การประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว”

ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้ดำเนินงานโครงการ
ประกวดคลิปวีดีโอสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
หัวข้อ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผ่นประชาสัมพันธ์1.4-minโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเกิดการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึกให้คนในสังคมให้เห็นถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมที่ดีที่เป็นต้นแบบในสังคมอันจะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม และวัฒนธรรมไทย จึงได้

ประกาศคลิปวีดีโอ หน้า1-min

ประกาศคลิปวีดีโอ หน้า2-min

ประกาศคลิปวีดีโอ หน้า3-min

กำหนดหลักเกณฑ์การประกวด ดังนี้

๑. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
๑.๑ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. หลักเกณฑ์การประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว”

๒.๑ ผลงานที่เข้าร่วมประกวด ต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว” ความยาวไม่เกิน ๖๐ วินาที รวมไตเติ้ล (ถ้ามี) โดยไม่จำกัดวิธีการนำเสนอ โดยให้จบด้วยตราประจำกระทรวงวัฒนธรรม และตราสัญลักษณ์ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (สามารถดาวน์โหลดได้ที่
www.m-culture.go.th และ www.moralcenter.or.th ตามลำดับ

๒.๒ สามารถตั้งชื่อเรื่องได้ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด พร้อมอธิบายแนวคิดในการสร้างคลิปวีดีโอถึงความเกี่ยวข้อง ในหัวข้อ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว”

๒.๓ ไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ สามารถใช้ได้ทั้ง AVI, MPEG, MP4, MPG, WMV, หรือ MOV โดยมีขนาดไฟล์ขึ้นต่ำ 1080 x 1920 พิกเซล (Pixel)

๒.๔ สามารถส่งผลงานได้ทั้งในนามบุคคล หรือ ทีม (ทีม ๆ ละไม่เกิน ๓ คน) ไม่จำกัดเพศ/อายุ โดยส่งผลงานได้ จำนวน ๑ ผลงานเท่านั้น

๒.๕ การส่งผลงานในระดับจังหวัดใช้ที่อยู่ปัจจุบันในการจัดส่งผลงาน และ ๑ ท่าน หรือ ๑ ทีม สามารถส่งผลงานได้ ๑ จังหวัดเท่านั้น

๒.๖ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด ผู้ดำเนินโครงการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใด ๆ และการตัดสินของคณะกรรมการไม่สามารถโต้แย้งได้ และขอมอบสิทธิ์นั้นให้กับทีมที่อยู่ลำดับคะแนนรองลงมา (ทั้งนี้จะมีการสอบทานข้อมูลข้อเท็จจริงบางประการก่อนการตัดสินกรณีเกิดประเด็นปัญหา)

๒.๗ ผลงานจะต้องไม่มีลักษณะลบหลู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และต้องไม่สร้างความแตกแยก รวมถึงต้องไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง

๒.๘ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

๒.๙ ผลงานที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมดต้องผลิตขึ้นใหม่ และไม่เคยเผยแพร่ ส่งประกวดหรือได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน

๒.๑๐ ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ขัดกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.๑๑ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้เป็นกรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือลดทอนเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ตอบแทนทั้งสิ้น

๒.๑๒ ในกรณีที่คณะกรรมการของโครงการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้เข้ารอบ หรือผู้ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข ปกปิดข้อเท็จจริง หรือมีการแอบอ้าง ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบออกจากการเข้าร่วมโครงการ และผู้เข้ารอบ/ผู้ได้รับรางวัล ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และทางโครงการสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เรียกคืนรางวัล และดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้ารอบหรือผู้ได้รับรางวัลได้

๓. หลักเกณฑ์การให้คะแนนผลงาน

หัวข้อการให้คะแนน คะแนน
๑. แนวคิดในการสร้างคลิปวีดีโอ ๒๐ คะแนน
๒. ความคิดสร้างสรรค์ ๒๐ คะแนน
๓. เทคนิคการเล่าเรื่อง ๒๐ คะแนน
๔. การใช้ภาษาและดนตรี ๒๐ คะแนน
๕. คุณภาพในการผลิต ๒๐ คะแนน

๔. รางวัลการประกวด

๔.๑ รางวัลชนะเลิศ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๔.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียติบัตร
๔.๓ รางวัลชนะเลิศอันดับสอง ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๔.๔ รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รวม ๑๒,๐๐๐ บาท

๕. กำหนดการรับสมัคร/ประกวด

ใบสมัครประกวดคลิป63-min

๕.๑ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์
๕.๑.๑ http://province.m-culture.go.th/prachuapkhirikhan/
๕.๑.๒ https://th-th.facebook.com/prachuap.culture.office

๕.๒ กำหนดส่งใบสมัครพร้อมผลงานการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว”
พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรนักศึกษา และรูปถ่ายของทุกคนในทีม ขนาด ๒ นิ้ว พร้อมทั้งส่งผลงานในรูปแบบของการ Linked File มาที่ อีเมล์ prachuapculture@yahoo.com หรือส่งในรูปแบบ DVD ได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ ๕/๑ ถนนสละชีพ ตำบลประจวบฯ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

๕.๓ ประกาศผลการตัดสินวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

๕.๔ ผลงานที่ได้รับรางวัลที่ ๑, ๒ และ ๓ จะส่งเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๖๓

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

วันฉัตรมงคล ๒๕๖๓

วันฉัตรมงคล ๒๕๖๓

วันฉัตรมงคล ๒๕๖๓

วันฉัตรมงคล ๒๕๖๓

วันฉัตรมงคล ๒๕๖๓

วันฉัตรมงคล ๒๕๖๓

วันฉัตรมงคล ๒๕๖๓

วันฉัตรมงคล ๒๕๖๓

วันฉัตรมงคล ๒๕๖๓

วันฉัตรมงคล ๒๕๖๓

วันฉัตรมงคล ๒๕๖๓

วันฉัตรมงคล ๒๕๖๓

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๓

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดจัดนิทรรศการตามโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2.วันวิสาขบูชา-min

วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๓

วันวิสาขบูชา ๒๕๖๓

วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๓

วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๓

วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๓วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๓วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๓วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๓

 

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, วันสำคัญทางศาสนา, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชุมชนคุณธรรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

สื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ การป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยใช้พลัง “บวร”

1. พระเทพสิทธิวิมล เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. พระเมธีคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเกาะหลักพระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

3. พระราชสุทธิโมลี เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธ)

4. พระราชรัตนวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดกุยบุรี รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

5. บาทหลวงอมรกิจ พรหมภักดี วัดแม่พระฟาติมา (แสงอรุณ)

6. นายสวาป เผ่าประทาน รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

7. นางมะเฟือง แสงทอง ศิลปินพื้นบ้านกุยบุรี (แห่เรือบก)

8. นายยูซบ โต๊ะวัง ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

9. นายอุดร โพธิ์พ่วง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ
-นายชูชีพ คงอภิรักษ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกุยบุรี

10. นางจำลอง พรมแดง ผู้นำชุมชนคุณธรรมหัวบ้าน

11. นางสาวศศิมา เพียรเสมอ ตัวแทนชมรมดนตรีไทย

12. นายกิตติกร สายน้ำเขียว ศิลปินเมืองประจวบ (ทัศนศิลป์)

13. นายจักรกฤษณ์ เหรียญประดับ ศิลปินเมืองประจวบ (ศิลปะไทย)

14. นายชาญวิทย์ อุณหสุทธิยานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

15. นายนิติพัฒน์ แน่นแคว้น ผู้นำชุมชนคุณธรรมบ้านรวมไทย

16. นายไพวรรณ ดวงแข ศิลปินเมืองประจวบ (ทัศนศิลป์)

17. นายภัทรดนัย สมศรี ผู้นำชุมชนคุณธรรมบ้านหินเทิน

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

สงกรานต์ปีนี้ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อคนที่คุณรัก ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้นำทางศาสนาและเครือข่ายทางวัฒนธรรม

ไวรัส 1 ไวรัส 2 ไวรัส 3

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

info แต่ง บวช-mininfo-mininfo ศาสนกิจ-min

92215509_2678037932318528_4092930625646886912_o91260558_2678038055651849_5085702025375645696_o91311612_2678038142318507_5021885928117895168_o

 

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , | Leave a comment

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายพัลลภ  สิงหเสนี  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง  มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  สั่ง ณ วันที่ ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๓  และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ถือปฏิบัติตามคำสั่งของ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

อ่านประกาศโควิด-19 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งหมด

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ_001-min

581540

581541

 

161465-min

161466-min

734713-min

734714-min

1585462759305-min

1585462762705-min

1585462756028-min

 

1366435-min

1366436-min

 

สวจ ประจวบ-min

COVID-19edit-min

192276-min

 

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

หนังสือสุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

สุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

หนังสือสุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ศิลปวัฒนธรรมเเห่งเมือง

-> ดูผ่านคอมพิวเตอร์

-> ดูผ่านโทรศัพท์มือถือ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่ | Tagged | Leave a comment

ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม (ระดับจังหวัด) ปี ๒๕๖๓

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม (ระดับจังหวัด)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศผู้ทำคุณ 63-min

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรม

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรม
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน
ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

Document-page-001-min

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดแสดงนิทรรศการ

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดแสดงนิทรรศการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน
ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

Document-page-001-min

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged | Leave a comment

ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์

กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ https://www.m-culture.go.th/th/

จับภาพ

 

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคลิปวีดีโอ/วีดิทัศน์

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคลิปวีดีโอ/วีดิทัศน์
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน
ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

Document-page-001 (1)-min

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged | Leave a comment

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อ หน้า11
ประกาศรายชื่อ หน้า2-min (1)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ และทำเล่มรายงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน

Document-page-001-min

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคลิปวีดีโอ/วีดีทัศน์

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคลิปวีดีโอ/วีดีทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน

Document-page-001 (1)-min

 

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายพลาสวู้ดพร้อมติดตั้ง

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายพลาสวู้ดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๐ ป้าย

Document-page-001-min

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged | Leave a comment