Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๓ จากรัฐบาลถึงประชาชน โดยกระทรวงวัฒนธรรม

#ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลถึงประชาชน โดยกระทรวงวัฒนธรรม มอบความสุขแบบวิถีไทย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ ขอเชิญร่วมกิจกรรมในเทศกาลปีใหม่# #ทำความดีช่วงปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล    **สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ๒๕๖๓    **จัดช่องทางพิเศษ/อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม         >ไหว้พระ ๑๐ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๑๐ รัชกาล         >สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามวัดสำคัญของจังหวัด ๗๖ จังหวัด     **พิพิธทศปฏิมาอารยศิลป์ พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน         >สักการะพระพุทธสิหิงค์ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

คัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

เกณฑ์การคัดเลือก กิจกรรมคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” (ผู้นำทางวัฒนธรรม) เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ รัฐบาลได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้านการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กำหนดเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต นอกจากนี้ การสร้างความพอดีระหว่างการพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความทันสมัย และเทคโนโลยี กับการสร้างสังคมเข้มแข็งในมิติด้านคุณธรรมความดี ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน จึงมุ่งมั่นสร้าง “คนดี สังคมดี” ตามแผนแม่บทสำหรับคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ที่มีวิสัยทัศน์ “สังคมไทย มีคุณธรรมเป็นรากฐานในการดำรงชีวิต สืบสานความเป็นไทย อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขในประเทศไทย … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอความร่วมมือชุมชนคุณธรรมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา จัดนิทรรศการศาสตร์พระราชาและกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ตามความเหมาะสม ระหว่างวันที่ ๕-๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยส่งภาพและรายละเอียดกิจกรรมผ่านทางไลน์กลุ่มชุมชนคุณธรรมจังหวัดประจวบฯ หรือทางอีเมล์ yayaying.2554@gmail.com ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ขอเชิญร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในวันพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมสมภพ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี โดยมีการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม อุทิศถวายพระราชกุศล จังหวัดจึงขอเชิญ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวใน วันอังคาร ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐         ณ วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์       

Posted in ๕ ธันวามหาราช, ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

งานเชิดชูวีรชนคนกล้าขุนรองปลัดชู ๔๐๐ นักรบ กองอาทมาตวิเศษชัยชาญ-ประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๑

ขอเชิญร่วมงานเชิดชูวีรชนคนกล้าขุนรองปลัดชู ๔๐๐ นักรบ กองอาทมาตวิเศษชัยชาญ-ประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๑   วันพุธ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณศาลขุนรองปลัดชู ซอยบ่อดอน บ้านทุ่งมะเม่า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายภิรมย์ นิลยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาท่อระบายน้ำ ร่องน้ำ เพื่อป้องกันภัยพิบัติ พร้อมด้วย นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดฯและข้าราชในสังกัด , หัวหน้าส่วนราชการ , ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หน้าเทศบาลเมืองประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประเภททีมโรงเรียน ระดับจังหวัด โดยส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวด (แบบ สภ.๓) และไฟล์วีดีโอ ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภายใน วันจันทร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อตรวจสอบและรับรองการสมัครของโรงเรียน   ส่งกรมการศาสนาต่อไป    ใบสมัครและหลักเกณฑ์การประกวดสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

คำสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานยกย่องเชิดชูเกียรติขุนรองปลัดชูและชาวบ้านสี่ร้อยกองอาสาสมัครจากเมืองวิเศษไชยชาญ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานยกย่องเชิดชูเกียรติขุนรองปลัดชูและชาวบ้านสี่ร้อยกองอาสาสมัครจากเมืองวิเศษไชยชาญ ซึ่งได้ลงมาช่วยต้านทัพพม่าและเสียชีวิต ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ อ่าวหว้าขาว บ้านทุ่งมะเม่า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อระลึกถึงคุณความดีของขุนรองปลัดชูและชาวบ้านสี่ร้อย กองอาสาสมัคร จากเมืองวิเศษไชยชาญ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว     จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงเชิญคณะที่ปรึกษา และคณะทำงานดังกล่าว เข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมช่องกระจก ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น ๔

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานมรดกภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรม

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานมรดกภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีไทย บรรเลงเพื่อถวายเป็นราชสักการะบูรพกษัตริย์ “ดุษฎีบูชสัตตบูรพกษัตราธิราชเจ้า” ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสวนสนประดิพัทธ์ และอุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย “ชุมชนคุณธรรม บ้านฉัน”

กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย “ชุมชนคุณธรรม บ้านฉัน” – คุณสมบัติ: ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ วัย – เป็นภาพถ่ายในพื้นที่ชุมชนคุณธรรม โดย ๑ ท่าน ส่งภาพชุมชนคุณธรรม ได้ ๑ แห่ง ไม่เกิน ๓ ภาพ – เป็นภาพถ่ายที่สื่อถึงชุมชนคุณธรรมที่มีความงดงามทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต วิถีพอเพียง ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา หรือความงดงามทางธรรมชาติ ซี่งผู้ส่งผลงานภาคภูมิใจ และอยากแบ่งปันความสุข สร้างความประทับใจแก่ผู้คนทั่วไปให้สนใจมาเยี่ยมเยือนยังชุมชนคุณธรรมของท่าน – เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล หรือกล้องจากโทรศัพท์มือถือ ที่ใช้ความละเอียดในการถ่ายภาพ ไม่ตํ่ากว่า ๕ ล้านพิกเซลและรูปภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ในแบบมาตรฐาน JPEG หรือ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment