Daily Archives: 1 เมษายน, 2020

เลื่อนการสมัครคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2563

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ตระหนักถึงความสำคัญและมีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( covid 19 ) จึงขอเลื่อนการสมัครคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2563 จากเดิมภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment