Monthly Archives: ตุลาคม 2019

การคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2563

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญชวนเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมส่งผลงานดีเด่นด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย เพื่อคัดเลือกเป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียร พุทธศักราช ๒๕๖๓ ผู้สนใจ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที  กลุ่มสืบสานงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเทียนร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ดวกดว โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๑๒๑๒, ๑๒๒๒ โทรสาร ๐๒-๒๔๘๕๕๓๘ ตามวันและเวลาราชการ หรือทาง http://www.culture.go.th หรือขอทราบรายละเอียดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและใบสมัคร โดยแสกนคิวอาร์โค้ด (QR CODE) ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน … Continue reading

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑. วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยกระทรวงสาธารณสุข ๒. วัดเขาโบสถ์ พระอารามหลวง อำเภอบางสะพาน วันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๑๐ น. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ๓. วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ วันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๙ น. โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

นิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชมนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ณ ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แบ่งพื้นที่จัดงานเป็น ๔ ส่วน ส่วนที่ ๑ อาคารจัดแสดงนิทรรศการ”เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ สยามรัฐสีมา” ส่วนที่ ๒ การจัดแสดงเรือพระที่นั่งจำลอง ๔ ลำ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม “ศรีศุภยาตรา ปวงประชารวมใจถวายพระพร” ส่วนที่ ๓ การแสดงม่านน้ำประกอบแสง สี เสียง เฉลิมพระเกียรติฯ “ม่านธาราลือขจร เฉลิมราชย์องค์ราชัน” ส่วนที่ ๔ จำหน่ายอาหารจากร้านอาหารที่มีชื่อเสียง “เอมอิ่มสุขสันต์ ครบครันสำรับไทย” … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment