเลือกเด็กที่มีความประพฤติดีมีค่านิยม ซึ่งมี่คุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์การคัดเลือกฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จำนวน ๑ คน ส่งชื่อพร้อมเอกสารปรักอบและซีดีบันทึกข้อมูล จำนวน ๒ ชุด ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑001 002 003 004 005 006

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกสุดยอดภาพยนต์ไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙

ด้วยคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการคัดเลือกสุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชการที่ ๙ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยจะเผยแพร่ให้ประชาชนชาวไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงพระราชทานให้ไว้กับแผ่นดินตามโครงการสุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วประเทศได้ร่วมเสนอรายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่สมควรได้รับการคัดเลือกให้เป็น “สุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙” ไม่เกิน ๙ เรื่อง เพื่อนำมาพิจารณาคัดเลือกเป็นสุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙

กระทรวงวัฒนธรรมจึงขอเชิญชวนเสนอรายชื่อภาพยนตร์ไทย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้ทางเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม https://www.m-culture.go.th หรือโทรศัพท์แจ้งรายชื่อไปยัง “สายด่วนวัฒนธรรม” หมายเลขโทรศัพท์ ๑๗๖๕

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

งานอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่าบ้านป่าละอูน้อย

ขอเชิญเที่ยวงานอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่ากะเหรี่ยงบ้านป่าละอูน้อย ๑-๒ มกราคม ๒๕๖๑

25395273_1566084590140246_1764972628_n
ในระหว่างวันที่ ๑-๒ มกราคม ๒๕๖๑ ชนเผ่ากะเหรี่ยงป่าละอูจะมีการจัดงานฉลองปีใหม่ตามรูปแบบชนเผ่ากะเหรี่ยง เพื่อเป็นการรักษาเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมดั้งเดิมรวมไปถึงการฟื้นฟูเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังได้เห็นเพื่อสืบทอดต่อไปและเผยแพร่ให้คนภายนอกได้เห็นในวัฒนธรรมอีกรูปแบบหนึ่งของชนเผ่าที่จะเป็นชื่อเสียงของท้องถิ่นในอนาคต อันจะนำมาซึ่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคตด้วย

โดยจะเป็นการรวบรวมกะเหรี่ยงในพื้นที่ทั้งหมดอาทิ ป่าเด็ง ป่าละอู ป่าหมาก นอกจากนี้ยังจะมีการเชิญกะเหรี่ยงจากทางราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และอุทัยธานีมาร่วมงานด้วย

25436448_1566084026806969_1104913363_n
เที่ยวงานปีใหม่ของชนเผ่ากะเหรี่ยงป่าละอู ท่านจะได้ชมอะไรบ้าง
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑

ภาคกลางวัน
– มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของพื้นที่ เช้น ลูกปัด เสื้อผ้า ภาพถ่ายที่ระลึก
– ขนมพื้นเมือง อาหารพื้นเมือง กล้วยฉาบจากหอมกะเหรี่ยง ข้าวห่อจิตวิญญาณ ข้าวหลาม ข้าวเหนียวปุ้ก ข้าวเม่า ขนมกล้วยกะเหรี่ยง ขนมแป้งทอด ขนมจีน
– ผักพื้นเมือง เช่น หัวกลอย หัวเผือก หัวมัน มันอากาศ
– มีการออกบูธ นิทรรศการของหน่วยงานในพื้นที่
– มีการสาธิตวิธีการต่างๆ อาทิ การทำให้เกิดไฟ แบบธรรมชาติดั้งเดิม กับดักต่างๆ การดัดแปลงอุปกรณ์บางอย่าง
25395360_1566086590140046_811880297_n

25463616_1566086226806749_815747838_n
ภาคกลางคืนจะเริ่มที่ ๑๙.๐๐-๒๔.๐๐ น.
– การแสดงดนตรีของนักดนตรี คริสตจักรบ้านป่าเด็งสลับรายการอื่น อาทิ
– การนำชนเผ่าที่ประสบความสำเร็จด้านการศึกษาออกแสดงตัว
– การนำชนเผ่าที่รับราชการออกแสดงตัว
– การนำชนเผ่าที่ประสบความสำเร็จในด้านอาชีพออกแสดงตัว
– การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
– การประกวดร้องเพลงหมู่จากคริสตจักรต่าง ๆ
– การโชวตัวของผู้เข้าประกวดธิดาชนเผ่า
– ปิดท้ายด้วยการพูดถึงผลงานด้านต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา
25436443_1566085356806836_99559299_n
วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑
ภาคกลางวัน
– ช่วงเช้า ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. พิธีการด้านปีใหม่ จบพิธีการ รับประทานอาหารร่วมกัน //
– เวลา ๑๐.๐๐ -๑๒.๐๐ น. จะมีการละเล่นกีฬาพื้นเมือง เกมสนุกของชนเผ่า และการเล่นสะบ้า
– เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ชุดการแสดงเปิดงาน การเชิญผู้ชนะการประกวดที่ชนะเลิศจากคืนแรกขึ้นรับรางวัล
จากนั้นจะเป็นการแสดงของแต่ละหมู่บ้านที่ส่งมาร่วม สลับการขึ้นเวทีของการประกวดธิดาชนเผ่า
– เวลา ๒๑.๐๐ น. ภาพยนตร์เริ่มลงจอ การแสดงจะดำเนินต่อไปจนกว่าชุดการแสดงจากหมู่บ้านต่าง ๆ จะหมด

25463903_1566085153473523_610296499_n
การเดินทางมาเที่ยวชมงานท่านสามารถนำรถเดินทางมาเที่ยวได้ตลอดงาน ต้องเป็นรถโดยสารปิคอัพปกติ ส่วนรถตู้หรือรถเก๋งท่านไม่สามารถนำรถไปได้
ตลอดพื้นที่เนื่องจากในป่าละอูน้อย ถนนธรรมชาติสภาพขรุขระ ต้องข้ามน้ำเป็นช่องแคบบางแห่ง หากเป็นรถตู้หรือเก๋งจะไม่สามารถผ่านได้

การพักค้างคืนในงานไม่มีบริการแต่ในบริเวณใกล้เคียงมีรีสอร์ท บ้านพักให้บริการ ขอคำแนะนำจากคณะจัดงานได้
ท่านที่ ตั้งใจนำเต็นท์มาพักเรามีสถานที่กางเต็นท์ให้ ติดต่อสอบถามจากคณะจัดงาน

ผู้ที่ต้องการนำสินค้าไปจำหน่ายในงานให้ติดต่อได้ที่ นายศักดา ปัญญาหาญ โดยตรงในเวลาราชการที่ อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่ นอกเวลาราชการที่เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๘-๘๘๑๓๗๐๗

ท่านที่ต้องการมาเป็นหมู่คณะต้องการการบริการเป็นพิเศษ ติดต่อสอบถามได้ที่ อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่หรือที่ เบอร์ ๐๙๘ ๘๘๑๓๗๐๗ ทุกวัน

25463561_1566085926806779_724647926_n
กำหนดการจัดงานอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่าบ้านป่าละอูน้อย ๑-๒ มกราคม ๒๕๖๑

ในงานท่านจะได้ชมวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง การทอผ้าด้วยกี่เอว การตำข้าวซ้อมมือ พร้อมจำหน่ายด้วย
พบอาหารพื้นเมือง ผักพื้นเมืองที่บางอย่างมีจำหน่าย บางอย่างมีเฉพาะการจัดแสดง

ท่านที่ต้องการแต่งชุดกะเหรี่ยงถ่ายรูปก็มีบริการ มีภาพถ่ายวิถี ชีวิตชาวกะเหรี่ยงไว้จำหน่ายแก่ผู้สนใจ

ชมกับดักต่างๆ ที่กะเหรี่ยงเอาไว้ดักสัตว์ในชีวิตประจำวัน ชมการสาธิตการทำอาหารต่าง ๆ

เดินเที่ยวชมทัศนียภาพในหมู่บ้าน เช่น ลำห้วย ธรรมชาติความร่มรื่นของธรรมชาติ เยี่ยมชมตามบ้านที่อยู่ในป่าในไร่ตามวิถีชนเผ่า โดยมีมัคคุเทศศ์น้อยพาเดินเที่ยว

ข้อแนะนำด้านการเดินเที่ยวชมทัศนียภาพในหมู่บ้าน ให้ผู้เข้ามาเที่ยวงานติดต่อคณะจัดงานล่วงหน้า เพื่อจัดเตรียมผู้พาเที่ยวให้ท่านเพื่อป้องกันอันตรายจากการพลัดหลงเข้าป่าหรือจากอุบัติเหตุตามบ้านที่อาจเกิดได้

ในภาคกลางคืนมีการแสดงต่างๆ ทั้งสองคืน ฟังเพลง ปากะญอ และชมสาวปากะญอในการประกวดธิดาชนเผ่า การแสดงต่าง ๆ จากหมู่บ้านชาวปากะญอในโครงการห้วยสัตว์ใหญ่ ทุกหมู่บ้านรวมถึงปากญอต่างถิ่นที่เข้ามาร่วมงานด้วย

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ประเพณี | Tagged , | Leave a comment

ชุมชนวัดเขาไม้รวก

ชุมชนคุณธรรมวัดเขาไม้รวก
วันพฤหัสที่ 14 ธค.๖๐. นางสาวจันทิรา ทวิสุวรรณ นางสาวกิตติมาพร บุญเจริญ นางสาวนภาคณา พลรักษ์ นักวิชาการวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมวัดเขาไม้รวก ชุมชนคุณธรรมวัดทุ่งกลาง ชุมชนคุณธรรมวัดห้วยทรายขาว
139402

139404

139405

139406
139409

139410

139413

139415

Posted in ชุมชนคุณธรรม 2560 | Tagged | Leave a comment

ชุมชนไร่บน

ชุมชนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไร่บน
วันที่ ๑๕ ธันสาคม ๒๕๖๐ นางสาวจันทิรา ทวิสุวรรณ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และนางสาววรรณที สมประสงค์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไร่บน อำเภอกุยบุรีและชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเมืองปราณบุรี อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์437596

437597

437598

437599

437600

437601

Posted in ชุมชนคุณธรรม 2560 | Tagged | Leave a comment

ชุมชนหัวบ้าน

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหัวบ้าน ตำบลประจวบฯ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึก คึกคัก โดยมีกิจกรรมจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม การประกวดจัดทำอาหารพื้นบ้าน หมึกหวาน และน้ำพริกเครื่องเคียง และการประกวดร้องเพลงไทย853316

853318

853319

853320

20171203_174547

20171203_174837

20171203_174742

20171203_174851(0)

20171203_174924

20171203_175028

20171203_175037

20171203_175056

20171203_175041

20171203_175602

20171203_180254

20171203_175620

20171203_184949

20171203_185037

20171203_185715

20171203_190047

20171203_190339

20171203_190537

20171203_191221

20171203_195153

20171203_201150

ถนนสายวัฒนธรรม2ธค.60_๑๗๑๒๑๔_0013

ถนนสายวัฒนธรรม2ธค.60_๑๗๑๒๑๔_0021

ถนนสายวัฒนธรรม2ธค.60_๑๗๑๒๑๔_0036

ถนนสายวัฒนธรรม2ธค.60_๑๗๑๒๑๔_0038

ถนนสายวัฒนธรรม2ธค.60_๑๗๑๒๑๔_0042

ถนนสายวัฒนธรรม2ธค.60_๑๗๑๒๑๔_0080

ถนนสายวัฒนธรรม2ธค.60_๑๗๑๒๑๔_0104

ถนนสายวัฒนธรรม2ธค.60_๑๗๑๒๑๔_0120

ถนนสายวัฒนธรรม2ธค.60_๑๗๑๒๑๔_0214

Posted in ชุมชนคุณธรรม 2560 | Tagged | Leave a comment

มัสยิดอักมาลุ้ลอิสลาม

มัสยิดอักมาลุ้ลอิสลาม

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ศูนย์เทคโนฯ กระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลชุมชนคุณธรรม มัสยิดอักมาลุ้ลอิสลาม ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

20171202_094639

20171202_092022

20171202_094622

20171202_095001

20171202_095035

20171202_101044

20171202_101258

20171202_111101

20171202_123734

 

Posted in ชุมชนคุณธรรม 2560, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

กำหนดการถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึก คึกคัก ตลาดประชารัฐ ต้องชม

กำหนดการถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึก คึกคัก ตลาดประชารัฐ ต้องชม

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน

มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน (ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐)

วันที่ ๓-๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม งานมหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 บวร สืบสานพระราชปณิธานตามรอยอัครศิลปิน ณ ถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึก คึก คัก การจัดกิจกรรม ชุมชนคุณธรรม  วิถีถิ่นไทยมุสลิม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ๕๐๐ คน มีจำนวนกลุ่มเด็กวัยเรียน (อายุระหว่าง ๕ – ๑๔ ปี) เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๓๐๐ คน

1

5


วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จัดกิจกรรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสังคมปรองดองและสมานฉันท์ การจัดกิจกรรม การนำเยาวชนที่ศึกษาศาสนาเข้าร่วมโครงการ จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ๓๕๐ รูป/คน มีจำนวนกลุ่มเด็กวัยเรียน (อายุระหว่าง ๕ – ๑๔ ปี) เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๓๒๐ คน

3

2

 

Posted in ชุมชนคุณธรรม 2560 | Tagged | Leave a comment

วัดมรสวบ

วัดมรสวบ (ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)

วันที่ ๓-๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ วัดมรสวบ ตําบลชัยเกษม อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดกิจกรรม ชุมชนคุณธรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน การจัดกิจกรรมในวัด  จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ๑๐๐-๓๐๐ รูป/คน มีจำนวนกลุ่มเด็กวัยเรียน (อายุระหว่าง ๕ – ๑๔ ปี) เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๕๐-๑๐๐ คน

3

2


วันที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วัดมรสวบ ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดกิจกรรม หล่อเทียนและแห่เทียนจำพรรษา การจัดกิจกรรม ในวัดและในโรงเรียน จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ๔๐๐ รูป/คน มีจำนวนกลุ่มเด็กวัยเรียน (อายุระหว่าง ๕ – ๑๔ ปี) เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๓๖๐ คน

1

2


วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วัดมรสวบ ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ถวายในหลวง การจัดกิจกรรม ในวัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ๕๐ รูป/คน

1

2

 

Posted in ชุมชนคุณธรรม 2560 | Tagged | Leave a comment

วัดวังมะเดื่อ

วัดวังมะเดื่อ (ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)

วันที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จัดกิจกรรม แห่เทียนจำพรรษา การจัดกิจกรรม ครู บุคลากร  และนักเรียนโรงเรียนวัดมะเดื่อร่วมจัดกิจกรรม ณ วัดวัดมะเดื่อ จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ๒๐๐ รูป/คน มีจำนวนกลุ่มเด็กวัยเรียน (อายุระหว่าง ๕ – ๑๔ ปี) เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๒๐ คน

2

1


วันที่  ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กิจกรรม วันวิสาขบูชา การจัดกิจกรรม ชาวบ้านร่วมกันตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ๒๐๐ รูป/คน มีจำนวนกลุ่มเด็กวัยเรียน (อายุระหว่าง ๕ – ๑๔ ปี) เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๘๐ คน

1

2


วันที่ ๓-๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ จัดกิจกรรม  นำผลงานของวัดมาจัดแสดง ณ วัดเกาะหลัก พระอารามหลวงจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ๕๐ รูป/คน

1

2

 

 

 

 

Posted in ชุมชนคุณธรรม 2560 | Tagged | Leave a comment