Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑. วัดธรรมิการามวรวิหาร อำเภอเมืองฯ วันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดย บริษัทแอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน) ๒. วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ  วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย ผู้บังคับการ กองบิน ๕ ๓. วัดเขาโบสถ์ พระอารามหลวง อำเภอบางสะพาน วันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

วีดิทัศน์โครงการส่งเสริมฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยง ๒๕๖๓

วีดิทัศน์โครงการส่งเสริมฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

เพลงปลุกจิตสำนึกให้คนไทยรักชาติ

หลง ลงลาย นักร้องเพลงเพื่อชีวิต เดินสายปลุกให้เยาวชนไทยรักชาติ ไปร้องเพลงที่แต่งเอง ให้โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช… สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอความร่วมมือช่วยกันรณรงค์เปิดเพลงนี้ ในชุมชน/ในโรงเรียน เพื่อปลุกจิตสำนึกเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ให้เข้าใจถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักเทิดทูนพิทักษ์ปกป้องสถาบัน

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

การประกวดคลิปวีดีโอ “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน” ประจำปี ๒๕๖๓

ขอเชิญเยาวชนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่งผลงานคลิปวีดีโอเป็นตัวแทนของจังหวัด เข้าร่วมประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน” ประจำปี ๒๕๖๓ กระทรวงวัฒนธรรมเปิดโอกาสให้เยาวชน ส่งผลงานคลิปวีดีโอสร้างจิตสำนึก รณรงค์ต่อต้านการ ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านจาก ๔ ภูมิภาค ทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษากว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท ใบสมัคร โครงการประกวดฯ ดูรายละเอียดเพิมเติมได้ที่ https://www.ryt9.com/s/prg/3140935

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม (ระดับจังหวัด) ปี ๒๕๖๓

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม (ระดับจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์

กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ https://www.m-culture.go.th/th/  

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

การประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว”

ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้ดำเนินงานโครงการ ประกวดคลิปวีดีโอสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม หัวข้อ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเกิดการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึกให้คนในสังคมให้เห็นถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมที่ดีที่เป็นต้นแบบในสังคมอันจะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม และวัฒนธรรมไทย จึงได้ กำหนดหลักเกณฑ์การประกวด ดังนี้ ๑. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด ๑.๑ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๒. หลักเกณฑ์การประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว” ๒.๑ ผลงานที่เข้าร่วมประกวด ต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว” ความยาวไม่เกิน ๖๐ วินาที รวมไตเติ้ล (ถ้ามี) โดยไม่จำกัดวิธีการนำเสนอ โดยให้จบด้วยตราประจำกระทรวงวัฒนธรรม และตราสัญลักษณ์ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

มาตรการเพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก

ประกาศสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการเพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๖๓

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment