หนังสือสุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

สุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

หนังสือสุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

-> ดูผ่านคอมพิวเตอร์

-> ดูผ่านโทรศัพท์มือถือ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่ | Tagged | Leave a comment

กำหนดการลานวัฒนธรรม ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี 2561

กำหนดการแสดงศิลปวัฒนธรรมของ ลานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เมืองประจวบฯ

การแสดง 61

กำหนดการแสดง 61

กำหนดการแสดง 61

กำหนดการแสดง 61

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

การประกวดดนตรีสตริงเยาวชน และการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ปี 2561

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดดนตรีสตริงเยาวชน และการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ปี 2561 ในลานวัฒนธรรม งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี 2561

->> ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และใบสมัคร

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และบรรยายธรรม

ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และบรรยายธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระดับจังหวัด ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ วัดคลองวาฬพระอารามหลวง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ในรูปแบบที่ถูกต้อง และศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักธรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนได้ฝึกฝนทักษะต่อที่ชุมชน และฝึกปฏิบัติมารยาทไทยในศาสนพิธี พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมผ่านกระบวนการบรรยายธรรม โดยผู้ที่ได้รับเป็นตัวเเทนจังหวัด จะได้เข้าประกวดระดับภาค(ภาคคณะสงฆ์ ๑๕) ระดับประเทศ ตามลำดับ และผู้ชนะการประกวดระดับประเทศ จะได้รับรางวัลโร่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในพิธีเปิดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

จังหวัดจึงขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัด สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และบรรยายธรรม ในวัน เวลา ณ สถานที่ดังกล่าวโดยศึกษาหลักเกณฑ์การประกวดตามเอกสารที่แนบและส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดณ ชั้น ๕ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และบรรยายธรรม

002

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

การปฏิบัติการงานศิลปะเขียนภาพเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวะดประจวบคีรีขันธ์ ตระหนักและเห็นความสำคัญของงานศิลปะที่ช่วยสร้างสรรค์และจรรโลงให้เยาวชน ประชาชนและสังคมได้รับประโยชน์ เป็นสื่อที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึก สามารถหล่อหลอมกล่อมเกลาจิตใจ จิตสำนึกของเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคม ปัจจุบันสำนักงานวัฒนธรมจังหวัดได้รับนโยบายจากกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัด ให้ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างกิจกรรมด้านศิลปะให้เป็นส่วนสำคัญของกิจกรรมต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสและเปิดพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ฝึกฝน เพิ่มทักษะ เป็นพื้นที่แสดงความรู้ ความสามารถ ให้สาธารณชนได้รับรู้ และนำสู่การใช้ประโยชน์ต่อไป อาทิ โครงการประจวบคีรขันธ์เมืองท่องเทีรยวเพื่อสุขภาพ : ถนนสายท่องเที่ยววิถีไทยใจเป็นสุข ลานวัฒนธรรม ๑๐ ลาน ART ๑๐ ACT ไทย ซึ่งกำหนดเปิดพื้นที่ให้เยาวชน ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมเป็นประจำทุกเดือน

เพื่อให้เกิดมิติแห่งความร่วมมือที่ชัดเจนและขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดแสดงออกด้านศักยภาพของผู้สนใจในงานด้านศิลปะ จึงขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคลากรในสังกัดร่วมการปฏิบัติการงานศิลปะเขียนภาพเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๑ ภายใต้กิจกรรม ๑๐ ลาน ART ๑๐ ACT ไทย ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙:๐๐น. ตามกำหนดที่แนบ โดยส่งแบบตอบรับให้สำนักงานวัฒนฑรรม ภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

การปฏิบัติการงานศิลปะเขียนภาพเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๑

001

 

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

แบบสำรวจการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา

ด้วยกรมส่งเสริม กระทรวงวัฒนธรรม จะดำเนินการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้เห็นความสำคัญในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย อนุรักษ์เอกลักษณ์ของชาติ โดยการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษาตามแบบฯ ที่แนบ และจัดส่งให้สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขีนธ์ ภายในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อรวบรวมข้อมูลรายงานกระทรวงวัฒนธรรมCCF25012561_00001 CCF25012561_00002 CCF25012561_00000

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

การคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

กระทรวงวัฒนธรรม จะดำเนินการการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการยกย่องดังกล่าว เป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงขอความร่วมมือคัดเลือกบุคลากรในสังกัดผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่น และผู้มีรุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย เสนอรายชื่อพร้อมประวัติชีวิตและผลงานตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กำหนด ส่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

พิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

 

001

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ลานวัฒนธรรม(๑๐ลานArt๑๐Actไทย)

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการประจวบคีรีขันธ์เมืองท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ : ถนนสายท่องเที่ยววิถีไทยใจเป็นสุข บริเวณถนนก้องเกียรติ โดยจังหวัดดำเนินการ จำนวน ๑๐ ครั้งตั้งแต่เดือนธันวา ๒๕๖๐ จนถึงเดือนสิงหารคม ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ และบริเวณถนนก้องเกียรติ

ประกอบด้วย

-ACT ที่ ๑ ลานโปรโมท วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

-ACT ที่ ๒ ลานต้อนรับปีใหม่วิถีไทยวิถีธรรม ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

-ACT ที่ ๓ ลานเด็กเยาวชนและคนมีครู ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๖๑

-ACT ที่ ๔ ลานแห่งความรัก ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ กุมาพันธ์ ๒๕๖๑

-ACT ที่ ๕ ลานคนเอาอ่าว ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑

-ACT ที่ ๖ ลานมรดกไทย ระหว่างวันที่ ๑-๒ เมษายน ๒๕๖๑

-ACT ที่ ๗ ลานงานวัด ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

-ACT ที่ ๘ ลานเจ้าบทเจ้ากลอน ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

-ACT ที่ ๙ ลานพระบารมีปกเกล้า ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

-ACT ที่ ๑๐ ลานเทิดพระคุณแม่ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ สิงหารคม ๒๕๖๑

002 (2)002pp00ppp200pp32

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

การส่งเสริมการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ดำเนินการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริม สนันสนุน และเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัย ซึ่งเป็นผู้มีความมานะสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถก้าวไปในเส้นทางอาชีพได้อย่างมั่นคงและมีกำลังใจในการสร้างสรรค์งานอย่างอิสระ ผลจากการจัดงานในแต่ละครั้งที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพารศิลปินรุ่นกลางเกิดความตื่นตัวและมีกำลังใจที่จะสร้างสรรค์งานของตนเองให้มีคุณภาพและเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมไทยกันมากยิ่งขึ้น โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๑๙ กุมภาพันฑ์ ๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ และพิจารณาเสนอชื่อศิลปินร่วมสมัย โดยใช้หลักเกณฑ์และแบบกรอกข้อมูลประวัติและผลงานตามประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การคัดสรรศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปากร” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

การส่งเสริมยกย่องเชิดชูศิลปินร่วมสมัยดีเด่น
009

008

007 006 005 004 003 002 001

 

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลต้นไม้

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดโครงการ “รุกข มรดกของแผนดินใต้ร่มพระบารมี” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบค้นและรวบรวมต้นไม้ที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น พร้อมทั้งนำข้อมูลไปใช้ในการเผยแพร่ เกิดการเรียนรู้ และส่งเสริมให้เป็นแหลางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เล็งเห็นความสำคัญของต้นไม้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาต้นไม้ และการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเพิ่มขึ้น

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงขอความร่วมมือท่านพิจารณาเสนอผลงานของบุคคล องค์กร และชุมชน ที่ดำเนินงานด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลต้นไม้ และการสนันสนุนด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม ให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณะ ตามประกาศหลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการสืบสานตำนานต้นไม้ ตามแบบเสนอประวัติและผลงานรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ส่งให้สำนักงานวัฒนธรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อดำเนินการคัดเลือกต่อไป

การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล

 

 

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

งานวันครู

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ นายเกริกชัย ชาติไทยไตรรงค์ วัฒธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมร่วมงานวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณบรูพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูและพัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริมสามัคคีธรรม ความเข้าใจอันดีระหว่างครูและประชาชน ณ หอประชุมโรงเรียนประจวบวิทยาลัย

ข่าวร่วมงานวันครู 16 มค.61

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

ชุมชนบ้านต้นทองหลาง

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมบ้านต้นทองหลาง หมู่ที่ 9 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

S__81395716

S__81395717

Posted in ชุมชนคุณธรรม 2561 | Tagged | Leave a comment

ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดเขาไม้รวก

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดเขาไม้รวก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมต่อเนื่องโครงการศึกษาธรรมชาวต่างประเทศมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นชาวต่างประเทศรวม ๔๕ คน ซึ่งเป็นการขยายผลของการดำเนินงานไปสู่ผู้ที่สนใจทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

491625

491626

491627

491628

491629

491630

491631

491632

491633

491634

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ชุมชนคุณธรรม 2561 | Tagged | Leave a comment

การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย

ด้วยจังหวัดได้อนุมัติให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวการพัฒนาบุคลากร สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยบูรณาการด้านศิลปะวัฒนธรรม กิจกรรม ประจวบคีรีขันธ์เมืองท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ : ถนนท่องเที่ยววิถีไทยใจเป็นสุข ลานวัฒนธรรม (๑๐ ลานArt ๑๐ Actไทย) ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ และถนนก้องเกียรติเพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้แสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ นำทุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดมาสร้างสรรค์และต่อยอด ตลอดจนส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด กำหนดจัดกิจกรรมเดือนละ ๑ ครั้ง สำหรับเดือน มกราคม ๒๕๖๑ จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ จึงขอเชิญชวนสถานศึกษาส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น๕ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๒-๖๐๔๓๐๗

002004 003005_0 006

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ความสำคัญกับเยาวชนต้นแบบที่ได้ปฏิบัติตามวิถีวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม รวมทั้งเปิดโอกาสและสร้างแรงบรรดาลใจให้เยาวชนได้เผยแพร่การปฏิบัติทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย ตลอดจนขยายผลให้สอดรับกับนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ให้เด็กไทยทุกคนเล่นดนตรีไทยเป็นอย่างน้อยคนละ ๑ ชนิด ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมอบหมายให้จังหวัดดำเนินการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จังหวัดละ ๓ คน คือ ระดับประถมศึกษา ๑ คน ระดับมัธยมศึกษา ๑ คน และระดับอุดมศึกษา ๑ คน

จึงขอความร่วมมือคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ส่งข้อมูลประวัติและผลงานพร้อมหลักฐานประกอบ เข้ารับการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในรูปแบบเอกสารพร้อมไฟล์ข้อมูล CD ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ดาวน์โหลดแบบประเมินการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย

001 002 (2) 003 (2) 004 (2) 005 (2) 006 (2) 007 (2) 008 (2) 009 010 (2) 011 (2)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

โครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม น้อมใจภักดิ์ถวายความจงรักภักดี

ขอเชิญร่วมงานตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม น้อมใจภักดิ์ถวายความจงรักภักดี และกิจกรรมลานวัฒนธรรม (๑๐ ลานART ๑๐ ACTไทย) ตอนลานต้อนรับปีใหม่วิถีไทย วันที่ ๒๙-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ และถนนก้องเกียรติ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์001

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment