Monthly Archives: มีนาคม 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคลิปวีดีโอ/วีดิทัศน์

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคลิปวีดีโอ/วีดิทัศน์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายพาสวู้ด

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายพาสวู้ด จำนวน ๒๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ ป้าย

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๖ รายการ

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged | Leave a comment

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นายพัลลภ  สิงหเสนี  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง  มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  สั่ง ณ วันที่ ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๓  และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ถือปฏิบัติตามคำสั่งของ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ อ่านประกาศโควิด-19 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งหมด     … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานสถาปนาพระอัฐิ และสมโภชพระสุพรรณบัฏ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดให้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสมโภชพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑุฒโน) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระราชกรรมวาจาจารย์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ในวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่วัดบวรนิเวศวิหารได้จัดเตรียมไว้ ทั้งสารคดีพระประวัติและเสียงบันทึกในพระธรรมเทศนา “อบรมจิตสำหรับผู้ใหญ่” จำนวน ๙๐ ตอน และเพลงอันเกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลได้จากเว็บไซต์ https://www.sangharaja.org และ https://www.facebook.com/103011441

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment