Monthly Archives: พฤศจิกายน 2020

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

เชิญชวนเสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือก ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ปี ๒๕๖๔

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดวันรับแบบรายงานประวัติฯและผลงานของผู้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร :  ๐๓๒-๖๐๔-๓๐๗  ,  โทรสาร :  ๐๓๒-๖๐๔-๓๐๗

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment