Daily Archives: 14 มีนาคม, 2019

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาเมืองสามอ่าว ปี ๒๕๖๒

ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ดำเนินโครงการประกวดคลิปวีดีโอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาเมืองสามอ่าว” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกด้านการผลิตสื่อที่ปลอดภัย และสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจในการคิดและผลิตสื่อดีออกสู่สังคม เรียนรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ ตามแนวทางการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รู้จักการใช้ศักยภาพของตน โดยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทัน เลือกรับปรับใช้สื่อไอทีให้เกิดประโยชน์กับตนเองและส่วนรวมต่อไป จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การประกวด ดังนี้ ๑. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด ๑.๑ มีสถานภาพเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่น้อยกว่า ๕ เดือนนับถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ๑.๒ ส่งผลงานในประเภททีม ๆ ละ ๓-๕ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment