หนังสือสุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

สุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

หนังสือสุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

-> ดูผ่านคอมพิวเตอร์

-> ดูผ่านโทรศัพท์มือถือ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่ | Tagged | Leave a comment

ขอเชิญร่วมเป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย สายด่วน 1765

17651765.1

bulb-iconใบสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Download

ใบแbulb-iconจ้งความประสงค์จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Download

ส่งใบสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายได้ที่ :  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                                                                       ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 5 ถนนสละชีพ

                                                                       อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77000

                                                                        โทร. 0 3260 4307

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาเมืองสามอ่าว ปี ๒๕๖๒

ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ดำเนินโครงการประกวดคลิปวีดีโอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาเมืองสามอ่าว” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกด้านการผลิตสื่อที่ปลอดภัย และสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจในการคิดและผลิตสื่อดีออกสู่สังคม เรียนรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ ตามแนวทางการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รู้จักการใช้ศักยภาพของตน โดยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทัน เลือกรับปรับใช้สื่อไอทีให้เกิดประโยชน์กับตนเองและส่วนรวมต่อไป จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การประกวด ดังนี้

๑. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
๑.๑ มีสถานภาพเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่น้อยกว่า ๕ เดือนนับถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
๑.๒ ส่งผลงานในประเภททีม ๆ ละ ๓-๕ คน โดยส่งผลงานได้เพียงทีมละ ๑ ผลงาน

๒. เกณฑ์การประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาเมืองสามอ่าว”
๒.๑ ต้องมีการเขียนบท และ Story Board ประกอบในการถ่ายทำ
๒.๒ เนื้อหาคลิปวีดิโอ มีความยาว ๖๐ วินาที รวมไตเติ้ล (ถ้ามี)
๒.๓ ขอบเขตของเนื้อหาในคลิปที่ส่งเข้าประกวดภายใต้ หัวข้อ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาเมืองสามอ่าว” เชื่อมโยงองค์ความรู้ตามแนวทางการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และจิตใจของประชาชนในการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้พื้นฐานสำคัญของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยน้อมนำสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นแกนหลักสำคัญในการพัฒนา โดยต้องมีชื่อและโลโก้ของกระทรวงวัฒนธรรม และโลโก้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในท้ายเครดิต
๒.๔ ผู้สมัครจะต้องคิดคำขวัญ หรือสโลแกนที่ง่ายต่อการจดจำผลงานที่ส่งเข้าประกวด
๒.๕ ผลงานคลิป ต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำ ที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม รวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๒.๖ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลัง จะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน
๒.๗ ความละเอียดของไฟล์ผลงานไม่ต่ำกว่า ๗๒๐ p (๑๒๘๐ x ๗๒๐) ประเภทไฟล์ wmv, mpg, mp๔, mov, flv
๒.๘ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
๒.๙ ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้สร้างสรรค์งาน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พึงมีสิทธ์ที่จะแก้ไข ดัดแปลง โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตผู้สร้างสรรค์ผลงาน
๒.๑๐ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

๓. หลักเกณฑ์การให้คะแนนผลงาน
หัวข้อการให้คะแนน
๑. ความคิดสร้างสรรค์ ๓๐ คะแนน
๒. เนื้อหา ๓๐ คะแนน
๓. เทคนิคการเล่าเรื่อง ๒๐ คะแนน
๔. การใช้ภาษาและดนตรี ๒๐ คะแนน
รวม ๑๐๐ คะแนน

๔. รางวัลการประกวด
๔.๑ รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๔.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๔.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๔.๔ รางวัลชมเชย ๓ ทุนการศึกษารางวัล ๆ ละ  ๑,๐๐๐ บาท รวมทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รวมเป็นเงินทุนการศึกษา ทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐ บาท

๕. ระยะเวลาดำเนินการ
๕.๑ ส่งใบสมัครเพื่อเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาเมืองสามอ่าว” พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรนักศึกษา และรูปถ่ายของทุกคนในทีม ขนาด ๒ นิ้ว ได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๕.๒ ผู้เข้าประกวดส่งผลงานในรูปแบบของการ Linked File มาที่ อีเมล์prachuapculture@yahoo.com หรือส่งในรูปแบบ DVD  พร้อม Story Board มาที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
๕.๓ ประกาศผลการตัดสินคลิปวีดีโอในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

ใบสมัครประกวดคลิป62 1.0หลักเกณฑ์ประกวดคลิป62 หน้า1หลักเกณฑ์ประกวดคลิป62 หน้า2

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ขอเชิญสาวงามร่วมประกวด “สาวงามเมืองสามอ่าว” ในงาน “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี 2562” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

n20141105084624_120694นางงาม_Page_02 นางงาม_Page_03 นางงาม_Page_04 นางงาม_Page_05 นางงาม_Page_06 นางงาม_Page_07 นางงาม_Page_08 นางงาม_Page_09 นางงาม_Page_10

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐๓๒-๖๐๔๓๐๗ประชาสัมพันธ์ 1_Page_02 ประชาสัมพันธ์ 1_Page_03 ประชาสัมพันธ์ 1_Page_04 ประชาสัมพันธ์ 1_Page_05 ประชาสัมพันธ์ 1_Page_06 ประชาสัมพันธ์ 1_Page_07 ประชาสัมพันธ์ 1_Page_08 ประชาสัมพันธ์ 1_Page_09 ประชาสัมพันธ์ 1_Page_10 ประชาสัมพันธ์ 1_Page_11

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

เชิญบุคคล องค์กรหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์เสนอชื่อศิลปินเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประกาศเรื่องการคัดสรรศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี ๒๕๖๒
บุคคล องค์กรหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์เสนอชื่อศิลปินเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี ๒๕๖๒
กรอกแบบเสนอประวัติและผลงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด และส่งมายังสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ประชาสัมพันธ์ 2_Page_02 ประชาสัมพันธ์ 2_Page_03 ประชาสัมพันธ์ 2_Page_04 ประชาสัมพันธ์ 2_Page_05 ประชาสัมพันธ์ 2_Page_06 ประชาสัมพันธ์ 2_Page_07 ประชาสัมพันธ์ 2_Page_08 ประชาสัมพันธ์ 2_Page_09 ประชาสัมพันธ์ 2_Page_10 ประชาสัมพันธ์ 2_Page_11 ประชาสัมพันธ์ 2_Page_12 ประชาสัมพันธ์ 2_Page_13

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ขอเชิญเยาวชนสมัครประกวดวงดนตรี (สตริง) ปี ๒๕๖๒

ขอเชิญเยาวชนสมัครประกวดวงดนตรี (สตริง) ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ เวทีกลาง อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขอเชิญเยาวชนสมัครประกวดวงดนตรี (สตริง) ปี ๒๕๖๒

ขอเชิญเยาวชนสมัครประกวดวงดนตรี (สตริง) ปี ๒๕๖๒

=> ดาวน์โหลดใบสมัครประกวดวงดนตรีสตริง (docx, 16kb)

=> ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวดวงดนตรีสตริง (docx, 24kb)

ใบสมัครเข้าประกวดวงดนตรี (สตริง)

ใบสมัครเข้าประกวดวงดนตรี (สตริง)

หลักเกณฑ์การประกวดวงดนตรี (สตริง)

หลักเกณฑ์การประกวดวงดนตรี (สตริง)

หลักเกณฑ์การประกวดวงดนตรี (สตริง)

หลักเกณฑ์การประกวดวงดนตรี (สตริง)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

การประกวดหนูน้อยวัฒนธรรม ปี ๒๕๖๒

ขอเชิญผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าร่วมประกวดหนูน้อยวัฒนธรรม ปี ๒๕๖๒
ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ เวทีกลาง อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หนูน้อย2

S__21438513

S__21438511

หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยวัฒนธรรม ปี ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยวัฒนธรรม ปี ๒๕๖๒

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและพื้นที่บริการภายในพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและพื้นที่บริการภายในพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีการคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , | Leave a comment

ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยฯ และเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี ๒๕๖๒

625666ed6e4bbca

ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ พิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอเชิญร่วมรณรงค์งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริงของหน่วยงานราชการ

S__7659526

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment