Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ เล่าเรื่องเมืองประจวบฯ ของดีบ้านฉัน ปี ๒๕๖๒

การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “เล่าเรื่องเมืองประจวบฯ ของดีบ้านฉัน” ปี ๒๕๖๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ (ช่วงชั้นที่ ๓) ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “เล่าเรื่องเมืองประจวบฯ ของดีบ้านฉัน” ตามโครงการพัฒนาและเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๖๒ ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๕ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๒๖๐ ๔๓๐๗ หรือไลนไอดี tuang_55 อีเมล์ nongtuang_555@hotmail.com โทรศัพท์ ๐๘ ๓๐๐๘ ๖๖๖๓ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยรายงานตัวในวันที่ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

การประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทบุคคลทั่วไป ปี ๒๕๖๒

การประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทบุคคลทั่วไป ปี ๒๕๖๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทบุคคลทั่วไป ตามโครงการพัฒนาและเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๖๒ ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๕ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๒๖๐ ๔๓๐๗ หรือไลนไอดี tuang_55 อีเมล์ nongtuang_555@hotmail.com โทรศัพท์ ๐๘ ๓๐๐๘ ๖๖๖๓ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยรายงานตัวในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึก

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

การประกวดทูตวัฒนธรรม ปี ๒๕๖๒

การประกวดทูตวัฒนธรรม ในงาน “กิจกรรมอาเซียนสัมพันธ์ ลานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ประจำปี ๒๕๖๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดทูตวัฒนธรรม ในงาน “กิจกรรมอาเซียนสัมพันธ์ ลานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ประจำปี ๒๕๖๒ เพศชาย-หญิง อายุ ๑๓-๑๘ ปีบริบูรณ์ มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๕ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๒๖๐ ๔๓๐๗ หรือไลนไอดี tuang_55 อีเมล์ nongtuang_555@hotmail.com โดยรายงานตัวในวันที่ ๒๐ สิงหาคม … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

การประกวดวาดภาพหัวข้อ วันแม่ ปี ๒๕๖๒

การประกวดวาดภาพหัวข้อ วันแม่ ปี ๒๕๖๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-ป.๖) ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “วันแม่” ไม่จำกัดเทคนิคการใช้สี ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๕ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๒๖๐ ๔๓๐๗ หรือไลนไอดี tuang_55 อีเมล์ nongtuang_555@hotmail.com สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยรายงานตัวในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึก

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

งานแถลงข่าวกิจกรรมอาเซียนสัมพันธ์ ลานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๖๒

งานแถลงข่าว “กิจกรรมอาเซียนสัมพันธ์ ลานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ปี ๒๕๖๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญพี่น้องสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว “กิจกรรมอาเซียนสัมพันธ์ ลานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ สะพานสราญวิถี 

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

การประกวดสุนทรพจน์ ในกิจกรรม ลานวัฒนธรรมสัญจร พื้นที่อำเภอทับสะแก ปี ๒๕๖๒

การประกวดสุนทรพจน์ ในกิจกรรม ลานวัฒนธรรมสัญจร พื้นที่อำเภอทับสะแก ภายใต้โครงการพัฒนาและค้นหาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดให้มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ลานวัฒนธรรมศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ลานวัฒนธรรมสัญจรพื้นที่อำเภอปราณบุรี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับอำเภอปราณบุรี และสภาวัฒนธรรมอำเภอปราณบุรี จัดกิจกรรม “ลานวัฒนธรรมสัญจรพื้นที่อำเภอปราณบุรี” ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าปราณบุรี (ถนนคนเดินปราณบุรี) โดยมีกิจกรรมการสาธิต และการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ไทย รวมทั้งการจัดประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง 

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

งานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กำหนดการและกำหนดการแสดง งานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น. รวม ๓ วัน ณ ลานพิธีอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จะเป็นวันแรก มีพิธีเปิดงาน ๗๖ จังหวัด รับสัญญาณถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ MCOT และ สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT เวลาประมาณ ๑๘.๒๕ น. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ ส่วนในจังหวัด นายพัลลภ สิงหเสนี … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

*_*ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)*_* ตามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก (จ้างเหมาบริการ) พนักงานขับรถยนต์ ๖ ล้อ จำนวน ๑ ตำแหน่ง และพนักงานซักรีด จำนวน ๑ ตำแหน่ง นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ ดังนี้

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

*_*ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)*_* ตามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก (จ้างเหมาบริการ) ๓ ตำแหน่ง ได้แก่ พนักงานขับรถยนต์ ๖ ล้อ จำนวน ๑ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ๔ ล้อ (รถตู้) จำนวน ๑ ตำแหน่ง พนักงานซักรีด จำนวน ๑ ตำแหน่ง นั้น คณะกรรมการได้ประเมินคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เรียงตามลำดับที่สอบได้ ดังนี้

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment