Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ขึ้น ในวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้ เวลา ๐๖.๓๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เวลา ๑๘.๓๐ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กำหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged , | Comments Off on งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

โครงการสืบสานตำนานพื้นบ้านตาม่องล่าย 2558

โครงการสืบสานตำนานพื้นบ้านตาม่องล่าย ประจำปี 2558 จังหวัด โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินโครงการสืบสานตำนานพื้นบ้าน “ตาม่องล่าย” ขึ้น ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ ห้องดุสิตา กองบิน 5 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญสถานศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยส่งแบบตอบรับทางโทรสาร 032 – 604308 ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เพื่อสืบสานตำนานพื้นบ้าน “ตาม่องล่าย” ซึ่งเป็นตำนานเรื่องเล่าขานตามความเชื่อของคนในพื้นถิ่นเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวประมง โดยจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับตำนานดังกล่าว 8 จังหวัด

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged | Comments Off on โครงการสืบสานตำนานพื้นบ้านตาม่องล่าย 2558

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ แก่เครือข่ายนักวิจัย และประชาชนผู้สนใจให้ส่งโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยส่งแบบเสนอโครงการวิจัย พร้อมแนบไฟล์โครงการวิจัย โดยจะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยระหว่างวันที่ ๑๖ เมษายน – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment