Category Archives: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการจัดหาการสาธิต และการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการจัดหาชุดการแสดง ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

เชิญชวน ประกวด เทพีวัฒนธรรม และหนูน้อยวัฒนธรรม ในกิจกรรม ลานวัฒนธรรมสัญจร ณ ลานวัฒนธรรม (สนามโรงเรียนกุยบุรี)

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ — >> ประกวดหนูน้อยและเทพี

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๒

กระทรวงวัฒนธรรม บูรณาการหน่วยงานภาครัฐรณรงค์ทุกภาคส่วนเน้นจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ทุกชีวาปลอดภัย” ร่วมสืบสานวิถีไทย ๔ ภูมิภาค เรียนรู้สงกรานต์เพื่อนบ้านอาเซียน พร้อมเชิญชวนประชาชนแต่งชุดไทยร่วมงาน นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ๑๙ หน่วยงาน บูรณาการการดำเนินงานกำหนดแนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ “สงกรานต์วิถีไทย ใช้นำคุ้มค่า ทุกชีวาปลอดภัย” เพื่อส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ที่ทรงคุณค่า สะท้อนวิถีปฏิบัติอันงดงามของไทย ด้วยการทำบุญ ตักบาตร เข้าวัด ฟังเทศน์ การสรงน้ำพระ การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ อุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ การเล่นเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง โดยใช้น้ำอย่างคุ้มค่า และเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ปีกุน (มนุษย์ผู้หญิง ธาตุน้ำ) เอกศก จุลศักราช ๑๓๘๑ ทางจันทรคติ เป็น ปกติมาสวาร ทางสุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน วันที่ ๑๔ เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๕ เวลา ๑๕ นาฬิกา ๐๓ นาที ๐๓ วินาที นางสงกรานต์ ทรงนามว่า ทุงสะเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกทับทิม อาภรณ์แก้ว-ปัทมราค ภักษาหารอุทุมพร พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงสังข์ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ขอเชิญร่วมเป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย สายด่วน 1765

ใบสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Download ใบแจ้งความประสงค์จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Download ส่งใบสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายได้ที่ :  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                                                        ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 5 ถนนสละชีพ                                                                        อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77000                                                                         โทร. 0 3260 4307

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาเมืองสามอ่าว ปี ๒๕๖๒

ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ดำเนินโครงการประกวดคลิปวีดีโอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาเมืองสามอ่าว” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกด้านการผลิตสื่อที่ปลอดภัย และสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจในการคิดและผลิตสื่อดีออกสู่สังคม เรียนรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ ตามแนวทางการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รู้จักการใช้ศักยภาพของตน โดยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทัน เลือกรับปรับใช้สื่อไอทีให้เกิดประโยชน์กับตนเองและส่วนรวมต่อไป จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การประกวด ดังนี้ ๑. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด ๑.๑ มีสถานภาพเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่น้อยกว่า ๕ เดือนนับถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ๑.๒ ส่งผลงานในประเภททีม ๆ ละ ๓-๕ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ขอเชิญสาวงามร่วมประกวด “สาวงามเมืองสามอ่าว” ในงาน “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี 2562” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐๓๒-๖๐๔๓๐๗

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

เชิญบุคคล องค์กรหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์เสนอชื่อศิลปินเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประกาศเรื่องการคัดสรรศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี ๒๕๖๒ บุคคล องค์กรหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์เสนอชื่อศิลปินเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี ๒๕๖๒ กรอกแบบเสนอประวัติและผลงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด และส่งมายังสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment