Monthly Archives: เมษายน 2019

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

*_*ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)*_* ตามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก (จ้างเหมาบริการ) ๓ ตำแหน่ง ได้แก่ พนักงานขับรถยนต์ ๖ ล้อ จำนวน ๑ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ๔ ล้อ (รถตู้) จำนวน ๑ ตำแหน่ง พนักงานซักรีด จำนวน ๑ ตำแหน่ง นั้น คณะกรรมการได้ประเมินคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เรียงตามลำดับที่สอบได้ ดังนี้

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 ตำแหน่ง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 ตำแหน่ง ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สนง. วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดชั้น 5 โทรศัพท์ 032-604307 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม2562 ตั้งแต่เวลา 08:30  – 16:30 น. เท่านั้น   ไม่มีค่าธรรมเนียมสมัคร

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

 องค์กรชุมชนที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้แทนองค์กรชุม สามารถแสดงความประสงค์โดยการยื่นเอกสารตามกำหนดให้ครบถ้วนในคราวเดียว ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 ทางไปรษณีละทะเบียนตอบรับ โดยจ่าหน้าซองถึง สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เลขที่ 210 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ –>https://www.labai.or.th/ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อด-2/

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

*_*ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)*_* ตามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก (จ้างเหมาบริการ) ๓ ตำแหน่ง ได้แก่ พนักงานขับรถยนต์ ๖ ล้อ จำนวน ๑ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ๔ ล้อ (รถตู้) จำนวน ๑ ตำแหน่ง พนักงานซักรีด จำนวน ๑ ตำแหน่ง ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) จำนวน ๓ ตำแหน่ง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) จำนวน ๓ ตำแหน่ง ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สนง. วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดชั้น 5 โทรศัพท์ 032-604307 ได้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08:30  – 16:30 น. เท่านั้น   ไม่มีค่าธรรมเนียมสมัคร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  —— >>> ประกาศรับสมัครลูกจ้าง

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการจัดหาการสาธิต และการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการจัดหาชุดการแสดง ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

เชิญชวน ประกวด เทพีวัฒนธรรม และหนูน้อยวัฒนธรรม ในกิจกรรม ลานวัฒนธรรมสัญจร ณ ลานวัฒนธรรม (สนามโรงเรียนกุยบุรี)

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ — >> ประกวดหนูน้อยและเทพี

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๒

กระทรวงวัฒนธรรม บูรณาการหน่วยงานภาครัฐรณรงค์ทุกภาคส่วนเน้นจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ทุกชีวาปลอดภัย” ร่วมสืบสานวิถีไทย ๔ ภูมิภาค เรียนรู้สงกรานต์เพื่อนบ้านอาเซียน พร้อมเชิญชวนประชาชนแต่งชุดไทยร่วมงาน นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ๑๙ หน่วยงาน บูรณาการการดำเนินงานกำหนดแนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ “สงกรานต์วิถีไทย ใช้นำคุ้มค่า ทุกชีวาปลอดภัย” เพื่อส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ที่ทรงคุณค่า สะท้อนวิถีปฏิบัติอันงดงามของไทย ด้วยการทำบุญ ตักบาตร เข้าวัด ฟังเทศน์ การสรงน้ำพระ การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ อุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ การเล่นเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง โดยใช้น้ำอย่างคุ้มค่า และเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ปีกุน (มนุษย์ผู้หญิง ธาตุน้ำ) เอกศก จุลศักราช ๑๓๘๑ ทางจันทรคติ เป็น ปกติมาสวาร ทางสุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน วันที่ ๑๔ เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๕ เวลา ๑๕ นาฬิกา ๐๓ นาที ๐๓ วินาที นางสงกรานต์ ทรงนามว่า ทุงสะเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกทับทิม อาภรณ์แก้ว-ปัทมราค ภักษาหารอุทุมพร พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงสังข์ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment