Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๒

กระทรวงวัฒนธรรม บูรณาการหน่วยงานภาครัฐรณรงค์ทุกภาคส่วนเน้นจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ทุกชีวาปลอดภัย” ร่วมสืบสานวิถีไทย ๔ ภูมิภาค เรียนรู้สงกรานต์เพื่อนบ้านอาเซียน พร้อมเชิญชวนประชาชนแต่งชุดไทยร่วมงาน นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ๑๙ หน่วยงาน บูรณาการการดำเนินงานกำหนดแนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ “สงกรานต์วิถีไทย ใช้นำคุ้มค่า ทุกชีวาปลอดภัย” เพื่อส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ที่ทรงคุณค่า สะท้อนวิถีปฏิบัติอันงดงามของไทย ด้วยการทำบุญ ตักบาตร เข้าวัด ฟังเทศน์ การสรงน้ำพระ การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ อุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ การเล่นเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง โดยใช้น้ำอย่างคุ้มค่า และเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ปีกุน (มนุษย์ผู้หญิง ธาตุน้ำ) เอกศก จุลศักราช ๑๓๘๑ ทางจันทรคติ เป็น ปกติมาสวาร ทางสุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน วันที่ ๑๔ เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๕ เวลา ๑๕ นาฬิกา ๐๓ นาที ๐๓ วินาที นางสงกรานต์ ทรงนามว่า ทุงสะเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกทับทิม อาภรณ์แก้ว-ปัทมราค ภักษาหารอุทุมพร พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงสังข์ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาเมืองสามอ่าว ปี ๒๕๖๒

ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ดำเนินโครงการประกวดคลิปวีดีโอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาเมืองสามอ่าว” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกด้านการผลิตสื่อที่ปลอดภัย และสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจในการคิดและผลิตสื่อดีออกสู่สังคม เรียนรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ ตามแนวทางการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รู้จักการใช้ศักยภาพของตน โดยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทัน เลือกรับปรับใช้สื่อไอทีให้เกิดประโยชน์กับตนเองและส่วนรวมต่อไป จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การประกวด ดังนี้ ๑. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด ๑.๑ มีสถานภาพเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่น้อยกว่า ๕ เดือนนับถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ๑.๒ ส่งผลงานในประเภททีม ๆ ละ ๓-๕ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ขอเชิญเยาวชนสมัครประกวดวงดนตรี (สตริง) ปี ๒๕๖๒

ขอเชิญเยาวชนสมัครประกวดวงดนตรี (สตริง) ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ เวทีกลาง อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ => ดาวน์โหลดใบสมัครประกวดวงดนตรีสตริง (docx, 16kb) => ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวดวงดนตรีสตริง (docx, 24kb)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

การประกวดหนูน้อยวัฒนธรรม ปี ๒๕๖๒

ขอเชิญผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าร่วมประกวดหนูน้อยวัฒนธรรม ปี ๒๕๖๒ ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ เวทีกลาง อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและพื้นที่บริการภายในพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและพื้นที่บริการภายในพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีการคัดเลือก

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , | Leave a comment

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอเชิญร่วมรณรงค์งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริงของหน่วยงานราชการ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและพื้นที่บริการภายในพิพิธภัณฑ์เมือง

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและพื้นที่บริการภายในพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2562

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2562 โดยส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวด ภายในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร 032-604307 คุณธีรพงษ์ ลิ้มติ้ว

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ขอเชิญเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ในวันธรรมสวนะ

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน  เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร  ฟังเทศน์  ในวันธรรมสวนะ (วันพระ)  ณ  วัดใกล้บ้าน  โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร  ฟังเทศน์  ในวันธรรมสวนะ (วันพระ)  ครั้งที่ 1  ในวันอาทิตย์ที่  13  มกราคม  2562  ซึ่งตรงกับวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่ เวลา 09.00 น.  ณ  วัดธรรมิการามวรวิหาร  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment