Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” ปี ๒๕๖๔

โครงการประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” โดยดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งค์ http://qrgo.page.link/ch3TW หรือคิวอาร์โคด ท้ายหนังสือ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔

การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชุมชนคุณธรรมที่มีโฮมสเตย์บริการในชุมชน ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1okvz9ILum_zMpHonmdHX3sJwmr_jSnot?usp=sharing

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปี ๒๕๖๔

การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกประกาศสดุดีเกียรติคุณยกย่องเป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔ รายละเอียดตามคิวอาร์โคดท้ายหนังสือ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

การคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อสรรหาและพิจารณาเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ เพื่อเชิดชูเกียรติและเข้ารับโล่รางวัลในงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๔ โดยกระทรวงแรงงาน ได้กราบทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จมาประทานโล่รางวัล ในวันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๘ ประเภท ๓๒ รางวัล โดยสามารถโหลดไฟล์เอกสารได้ที่ https://bit.ly/3nRFjFI  (www.labour.go.th) หรือ แสกน QR Code ท้ายหนังสือนี้

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกวดบรรยายธรรม ประจำปี ๒๕๖๔

-สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์- ขอเชิญร่วมทำข่าวพิธีเปิดโครงการ “การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ระดับจังหวัด” วันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง &nbsp%

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Comments Off on ประกวดบรรยายธรรม ประจำปี ๒๕๖๔

วัฒนธรรมวินิต ปี ๒๕๖๔

ประกาศผลการคัดเลือกเด็ก เพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ **********

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Comments Off on วัฒนธรรมวินิต ปี ๒๕๖๔

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

เชิญชวนเสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือก ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ปี ๒๕๖๔

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดวันรับแบบรายงานประวัติฯและผลงานของผู้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร :  ๐๓๒-๖๐๔-๓๐๗  ,  โทรสาร :  ๐๓๒-๖๐๔-๓๐๗

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑. วัดธรรมิการามวรวิหาร อำเภอเมืองฯ วันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดย บริษัทแอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน) ๒. วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ  วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย ผู้บังคับการ กองบิน ๕ ๓. วัดเขาโบสถ์ พระอารามหลวง อำเภอบางสะพาน วันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

วีดิทัศน์โครงการส่งเสริมฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยง ๒๕๖๓

วีดิทัศน์โครงการส่งเสริมฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment