Daily Archives: 6 สิงหาคม, 2019

การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ เล่าเรื่องเมืองประจวบฯ ของดีบ้านฉัน ปี ๒๕๖๒

การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “เล่าเรื่องเมืองประจวบฯ ของดีบ้านฉัน” ปี ๒๕๖๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ (ช่วงชั้นที่ ๓) ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “เล่าเรื่องเมืองประจวบฯ ของดีบ้านฉัน” ตามโครงการพัฒนาและเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๖๒ ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๕ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๒๖๐ ๔๓๐๗ หรือไลนไอดี tuang_55 อีเมล์ nongtuang_555@hotmail.com โทรศัพท์ ๐๘ ๓๐๐๘ ๖๖๖๓ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยรายงานตัวในวันที่ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

การประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทบุคคลทั่วไป ปี ๒๕๖๒

การประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทบุคคลทั่วไป ปี ๒๕๖๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทบุคคลทั่วไป ตามโครงการพัฒนาและเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๖๒ ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๕ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๒๖๐ ๔๓๐๗ หรือไลนไอดี tuang_55 อีเมล์ nongtuang_555@hotmail.com โทรศัพท์ ๐๘ ๓๐๐๘ ๖๖๖๓ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยรายงานตัวในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึก

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

การประกวดทูตวัฒนธรรม ปี ๒๕๖๒

การประกวดทูตวัฒนธรรม ในงาน “กิจกรรมอาเซียนสัมพันธ์ ลานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ประจำปี ๒๕๖๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดทูตวัฒนธรรม ในงาน “กิจกรรมอาเซียนสัมพันธ์ ลานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ประจำปี ๒๕๖๒ เพศชาย-หญิง อายุ ๑๓-๑๘ ปีบริบูรณ์ มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๕ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๒๖๐ ๔๓๐๗ หรือไลนไอดี tuang_55 อีเมล์ nongtuang_555@hotmail.com โดยรายงานตัวในวันที่ ๒๐ สิงหาคม … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

การประกวดวาดภาพหัวข้อ วันแม่ ปี ๒๕๖๒

การประกวดวาดภาพหัวข้อ วันแม่ ปี ๒๕๖๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-ป.๖) ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “วันแม่” ไม่จำกัดเทคนิคการใช้สี ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๕ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๒๖๐ ๔๓๐๗ หรือไลนไอดี tuang_55 อีเมล์ nongtuang_555@hotmail.com สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยรายงานตัวในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึก

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

งานแถลงข่าวกิจกรรมอาเซียนสัมพันธ์ ลานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๖๒

งานแถลงข่าว “กิจกรรมอาเซียนสัมพันธ์ ลานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ปี ๒๕๖๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญพี่น้องสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว “กิจกรรมอาเซียนสัมพันธ์ ลานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ สะพานสราญวิถี 

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment