Daily Archives: 14 กุมภาพันธ์, 2019

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐๓๒-๖๐๔๓๐๗

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

เชิญบุคคล องค์กรหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์เสนอชื่อศิลปินเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประกาศเรื่องการคัดสรรศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี ๒๕๖๒ บุคคล องค์กรหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์เสนอชื่อศิลปินเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี ๒๕๖๒ กรอกแบบเสนอประวัติและผลงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด และส่งมายังสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment