Category Archives: ข้อมูลชนพื้นเมืองดั้งเดิม

ข้อมูลชนพื้นเมืองดั้งเดิม

ชนพื้นเมืองดั้งเดิม ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑.ไทยทรงดำ บ้านตาลเจ็ดยอด อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด บรรพบุรุษดั้งเดิมเดินทางมาจากตำบลหนองพลับ จังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันมีชาวไทยทรงดำประมาณ ๕๐ หลังคาเรือน ประมาณ ๕๐๐ คน ชาวไทยทรงดำ บ้านตาลเจ็ดยอดจะจัดงานประเพณีสืบสานประเพณีไทยทรงดำ ในวันที่ ๒๓ เมษายน ของทุกปี ๒. ไทยทรงดำ ชุมชนร่มไทร อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกม.๕ หมู่ ๖ บ้านเกตุเอน ตำบล อ่าวน้อย อำเภอเมืองฯ บรรพบุรุษดั้งเดิมเดินทางมาจากจังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันมีไทยทรงดำทั้งหมด ๔๙ หลังคาเรือน เป็นชาย ๗๓ คน หญิง … Continue reading

Posted in ข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ข้อมูลชนพื้นเมืองดั้งเดิม, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment