Category Archives: สัปดา์ห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา

ประกวดวาดภาพเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา 2561

ประกวดวาดภาพเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา 2561 ขอเชิญสถานศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ภายใต้โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พุทธศักราช 2561 กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สัปดา์ห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา “ฉลองสัมพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง และวัดธรรมิการามวรวิหาร วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ พิธีเปิดงาน รวมพลแต่งชุดสีขาว ฟังธรรม สวดมนต์ ประกาศเจตนารมณ์ “สำนึกรัก สามัคคี ทำดี ลด ละ เลิก อบายมุข” ถวายเป็นพุทธบูชา สักการะแห่ผ้าขึ้นพระธาตุเจดีย์เขาช่องกระจก ดูอัลบัมภาพ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สัปดา์ห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment