Monthly Archives: ธันวาคม 2019

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ.๒๕๖๓

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ.๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วัดใกล้บ้าน หรือสถานที่จัดกิจกรรม   

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ ป้าย

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดแสดงนิทรรศการศาสตร์พระราชา

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดแสดงนิทรรศการศาสตร์พระราชาพร้อมงานศิลปะเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ ป้าย

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged | Leave a comment

แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร”

แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  -โดยกระทรวงวัฒนธรรม- >> ดาวน์โหลดแนวทางฯ ฉบับเต็ม (pdf, 4.22 MB) >> ดาวน์โหลดผ่านทางคิวอาร์โคด

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๓ จากรัฐบาลถึงประชาชน โดยกระทรวงวัฒนธรรม

#ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลถึงประชาชน โดยกระทรวงวัฒนธรรม มอบความสุขแบบวิถีไทย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ ขอเชิญร่วมกิจกรรมในเทศกาลปีใหม่# #ทำความดีช่วงปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล    **สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ๒๕๖๓    **จัดช่องทางพิเศษ/อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม         >ไหว้พระ ๑๐ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๑๐ รัชกาล         >สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามวัดสำคัญของจังหวัด ๗๖ จังหวัด     **พิพิธทศปฏิมาอารยศิลป์ พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน         >สักการะพระพุทธสิหิงค์ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

คัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

เกณฑ์การคัดเลือก กิจกรรมคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” (ผู้นำทางวัฒนธรรม) เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ รัฐบาลได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้านการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กำหนดเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต นอกจากนี้ การสร้างความพอดีระหว่างการพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความทันสมัย และเทคโนโลยี กับการสร้างสังคมเข้มแข็งในมิติด้านคุณธรรมความดี ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน จึงมุ่งมั่นสร้าง “คนดี สังคมดี” ตามแผนแม่บทสำหรับคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ที่มีวิสัยทัศน์ “สังคมไทย มีคุณธรรมเป็นรากฐานในการดำรงชีวิต สืบสานความเป็นไทย อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขในประเทศไทย … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอความร่วมมือชุมชนคุณธรรมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา จัดนิทรรศการศาสตร์พระราชาและกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ตามความเหมาะสม ระหว่างวันที่ ๕-๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยส่งภาพและรายละเอียดกิจกรรมผ่านทางไลน์กลุ่มชุมชนคุณธรรมจังหวัดประจวบฯ หรือทางอีเมล์ yayaying.2554@gmail.com ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

สำนักงานวัฒนธรรมเชิญชวนร่วมโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2563

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1 เป็นชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษาทุกสังกัด ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1.2 เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ระดับภาค ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทเดิม (ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา) จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 2. ขอบเขตการคัดเลือก การพิจารณาคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย แบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 2.1 ประถมศึกษา 2.2 มัธยมศึกษา 2.3 อุดมศึกษา 3. … Continue reading

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment