Monthly Archives: มกราคม 2021

ประกวดภาพถ่ายโครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิดด้วยจิตสำนึก ปี ๒๕๖๔

การประกวดภาพถ่ายโครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิดด้วยจิตสำนึก ปี ๒๕๖๔ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกวดภาพถ่าย โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก # ๒ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ” ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , | Leave a comment

โครงการประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” ปี ๒๕๖๔

โครงการประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” โดยดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งค์ http://qrgo.page.link/ch3TW หรือคิวอาร์โคด ท้ายหนังสือ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔

การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชุมชนคุณธรรมที่มีโฮมสเตย์บริการในชุมชน ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1okvz9ILum_zMpHonmdHX3sJwmr_jSnot?usp=sharing

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปี ๒๕๖๔

การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกประกาศสดุดีเกียรติคุณยกย่องเป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔ รายละเอียดตามคิวอาร์โคดท้ายหนังสือ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

การคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อสรรหาและพิจารณาเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ เพื่อเชิดชูเกียรติและเข้ารับโล่รางวัลในงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๔ โดยกระทรวงแรงงาน ได้กราบทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จมาประทานโล่รางวัล ในวันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๘ ประเภท ๓๒ รางวัล โดยสามารถโหลดไฟล์เอกสารได้ที่ https://bit.ly/3nRFjFI  (www.labour.go.th) หรือ แสกน QR Code ท้ายหนังสือนี้

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกวดบรรยายธรรม ประจำปี ๒๕๖๔

-สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์- ขอเชิญร่วมทำข่าวพิธีเปิดโครงการ “การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ระดับจังหวัด” วันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Comments Off on ประกวดบรรยายธรรม ประจำปี ๒๕๖๔

จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๔ รายการ

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | Tagged | Leave a comment