โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๖๓

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

วันฉัตรมงคล ๒๕๖๓

วันฉัตรมงคล ๒๕๖๓

วันฉัตรมงคล ๒๕๖๓

วันฉัตรมงคล ๒๕๖๓

วันฉัตรมงคล ๒๕๖๓

วันฉัตรมงคล ๒๕๖๓

วันฉัตรมงคล ๒๕๖๓

วันฉัตรมงคล ๒๕๖๓

วันฉัตรมงคล ๒๕๖๓

วันฉัตรมงคล ๒๕๖๓

วันฉัตรมงคล ๒๕๖๓

วันฉัตรมงคล ๒๕๖๓

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๓

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดจัดนิทรรศการตามโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2.วันวิสาขบูชา-min

วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๓

วันวิสาขบูชา ๒๕๖๓

วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๓

วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๓

วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๓วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๓วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๓วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๓

 

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, วันสำคัญทางศาสนา, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชุมชนคุณธรรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

สื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ การป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยใช้พลัง “บวร”

1. พระเทพสิทธิวิมล เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. พระเมธีคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเกาะหลักพระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

3. พระราชสุทธิโมลี เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธ)

4. พระราชรัตนวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดกุยบุรี รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

5. บาทหลวงอมรกิจ พรหมภักดี วัดแม่พระฟาติมา (แสงอรุณ)

6. นายสวาป เผ่าประทาน รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

7. นางมะเฟือง แสงทอง ศิลปินพื้นบ้านกุยบุรี (แห่เรือบก)

8. นายยูซบ โต๊ะวัง ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

9. นายอุดร โพธิ์พ่วง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ
-นายชูชีพ คงอภิรักษ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกุยบุรี

10. นางจำลอง พรมแดง ผู้นำชุมชนคุณธรรมหัวบ้าน

11. นางสาวศศิมา เพียรเสมอ ตัวแทนชมรมดนตรีไทย

12. นายกิตติกร สายน้ำเขียว ศิลปินเมืองประจวบ (ทัศนศิลป์)

13. นายจักรกฤษณ์ เหรียญประดับ ศิลปินเมืองประจวบ (ศิลปะไทย)

14. นายชาญวิทย์ อุณหสุทธิยานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

15. นายนิติพัฒน์ แน่นแคว้น ผู้นำชุมชนคุณธรรมบ้านรวมไทย

16. นายไพวรรณ ดวงแข ศิลปินเมืองประจวบ (ทัศนศิลป์)

17. นายภัทรดนัย สมศรี ผู้นำชุมชนคุณธรรมบ้านหินเทิน

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

สงกรานต์ปีนี้ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อคนที่คุณรัก ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้นำทางศาสนาและเครือข่ายทางวัฒนธรรม

ไวรัส 1 ไวรัส 2 ไวรัส 3

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

info แต่ง บวช-mininfo-mininfo ศาสนกิจ-min

92215509_2678037932318528_4092930625646886912_o91260558_2678038055651849_5085702025375645696_o91311612_2678038142318507_5021885928117895168_o

 

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , | Leave a comment

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายพัลลภ  สิงหเสนี  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง  มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  สั่ง ณ วันที่ ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๓  และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ถือปฏิบัติตามคำสั่งของ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

อ่านประกาศโควิด-19 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งหมด

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ_001-min

581540

581541

 

161465-min

161466-min

734713-min

734714-min

1585462759305-min

1585462762705-min

1585462756028-min

 

1366435-min

1366436-min

 

สวจ ประจวบ-min

COVID-19edit-min

192276-min

 

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

หนังสือสุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

สุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

หนังสือสุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

-> ดูผ่านคอมพิวเตอร์

-> ดูผ่านโทรศัพท์มือถือ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่ | Tagged | Leave a comment

มาตรการเพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก

ประกาศสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
เรื่อง มาตรการเพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก
เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Document-page-001-min

Document-page-002-min

Document-page-003-min

Document-page-004-min

Document-page-005-min

Document-page-006-min

Document-page-007-min

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการ

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Document-page-001-min

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged , | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสถานที่

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสถานที่ จำนวน ๒๔ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดสถานที่

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged , | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตกแต่งสถานที่

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตกแต่งสถานที่

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged | Leave a comment

3 อวัยวะที่เสี่ยงต่อการรับเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกาย

95308655_2740357769419877_2629072335126134784_o

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ทำไมการแพร่กระจายของเชื้อ covid-19 ถึงแพร่ได้แค่ดื่มน้ำแก้วเดียวกัน?

95669678_2740355596086761_1719023976908324864_n

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

เดือนรอมฎอน ร่วมใจ ป้องกัน covid-19

95496277_2740347649420889_27317740054249472_n

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment